محمدحسن پرداختچی استاد
m-pardakh tchi@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی