سیدعطاءالله سینائی استادیار
sinaee_sa@yahoo.com دکترا
دانشگاه پیام نور استادیار، هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران