منصور معظمي دانشیار
moazami1335@yahoo.com دکترا
موسسه مطالعات بین المللی انرژی