• فهرست مقالات لاله  جمشیدي

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد
      حمیدرضا  آراسته عبدالرحیم  نوه ابراهیم حسن رضا  زین آبادی
    در دهه‌های اخیر خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران به دو صورت رشد خصوصی‌سازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی توسعه یافته است. این پژوهش با توجه به لزوم همگام بودن توسعه کمی و کیفی، با هدف شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران انجام شد چکیده کامل
    در دهه‌های اخیر خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران به دو صورت رشد خصوصی‌سازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی توسعه یافته است. این پژوهش با توجه به لزوم همگام بودن توسعه کمی و کیفی، با هدف شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران انجام شد. روش آمیخته اکتشافی برای این پژوهش انتخاب شد. در بخش کیفی از مصاحبه و گروه کانونی و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 71 گویه در 8 بعد اصلی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه در بخش وضعیت مطلوب برابر با 947/0 و در بخش وضعیت موجود برابر با 95/0 به دست آمد. نمونه این پژوهش مشتمل بر 103 نفر از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور بود. الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در 8 بعد شناسایی و میزان اهمیت آنها(وضعیت مطلوب) و میزان توجه به آنها(وضعیت موجود) در فرآیند توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. اکثریت این الزامات از نظر میزان اهمیت متوسط به بالا و میزان توجه متوسط به پایین در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی برخوردار بوده اند. در نهایت راهکارهایی جهت توسعه کیفی این فرآیند در نظام آموزش عالی کشور پیشنهاد شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید در صنعت لوستر ایران
    نوید  رسولی   مرتضی ملکی
    این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید در صنعت لوستر ایران انجام شد و از نوع ترکیبی کمی – کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان بود که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (قضاوتی)16 نفر از تولیدکنندگان با سابقه ی صنعت چکیده کامل
    این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید در صنعت لوستر ایران انجام شد و از نوع ترکیبی کمی – کیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان بود که در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (قضاوتی)16 نفر از تولیدکنندگان با سابقه ی صنعت لوستر ایران به عنوان نمونه بخش کیفی پژوهش و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه ای – تصادفی 120 تولید کننده و230 فروشگاه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند . از طریق تحلیل محتوای پژوهش‌های داخل و خارج از کشور و همچنین مصاحبه‌های انجام شده، پرسشنامه محقق ساخته طراحی و اجرا شد. با توجه به ارزیابی نظرات آنان، از بین 22 مورد از عوامل مؤثر بر طراحی محصول جدید ، عواملی چون "برخورداری از مهارت های فنی"، "جذابیت لوستر برای بازار"، "در نظر گرفتن دکوراسیون داخلی منازل و طراحی بر مبنای آن"، "تلفیق مدل های قدیمی و جدید" و "یکتایی و منحصر به فردی لوستر" ، "در نظر گرفتن رده های متفاوت توان مالی مشتریان"، "توجه به احساس ایجاد شده در مشتری پس از دیدن لوستر"، " ارتباط رو در روی طراحان با مشتری و لمس نیاز و سلیقه ی او"، " مشاهده ی کالاهای موجود بازار با تردد در مراکز فروش"و "داشتن دید هنری" ، از مهمترین عوامل مؤثر بر طراحی لوستر جدید شدند. جزييات مقاله