• صفحه اصلی
  • شناسایی عوامل علّی موثر بر ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200505285 بازدید : 18486 صفحه: 59 - 70

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط