مسعود شفیعی دانش آموخته
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر