• صفحه اصلی
  • شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200428571 بازدید : 20348 صفحه: 77 - 91

نوع مقاله: پژوهشی