مسعود شفیعی استاد
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر