عبدالرحیم نوه ابراهیم استاد
navehebrahim@khu.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمی