فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی ( علمی پژوهشی )
 • معرفي نشريه
  علمی

  فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی
    اطلاعات نشریه
   نوع مجله: علمی  رتبه در ارزیابی وزارت علوم سال 1400: ب
  ضریب تاثیر (IF): 0.600 چارک Q پایگاه (ISC): Q1
  ترتیب انتشار: دوفصلنامه زبان فصلنامه: فارسی به همراه چکیده فارسی و انگلیسی و افیلیشن فارسی و انگلیسی
  سال شروع چاپ: 1391 انجمن علمی: جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
  بازه زمانی بررسی اولیه مقالات: 15 روز میانگین زمان داوری مقالات: 7 الی 9ماه
  سیاست داوری: دوسوناشناس حداقل داور هر مقاله: 2 داور
  نحوه صدور گواهی (پذیرش و داوری): الکترونیکی نرم افزار مشابهت یاب: همتاجو
  نوع دسترسی: آزاد (کل متن) نمایه شده: بلی
  حوزه تخصصی: علوم انسانی  

  بر اساس نامه شماره 3/175745 مورخ 1392/08/20 دفتر سیاستگذاری  و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، درجه علمی– پژوهشی به این فصلنامه اعطا شده است. هدف از انتشار فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی اشاعه اندیشه‌ها و دیدگاهها، روشهای نو و یافته‌های پژوهشی و در زمینه‌های وابسته است  تا از یک سو به‌ پویایی علمی جامعه علمی دامن زده و از سوی دیگر در ارتقای کیفیت تصمیم گیری توسط سیاست‌گذاران، مدیران عالی و میانی و کارشناسان در سایه بهره­ برداری موثرتر از دانش مدیریت نقش نماید. 

  به اطلاع می­ رساند که مطابق آیین ­نامه نشریات علمی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، این نشریه از سامانه مشابهت یاب همتاجو استفاده می نماید.

  انتشار مقالات پذیرفته شده بصورت دسترسی آزاد و باز می‌باشد.

   


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - اثر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
   محمد  حسن زاده محمود آباد هاتف حاضری زهرا دوازده امامی
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1401
   نوآوری یکی از مهمترین ابزارهای رقابت پذیری بنگاه ها می باشد، که درصورت فراهم بودن زیرساخت های مناسب می تواند از طریق توسعه علمی و تکنولوژیکی موجب رشد اقتصادی و رفاه کشورها شود. در این مطالعه تاثیر تعداد ثبت اختراعات بعنوان یکی از مهمترین معیارهای نوآوری بر رشد اقتصادی ک چکیده کامل
   نوآوری یکی از مهمترین ابزارهای رقابت پذیری بنگاه ها می باشد، که درصورت فراهم بودن زیرساخت های مناسب می تواند از طریق توسعه علمی و تکنولوژیکی موجب رشد اقتصادی و رفاه کشورها شود. در این مطالعه تاثیر تعداد ثبت اختراعات بعنوان یکی از مهمترین معیارهای نوآوری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2000-2020 با رویکرد داده های ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می‌دهد، با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، نوآوری بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. مقایسه میزان تاثیر نوآوری در دو گروه مورد بررسی نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه که سطح پایین‌تری از نوآوری را دارند، اثر این متغیر بر رشد اقتصادی بیش از کشورهای توسعه یافته است. بر این اساس حمایت از نوآوری، حقوق مالکیت معنوی و تقویت نهادهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در جهت تقویت و تمدید نوآوری به عنوان یکی از عوامل اساسی رشد اقتصادی باید در برنامه‌ریزی ملی مد نظر قرار گیرد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - طراحی الگوی خط‌‎‎مشی‌گذاری شبکه‌ای مبتنی بر پاسخ‌گویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد
   مریم ملکی فروغ رودگرنژاد صمد جباری اصل
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1401
   هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی خط‌‎‎مشی‌گذاری شبکه‌ای مبتنی بر پاسخ‌گویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش پژوهش کیفی گراندد تئوری و مدل پارادایمی برای توسعه مدل تحقیق مذکور بهره گرفته شد چکیده کامل
   هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی خط‌‎‎مشی‌گذاری شبکه‌ای مبتنی بر پاسخ‌گویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش پژوهش کیفی گراندد تئوری و مدل پارادایمی برای توسعه مدل تحقیق مذکور بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش پانزده نفر از مدیران خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده اند، روش نمونه گیری هدفمند و روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پژوهشگر با الگوبرداری از نظریه گراندد تئوری، در گام اول(کدگذاری باز)، مولفه ها بر پایه داده های به دست آمده از مصاحبه های عمیق و پردازش و مقوله بندی آن ها به دست آورده است، نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسایی 31 مقوله فرعی و 7 مقوله فرعی اصلی شد که در قالب مدل پارادایمی شامل رفع شکاف عملیاتی به عنوان شرایط علی، جهت گیر ی هدفمند سازمانی به عنوان شرایط زمینه ای، مشارکت در تصمیم گیری و سلامت اداری به عنوان شرایط مداخله گر، شکل گیری هویت سازمانی به عنوان راهبردها، توسعه پایدار سازمانی به عنوان پیامدها و مقوله محوری شامل پاسخگویی عمومی است و در نهایت برای بسط و گسترش نظریه خط مشی گذاری شبکه ای مبتنی بر پاسخ گویی عمومی مدل کلی ارایه گردید که نوآوری این پژوهش به حساب می آید پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی تاثیر تعدیلگری سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان محیطی بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد با نقش میانجیگری سرعت نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان استان خراسان رضوی
   حسین بلوچی سید احمد  محمدی حسینی احسان  محمدی باجگیران
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1401
   در محیط پویای امروزی داشتن استراتژی‌های مناسب به‌تنهایی برای سازمان‌ها کافی نبوده و باید آن‌ها قادر به هماهنگی با محیط خود نیز باشند.. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیلگری سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان محیطی بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد با نقش میانجیگری سرعت نوآوری در چکیده کامل
   در محیط پویای امروزی داشتن استراتژی‌های مناسب به‌تنهایی برای سازمان‌ها کافی نبوده و باید آن‌ها قادر به هماهنگی با محیط خود نیز باشند.. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیلگری سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان محیطی بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد با نقش میانجیگری سرعت نوآوری در شرکت‏های کوچک و متوسط می‌باشد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی و پیمایشی است. برای گردآوری داده‎ها از پرسشنامه که بر مبنای پرسشنامه‌های استاندارد بود استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت‎های کوچک و متوسط دانش بنیان در استان خراسان رضوی بودند که بالغ بر 316 شرکت دانش بنیان در سطح استان خراسان رضوی فعالیت داشتند. که بر اساس فرمول کوکران 320 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و پرسشنامه را تکمیل کردند. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات هم برای مدل روابط مستقیم و هم برای مدل تعدیلگری نیز به کمک روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که گرایش کارآفرینی بر عملکرد شرکت و سرعت نوآوری تأثیرگذار است. هم‎چنین نقش واسط سرعت نوآوری در رابطه گرایش کارآفرینی و عملکرد مورد تأیید قرار گرفت. علاوه براین نتایج نقش تعدیل‎گر سرمایه احتماعی و عدم اطمینان محیطی در رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت مورد تأیید قرار گرفت. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر نوآوری در سازمان‌های خدماتی دولت الکترونیک با نقش میانجی مدیریت دانش مشتری (مطالعه موردی: دفاتر پیشخوان دولت استان سمنان)
   عاطفه فلاح سید محمد حسن  حسینی محسن لطفی
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1401
   كسب مزيت رقابتي يكي از دغدغه‌هاي اصلي مديران سازمان ها برای موفقیت در صحنه رقابت و تداوم رشد و حیات خود مي‌باشد. در اين ميان، ايجاد نوآوري در محصولات و خدمات ازجمله رويكردهاي موثر در کسب مزیت رقابتی محسوب می‌شود. در همين راستا، تحقيق حاضر نقش مدیریت ارتباط الکترونیک با چکیده کامل
   كسب مزيت رقابتي يكي از دغدغه‌هاي اصلي مديران سازمان ها برای موفقیت در صحنه رقابت و تداوم رشد و حیات خود مي‌باشد. در اين ميان، ايجاد نوآوري در محصولات و خدمات ازجمله رويكردهاي موثر در کسب مزیت رقابتی محسوب می‌شود. در همين راستا، تحقيق حاضر نقش مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری و وفاداری مشتریان بر نوآوری سازمان با نقش میانجی مدیریت دانش مشتری را مورد بررسي قرار می‌دهد. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی محسوب می‌شود. به منظور جمع‌آوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده و برای تأیید روایی و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب از روایی واگرا و شاخص های آلفای کرونباخ، بار عاملی، و پایایی ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دفاتر پیشخوان دولت استان سمنان به تعداد 350 نفر بوده كه با استفاده از فرمول كوكران و درنظر گرفتن خطاي 0.05 تعداد 183 نفر به عنوان اندازه تعیین و داده‌های مورد نیاز در بازه 6 ماه دوم 1399 جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رويكرد معادلات ساختاری و نرم افزارهاي SPSS و SMART- PLS انجام شده است. براساس نتايج تحقیق، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، تاثیر مثبت و معناداري بر سه متغیر وفاداری مشتریان، مدیریت دانش مشتری، و نوآوری سازمانی دارد. این نتایج همچنین حاکی از تاثیر مثبت مدیریت دانش مشتری و وفاداری مشتری بر نوآوری سازمانی می‌باشد. همچنين، نقش متغیر میانجی مدیریت دانش مشتری در تاثير نقش مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری و وفاداری مشتریان بر نوآوری سازمانی كاملا معنادار است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - طراحی و اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بین‌الملل در کسب‌وکارهای ایرانی
   ندا  مقدم بابک   ضیاء حسین  صادقی سید مجتبی  سجادی
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1401
   این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بین‌الملل در کسب‌وکارهای ایرانی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیران کسب‌وکارهای ایرانی می‌باشد. تعداد ن چکیده کامل
   این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بین‌الملل در کسب‌وکارهای ایرانی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیران کسب‌وکارهای ایرانی می‌باشد. تعداد نمونه 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید و نمونه‌گیری با روش تصادفی ساده انجام گرفت. پرسشنامه به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها بود که با روش‌های روایی همگرا، روایی سازه و روایی واگرا اعتبارسنجی گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد. برای اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بین‌الملل از روش حداقل مربعات جزئی وبا استفاده نرم‌افزار Smart PLS انجام شد. در نهایت نیز شاخص‌های گرایش کارآفرینانه بین‌الملل با روش سوارا اولویت‌بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که از طریق زیرساخت ایجاد کارآفرینی بین‌الملل می‌توان رهبری و فرهنگ کارآفرینانه را تقویت کرد. به این ترتیب استراتژی‌ مناسبی برای کارآفرینی در سطح بین‌الملل قابل اتخاذ است. این استراتژی خود بر بین‌المللی‌سازی کارآفرینی و بین‌المللی‌سازی کارآفرینی تاثیر گذار است و در نهایت اهداف گرایش کارآفرینانه بین‌الملل محقق خواهد شد پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - تأثیر آمادگی فناوری و سرمایه خارجی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی
   ابوالفضل شاه آبادی زهرا صادقی معتمد ساناز گهرازه
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1401
   در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات با فناوری بالا و پیچیده نقش کلیدی دارند چرا که ابزاری برای برتری فناورانه، ایجادهای مزیت های رقابتی و تداوم آن و افزایش بهره وری به شمار می روند. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد. یکی ا چکیده کامل
   در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات با فناوری بالا و پیچیده نقش کلیدی دارند چرا که ابزاری برای برتری فناورانه، ایجادهای مزیت های رقابتی و تداوم آن و افزایش بهره وری به شمار می روند. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد. یکی از این شاخص ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی است. با توجه به اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد، توسعه، رفاه اجتماعی و میزان رقابت پذیری و همچنین شکاف قابل توجه شاخص پیچیدگی اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته نیاز به بررسی علمی عوامل تعیین کننده پیچیدگی اقتصادی در راستای تغییر رویکرد از اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور در کشورهای در حال توسعه ضروری است. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به بررسی تأثیر سرمایه خارجی و آمادگی فناورانه بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی طی دوره 2020-2008 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آنست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آمادگی فناوری ارتباط مثبت و معنادار با پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی دارند. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد، سرمایه طبیعی اثر منفی و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی داشته است و کنترل ریسک مالی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنادار داشته است پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تدوین الگوی توسعه ارتباط دانشگاه و بنگاه‌های کوچک و متوسط
   سیدمجتبی موسوی نقابی مرتضی انوشه
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1401
   بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل محدودیت‌های دانشی و مالی برای نوآوری بیشتر از بنگاه‌های بزرگ متکی بر منابع بیرونی دانش هستند و از همین رو، برقراری ارتباط با دانشگاه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حالی که تجارب چند دهه اخیر ارتباط دانشگاه و صن چکیده کامل
   بنگاههای کوچک و متوسط به دلیل محدودیت‌های دانشی و مالی برای نوآوری بیشتر از بنگاه‌های بزرگ متکی بر منابع بیرونی دانش هستند و از همین رو، برقراری ارتباط با دانشگاه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حالی که تجارب چند دهه اخیر ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران نشان میدهد که این ارتباط بیشتر متمرکز بر صنایع بزرگ بوده و بنگاههای کوچک تا حدود زیادی از ارتباط با دانشگاه بی‌بهره بوده‌اند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه برخاسته از دادهها، پس از مصاحبه با خبرگان و بررسی اسناد مرتبط الگوی توسعه ارتباط دانشگاه و بنگاه‌های کوچک و متوسط تدوین گردید. بر اساس نتایج تحلیل دادهها، به منظور توسعه ارتباط دانشگاه و بنگاههای کوچک و متوسط لازم است یک سامانه اینترنتی و دفاتری در سطح استان‌ها و سطح ملی برای شناسایی نیازها و مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط و راهبری ارتباط منسجم آنها با دانشگاه ایجاد شود؛ چرا که تعداد و پراکندگی این بنگاه‌ها زیاد بوده و به دلیل محدودیت منابع نمیتوانند بر خلاف بنگاه‌های بزرگ تشکیلاتی را در درون خود برای برقراری ارتباط با دانشگاه ایجاد نمایند. همچنین جهت افزایش اثربخشی محوریت ارتباط دانشگاه و بنگاههای کوچک و متوسط به جای یک بنگاه باید بر ایجاد ارتباط دانشگاه با شبکه‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط مشابه متمرکز باشد؛ به نحوی که تیمهای عارضه‌یابی متشکل از خبرگان دانشگاهی، عارضه‌های مشترک بنگاه‌های عضو این شبکه‌ها را شناسایی و پروژه‌های مشترکی را برای برطرف نمودن آن‌ها تعریف نمایند. در نهایت، برای رفع عارضه‌ها و اجرای پروژه‌های بهبود، جلب مشارکت مادی و معنوی تمامی نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی، به دلیل محدودیت منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، امری ضروری است پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - سناریوها و الگوهای آموزش عالی آینده در افق 1410
   رضا مهدی مسعود شفیعی احمد کیخا
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1401
   آینده‌پژوهی و توسعه سناریوهای پیش‌رو و فراهم کردن الزامات و راهکارهای مواجهه با آینده، یکی از مسئولیت‌های مهم سیاست‌گذاران، رهبران و برنامه‌ریزان آموزش عالی است. انواع عوامل و پیشران‌ها به‌ویژه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و تحولات دیجیتال، نقش دانشگاه‌ها را برای شکل چکیده کامل
   آینده‌پژوهی و توسعه سناریوهای پیش‌رو و فراهم کردن الزامات و راهکارهای مواجهه با آینده، یکی از مسئولیت‌های مهم سیاست‌گذاران، رهبران و برنامه‌ریزان آموزش عالی است. انواع عوامل و پیشران‌ها به‌ویژه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی و تحولات دیجیتال، نقش دانشگاه‌ها را برای شکل‌دهی نظام آموزش عالی گسترده‌تر، متحول کرده است. در این مقاله برمبنای مطالعه اور و همکاران (2020) پنج سناریو و الگوی آموزش عالی برای سال 1410 ارائه شده است. این سناریوها شامل تاماگوچی، جنگا، لگو، ترانسفورمر و کاربیج‌کن است. الگوی تاماگوچی، رویکرد کلاسیک به آموزش عالی است که بلافاصله پس از دبیرستان شروع، به مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد منتهی و به شغل تبدیل می‌شود و مسیر آموزش عالی به پایان می‌رسد. الگوی جنگا، برای دانشجویان غیرسنتی دوره‌های یادگیری کوتاه‌‌مدت جذاب‌تر است و بر مراحل بعدی خودآموزی و سازمان‌دهی تمرکز دارد. الگوی لگو به‌صورت پودمان‌های ترکیبی مجزا با اندازه‌های مختلف نام‌گذاری شده است که به‌جای یک واحد فشرده، یک مسیر یادگیری متکی به خود و غیراستاندارد ایجاد می‌کند. الگوی ترانسفورمر، یادگیرندگانی را نشان می‌دهد که ممکن است مدت‌ها از آموزش پایه و اولیه آنها گذشته باشد، اما مجدداً برای کسب دانش جدید یا ارتقای مهارت‌های مورد نیاز به آموزش عالی باز ‌گردند. براساس این الگو، همه باید فرصت‌هایی برای ترک مسیرهای حرفه‌ای فعلی و تغییر آن داشته باشند. در سناریوی کاربیج‌کن، فراگیران متناسب با شرایط و موقعیت کاری- زیستی و اهداف فردی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی بسته به رسالت نهادی و ارزش‌های کانونی، ترکیبی از سناریوهای تاماگوچی، جنگا، لگو و ترانسفورمر را انتخاب می‌کنند. در این سناریو، انتخاب‌های یاددهی- یادگیری متعددی برای متقاضیان و نهادهای آموزشی فراهم خواهد شد. تحولات دیجیتال، نوآوری فنی و نوآوری اجتماعی است که پیامدهای آن برای جامعه، بازار کار و نظام آموزش عالی باید مد نظر باشد پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - طراحی مدل مفهومی اکوسیستم نوآوری در شرکت¬های کوچک و متوسط با استفاده از ISM-SEM
   عادل  ساجدی هوشنگ  تقی زاده غفار تاري مجتبي رمضاني
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1401
   بررسی ادبیات پژوهش نشان می دهد که نمی توان ساختار مشابهی برای مدل های ارائه شده در زمینه اکوسیستم نوآوری در پژوهش های انجام شده مشاهده نمود؛ بنابراین نیاز است تا به جهت افزایش نوآوری در شرکت ها، بر اساس ویژگی ها و محدودیت های بومی، مدل مناسب اکوسیستم نوآوری طراحی گردد. چکیده کامل
   بررسی ادبیات پژوهش نشان می دهد که نمی توان ساختار مشابهی برای مدل های ارائه شده در زمینه اکوسیستم نوآوری در پژوهش های انجام شده مشاهده نمود؛ بنابراین نیاز است تا به جهت افزایش نوآوری در شرکت ها، بر اساس ویژگی ها و محدودیت های بومی، مدل مناسب اکوسیستم نوآوری طراحی گردد. برهمین اساس هدف این پژوهش طراحی مدل مفهومی اکوسیستم نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از ISM-SEM بوده است. روش انجام کار توصیفی- علی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش خبرگان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط در استان آذربایجان شرقی بوده است. در این پژوهش 11 نفر از خبرگان در بخش اول مشارکت داشته و 335 نفر از مدیرن شرکت های کوچک و متوسط در بخش دوم پژوهش به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده که پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل داده ها از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) و مدلسازی مسیری ساختاری(SEM) بهره گرفته شده است. یافته های بخش مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط در پنج سطح قرار می گیرد که هر سطح دارای روابط مستقیم و غیر مستقیم با سطوح دیگر می باشد. همچنین آزمون مدل تدوین شده در بین شرکت ها نشان دهنده روایی و پایایی مناسب مدل تدوین شده و تأیید روابط مستقیم و غیر مستقیم ابعاد اکوسیستم نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط بوده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - ارزشیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده های فنی دانشگاه تهران براساس مدل هدپرف
   محمد اصلاحی حسن  محجوب رضا  اصلاحی
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1401
   پژوهش حاضر، باهدف بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی براساس مدل هدپرف صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات ت چکیده کامل
   پژوهش حاضر، باهدف بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی براساس مدل هدپرف صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 99 - 1398 می‌باشد، که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 3527 نفر اعلام شده است؛ که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 346 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گیری در این پژوهش، روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم می‌باشد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته کیفیت خدمات آموزشی که براساس مدل هدپرف ساخته شده، استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ «79/0»، ارزیابی شد. یافته ها نشان داد می توان به ترتیب جنبه‌های تحصیلی، جنبه‌های غیرتحصیلی، قابلیت اطمینان و همدلی بیشترین تا کمترین اهمیت در میان مولفه های کیفیت خدمات آموزشی اولویت بندی کرد پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - مقایسه فرایند توسعه در ایران و ژاپن درچارچوب نظریه آدریان لفت ویچ از سال 1850 تا 1900 میلادی
   احسان ایل شاهی سیدعطاءلله سینائی سیدخدایار مرتضوی اصل
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1401
   توسعه، امری زمینه محور، تاریخمند و مبتنی بر زیست جهان و ویژگی های روان شناختی، اجتماعی و سیاسی ملت ها است. در چنین بافتاری است که نتیجه پیوند و همگرایی و یا عدم تعامل و واگرایی عناصر مختلف بروز پیدا می کند. پژوهش پیش رو به روش نهادگرایی تطبیقی با بهره گیری از نظریه دولت چکیده کامل
   توسعه، امری زمینه محور، تاریخمند و مبتنی بر زیست جهان و ویژگی های روان شناختی، اجتماعی و سیاسی ملت ها است. در چنین بافتاری است که نتیجه پیوند و همگرایی و یا عدم تعامل و واگرایی عناصر مختلف بروز پیدا می کند. پژوهش پیش رو به روش نهادگرایی تطبیقی با بهره گیری از نظریه دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ به بررسی و مقایسه موضوع توسعه اقتصادی با تمرکز بر سه گانه سیاست دولت توسعه در کشورهای ایران و ژاپن در دوره زمانی 1900-1850 میلادی پرداخته است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش؛ فیش برداری و استفاده از اسناد و آمارهای موجود بوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که سطح خودگرانی نهادهای دولتی، ویژگی های نظام دیوانی و وضعیت تاریخی ایران، ژاپن در ارتباط با نظام بین المللی، چگونه بر تجربه توسعه، در دوره تاریخی مورد نظر، در این کشورها تاثیر گذاشته است؟ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ژاپن به دلیل ایجاد یک دولت مستقل و ایجاد شبکه ای از نخبگان توسعه گرا بر مبنای یک بروکراسی قوی و منسجم توانست با هموارسازی بستر بین المللی مناسب، به کامیابی دست یابد و با به دست آوردن رتبه هفده شاخص ترکیبی توسعه در سال 2021 در زمره کشورهای توسعه یافته قرار بگیرد، اما ایران به دلیل عدم ایجاد بروکراسی مناسب و تاسیس دولت خودگران نتوانست به این امر خطیر دست یابد و با کسب رتبه یکصدونه در زمره کشورهای توسعه یافته در وضعیت هشدار قرارگرفت. از این حیث، موضوع توسعه برای ایران در قالب یک مفهوم حسرت و رازوارگی باقی ماند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - طراحی الگوی پیشایندهای کارآفرینی سازمانی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری
   مرتضی مرادی اکبر بیات
   شماره 22 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1401
   کارآفرینی یکی از ابزارهای مهم در حوزه کسب و کار و همچنین شیوه مواجه شدن با دنیای ناشناخته-هاست. سازمان های دولتی نیز مانند سازمانهای بازرگانی می توانند از طریق کارآفرینی قدم در راه رویه ها و شیوه های جدید بگذارند. تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه کارآفرینی سازمانی در چکیده کامل
   کارآفرینی یکی از ابزارهای مهم در حوزه کسب و کار و همچنین شیوه مواجه شدن با دنیای ناشناخته-هاست. سازمان های دولتی نیز مانند سازمانهای بازرگانی می توانند از طریق کارآفرینی قدم در راه رویه ها و شیوه های جدید بگذارند. تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمانهای دولتی انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام و گردآوری داده ها کیفی از نوع ساختاری-تفسیری است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان حوزه کارآفرینی و اساتید دانشگاه (جمعا 22 نفر) بودند که در پانل دلفی شرکت کرده تا عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی بر مبنای مدل سه شاخگی با توجه به نظر آنها استخراج شود. شیوه انتخاب متخصصان بر اساس روش گلوله برفی بود. برای جمع آوری داده ها، ابتدا از طریق تکنیک دلفی مولفه های مربوط به عوامل سه شاخگی استخراج و پس از رسیدن به اجماع کلی، به منظور ارتباط این عوامل و ارائه مدل عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی، از روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. برای دسته بندی و تجزيه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی عوامل از نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در مجموع 5 عامل زمینه ای، 6 عامل رفتاری و 11 عامل ساختاری به طور کلی بر توسعه کارآفرینی سازمانی دخالت دارند که با توجه به مدلسازی ساختاری تفسیری یک مدل مناسب در این زمینه ارائه شد پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران
   محمدعلی نعمتی
   شماره 3 , دوره 2 , بهار-تابستان 1392
   پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران و مقایسه این ویژگی ها به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل انجام شده که در این راستا، نمونه ای بالغ بر 856 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران انتخاب گردی چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران و مقایسه این ویژگی ها به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل انجام شده که در این راستا، نمونه ای بالغ بر 856 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران انتخاب گردیده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد شده «سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی» در 8 بعد با ضریب پایایی 0.909 است. مهمترین نتایج و یافته های این تحقیق حاکی از آن است که دانشجویان نمونه در ابعاد ریسک پذیری، سلاست فکر و چالش طلبی در وضعیت ضعیف قرار داشته، در ابعاد کانون کنترل، توفیق طلبی، عملگرایی و رویاپردازی در وضعیت قوی، در بعد تحمل ابهام در وضعیت بسیار قوی و در کل روحیه کارآفرینی دانشجویان نمونه دارای وضعیت قوی ارزیابی شده است. سایر نتایج نشان می دهد که میان دو گروه دانشجویان زن و مرد در خصوص میزان برخورداری از ریسک پذیری، رویاپردازی و چالش طلبی و در کل بین روحیه کارآفرینی تفاوت معنادار وجود داشته، میان کل دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف تنها در خصوص برخورداری از ویژگی موفقیت طلبی تفاوت معنادار بوده و بین کل دانشجویان نمونه رشته های تحصیلی مختلف در خصوص برخورداری از وی‍ژگی های سلاست فکر، تحمل ابهام، رویاپردازی و چالش طلبی تفاوت معنادار مشاهده گردیده است. همچنین بین کل دانشجویان نمونه دانشگاه های مختلف تنها در خصوص برخورداری از وی‍ژگی تحمل ابهام تفاوت معنادار بوده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم
   مریم راشکی فرید  شاهمرادی امین رضا کمالیان
   شماره 14 , دوره 7 , پاییز-زمستان 1397
   ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان  و مدیران شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب ‌وکار د چکیده کامل
   ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان  و مدیران شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب ‌وکار در مناطق آزاد چابهار و قشم تشکیل داده‌اند. پژوهش به روش پیمایشی و ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد روایی(با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS21 آزمون فریدمن و مستقلT محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که راهبرد تنظیمی، راهبرد شناختی و راهبرد هنجاری به عنوان سه راهبرد کلی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد محسوب می‌شوند که در مجموع شامل9 مؤلفه و36 شاخص توسعه کارآفرینی گردشگری می‌باشند. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان می‌دهد که راهبرد تنظیمی از اولویت مهمتری نسبت به دو راهبرد دیگر برخوردار است و اهمیت بالاتری دارد.   پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در مراکز پژوهشی(مطالعه موردی:پژوهشگاه صنعت نفت
   روح اله قابضی
   شماره 3 , دوره 2 , بهار-تابستان 1392
   چکیده بهبود بهره وری سازمانها یکی از ویژگیهای جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت راهبردی سرمایه های انسانی در موفقیت سازمانهای پژوهشی، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شام چکیده کامل
   چکیده بهبود بهره وری سازمانها یکی از ویژگیهای جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت راهبردی سرمایه های انسانی در موفقیت سازمانهای پژوهشی، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان رسمی شاغل در پژوهشگاه صنعت نفت می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روشهای مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد شیوه های رهبری، آموزش، نظام پرداخت، ساختار سازمانی و گزینش و کاریابی صحیح بر بهره وری سرمایه های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت تاثیر دارند. در پایان نیز به منظور ارتقای بهره وری در این مرکز پژوهشی پیشنهاداتی ارایه گردیده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - تأثیر شبکه‌های اجتماعی آنلاین بر عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی: نقش میانجی ظرفیت‌ نوآوری
   مرتضی اکبری پیمان دولتشاه مژگان  دانش
   شماره 14 , دوره 7 , پاییز-زمستان 1397
   امروزه فعالیت در شبکه­های اجتماعی آنلاین به امری فراگیر تبدیل شده است و این ابزارهای جدید پتانسیل بالایی برای جذب اطلاعات مربوط به کسب‌وکار و نیازهای مشتریان از طریق هوش جمعی دارند که استفاده از این اطلاعات می­تواند محرّکی برای ایجاد محصولات و فرآیندهای نوآورانه در کسب‌ چکیده کامل
   امروزه فعالیت در شبکه­های اجتماعی آنلاین به امری فراگیر تبدیل شده است و این ابزارهای جدید پتانسیل بالایی برای جذب اطلاعات مربوط به کسب‌وکار و نیازهای مشتریان از طریق هوش جمعی دارند که استفاده از این اطلاعات می­تواند محرّکی برای ایجاد محصولات و فرآیندهای نوآورانه در کسب‌وکارها باشد. همچنین وجود ظرفیت نوآوری بالا در کسب‌وکارها می­تواند تسهیل‌کننده­ی فرآیند بهبود عملکرد نوآوری باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است تأثیر استفاده از شبکه­های اجتماعی آنلاین بر بهبود عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی مستقر در استان اصفهان بررسی گردیده و مشخص شود که ظرفیت نوآوری این کسب‌وکارها چگونه بر این رابطه تأثیرگذار می­باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر حسب روش، توصیفی از نوع تحلیلی- پیمایشی است. موردمطالعه 220 کسب‌وکار خانگی مستقر در استان اصفهان هستند، که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده­اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. برای تحلیل داده­ها از روش مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که سطوح بالاتر استفاده از شبکه­های اجتماعی آنلاین می‌تواند احتمال بهبود عملکرد نوآوری را افزایش دهد. همچنین ظرفیت نوآوری می‌تواند محرّکی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی آنلاین و در نتیجه بهبود عملکرد نوآوری کسب‌وکارهای خانگی باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - تحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه در پانزده کنگره‌ی همکاری های دولت،دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملی
   ف اا مسعود شفیعی
   شماره 3 , دوره 2 , بهار-تابستان 1392
   پیدایش و نضج ارتباط و تعامل اثربخش و همکاری های متقابل میان نهادهای دانشگاه و صنعت مستلزم انجام مطالعات و ایجاد زیرساخت هایی است که بتواند مسیر همواری را برای همکاری فراهم کند. علی‌رغم مطالعات انجام شده متعدد در حوزه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در داخل و خارج از کشور و چکیده کامل
   پیدایش و نضج ارتباط و تعامل اثربخش و همکاری های متقابل میان نهادهای دانشگاه و صنعت مستلزم انجام مطالعات و ایجاد زیرساخت هایی است که بتواند مسیر همواری را برای همکاری فراهم کند. علی‌رغم مطالعات انجام شده متعدد در حوزه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در داخل و خارج از کشور و تجارب موفق محدود در کشور، متأسفانه چالش ها و موانع فراوانی وجود دارد که تقویت همکاری ها در سه ضلع اصلی این مثلث را به عنوان مقوله ای اساسی و استراتژیک در کشور با مشکل مواجه نموده است در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوای مستندات پانزده کنگره برگزار شده همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ی ملّی به بررسی، شناسایی و تحلیل موانع، فرصتها و راهکارهای توسعه همکاری های ارتباط صنعت و دانشگاه پرداخته شده است. نتایج تحقیق، 24 مانع، 8 فرصت پیش رو و 35 راهکار پیشنهادی برای توسعه‌ی همکاری ها را نشان می‌دهد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران
   علی اکبر  شرافتی‏ نژاد سیدمجتبی سجادی حمیدرضا  قاسمی شیلا  شهیدی مصطفی  علیمیری سیداحمد  موسوی شوشتری
   شماره 15 , دوره 8 , بهار-تابستان 1398
   کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در چکیده کامل
   کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در جامعه محسوب می‏شوند زیرا، توانایی استفاده از فرصت‏ها را دارا بوده و قادر به ایجاد ابتكار و خلاقیت در سازمان می‏باشند. کارآفرینی در صنایع مختلف اهمیت بسزایی در ارتقاء و پیشرفت آن سازمان دارد، با توجه به اهمیت بسیار زیاد البسه و منسوجات در جامعه و اقتصاد مردم در کشورهای مختلف و نقش بسیار مهم آن در کشور ایران، بررسی کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق در قالب مصاحبه عمیق از چندین شرکت مختلف نساجی و خبرگان این صنعت و خبرگان دانشگاهی صورت گرفت و شناسائی مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی از طریق مصاحبه هایی در قالب 46 پرسش مختلف طراحی و مطالعه گردید، که پس از 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه‏های صورت گرفته از طریق نرم‏افزار اطلس کدگذاری گردیدند و بر اساس کدهای به دست آمده، مدل کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی ایران ارائه شد. نتایج این مطالعه نمایانگر نقش شگرف عوامل ساختاری و محیطی موجود در صنایع نساجی و نیز استراتژی و مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی بر صنایع نساجی بود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران : مطالعه موردی بانک پارسیان
   جعفر باقری نژاد غزاله  جاوید
   شماره 5 , دوره 3 , بهار-تابستان 1393
   در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن را منعکس می سازد، مدلی جهت شکل گیری نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران ارائه می شود. در واقع رابطه بین نوآوری باز به عنوان متغیر مکنون و عوامل اثرگذار برآن در چارچوب مدلی تبیین می گردد. در این راستا با مرور ادبیات موضوع و تحقیقا چکیده کامل
   در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن را منعکس می سازد، مدلی جهت شکل گیری نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران ارائه می شود. در واقع رابطه بین نوآوری باز به عنوان متغیر مکنون و عوامل اثرگذار برآن در چارچوب مدلی تبیین می گردد. در این راستا با مرور ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین یک مدل مفهومی نوآوری باز در صنعت بانکداری شامل سه سازه عمده نظیر عوامل داخلی (منابع تکنولوژیک ،توانمندی جذب ایده ها)، عوامل خارجی(منابع دانش خارجی، تغییرات تکنولوژیک) وعوامل رابطه ای (اعتماد) طراحی شد. با انجام مصاحبه هایی با خبرگان امر در ارتباط با سازه های مدل مذکور وانجام تحلیل های آماری، اعتبارسنجی لازم بعمل آمد. سپس در یک مطالعه میدانی در بانک پارسیان با توزیع پرسشنامه، داده های مرتبط برای آزمون تایید سازه ها، نشانگرها ومتغیر های مدل، گردآوری شد. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نیز معادلات رگرسیونی تعاملی در قالب تحلیل مسیر و کاربرد نرم افزار های اس پی اس اس و لیزرل ، داده ها مورد تحلیل قرار گرفتند و عوامل رابطه ای بین متغیر های مکنون و مشاهده گر تبیین شدند. نتایج موید آن است که دربعد داخلی منابع تکنولوژیک با شکل گیری نوآوری باز، رابطه مستقیم مثبت ندارد درحالیکه توانمندی جذب ایده ها با شکل گیری نوآوری باز ، رابطه مثبت دارد. دربعد خارجی، منابع دانش خارجی و تغییرات تکنولوژیک با شکل گیری نوآوری باز، رابطه مثبت دارند. سرانجام در بعد عوامل رابطه ای ، "اعتماد" با شکل گیری نوآوری باز، رابطه مثبت دارد. مدل این تحقیق با سازه ها ومتغیرهای مربوط می تواند در شکل گیری نوآوری باز در صنعت بانکداری موثر واقع گردد و مد نظر سیاست گذاران وبرنامه ریزان بخش اقتصادی مذکور قرار گیرد پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران: الزامات و پیش بایست‌های خرد
     حمیدرضا  آراسته عبدالرحیم  نوه ابراهیم حسن رضا  زین آبادی
   شماره 3 , دوره 2 , بهار-تابستان 1392
   در دهه‌های اخیر خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران به دو صورت رشد خصوصی‌سازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی توسعه یافته است. این پژوهش با توجه به لزوم همگام بودن توسعه کمی و کیفی، با هدف شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران انجام شد چکیده کامل
   در دهه‌های اخیر خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران به دو صورت رشد خصوصی‌سازی آموزش عالی دولتی و ورود بخش خصوصی به آموزش عالی توسعه یافته است. این پژوهش با توجه به لزوم همگام بودن توسعه کمی و کیفی، با هدف شناسایی الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در ایران انجام شد. روش آمیخته اکتشافی برای این پژوهش انتخاب شد. در بخش کیفی از مصاحبه و گروه کانونی و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 71 گویه در 8 بعد اصلی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. ضریب پایایی پرسشنامه در بخش وضعیت مطلوب برابر با 947/0 و در بخش وضعیت موجود برابر با 95/0 به دست آمد. نمونه این پژوهش مشتمل بر 103 نفر از متخصصان و صاحبنظران آموزش عالی و دست اندرکاران آموزش عالی خصوصی کشور بود. الزامات خرد توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی در 8 بعد شناسایی و میزان اهمیت آنها(وضعیت مطلوب) و میزان توجه به آنها(وضعیت موجود) در فرآیند توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. اکثریت این الزامات از نظر میزان اهمیت متوسط به بالا و میزان توجه متوسط به پایین در توسعه کیفی خصوصی‌سازی آموزش عالی برخوردار بوده اند. در نهایت راهکارهایی جهت توسعه کیفی این فرآیند در نظام آموزش عالی کشور پیشنهاد شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - همبستگی سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعه ملی
   سیدعطاءالله سینائی مسعود شفیعی
   شماره 14 , دوره 7 , پاییز-زمستان 1397
   فرایند پیوستۀ توسعه مهمترین ذهن مشغولی جوامع بشری و تعیین کنندۀ میزان تفاوت کشورهاست. بنابر این پرسش مهمی که در دنیای کنونی رد و بدل می شود این است که چرا و چگونه برخی کشورها به سطح بالاتری از شاخص های توسعه دست یافته اند و برخی دیگر در پایین جدول قرار دارند؟ از این زاو چکیده کامل
   فرایند پیوستۀ توسعه مهمترین ذهن مشغولی جوامع بشری و تعیین کنندۀ میزان تفاوت کشورهاست. بنابر این پرسش مهمی که در دنیای کنونی رد و بدل می شود این است که چرا و چگونه برخی کشورها به سطح بالاتری از شاخص های توسعه دست یافته اند و برخی دیگر در پایین جدول قرار دارند؟ از این زاویه کاویدن عوامل و ابعاد توسعه و طرح پرسش ها و فرضیات در این خصوص روش رایجی برای کشف و گشایش مسیرهای توسعۀ جوامع است. هدف کلی در این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی، رابطۀ آن با شکل گیری کارآمدی نهادی و سپس با نوسانات توسعۀ ملی است. پژوهش به تأثیر این ظرفیت های دو گانه، پیاپی و پیشنیاز بر نوسانات حرکت در مسیر توسعۀ ملی می پردازد. بازبینی مسیر طی شده و نوسانات نشان می دهد که رابطۀ میان این سه عامل برخوردار از یک وضعیت هم افزا (synergy)است. چارچوب نظری این پژوهش، تلفیقی از تئوریهای سرمایه اجتماعی، نهادگرایی و توسعه؛ و نظریات اندیشمندانی چون پاتنام، فوکویاما، هانتینگتون، نورث، شومپیتر، میردال و تودارو، در ارتباط با متغیرهای درگیر در شکل گیری موضوع پژوهش است. فرضیه اصلی پژوهش این است که رابطۀ همبستگی مثبتی میان سه متغیر سرمایه اجتماعی، کارآمدی نهادی و توسعۀ ملی وجود دارد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش کتابخانه ای، اسنادی و اکتشافی است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد کاوی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ )
   مسعود شفیعی محمد  رحمانپوری مرتضی  بهادری
   شماره 1 , دوره 1 , پاییز-زمستان 1391
   ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی است که طی سال‌های اخیر بارها و بارها ازسوی صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفته است و ابعاد مختلف آن از زوایای تخصصی ارزیابی و تحلیل شده است. با توجه به تأثیرگذاری عمیقی که این نوع از ارتباط بر توسعه درونزای کشور برجای می‌گذارد و در حوزه‌های است چکیده کامل
   ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی است که طی سال‌های اخیر بارها و بارها ازسوی صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گرفته است و ابعاد مختلف آن از زوایای تخصصی ارزیابی و تحلیل شده است. با توجه به تأثیرگذاری عمیقی که این نوع از ارتباط بر توسعه درونزای کشور برجای می‌گذارد و در حوزه‌های استراتژیک نظیر خودکفایی، تولید علم و ... آثار مستقیم و بلاواسطه دارد، راهکارهای متعدد، متنوع و گاه متناقضی نیز از سوی سیاستگزاران پیشنهاد و اجراء شده است. در این مقاله که بر گرفته از پروژه تحقیقاتی با همین مضمون است ضمن بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای توسعه یافته و ایران به اجمال به جایگاه تحقیق و توسعه در این دسته از کشورها و ازجمله ایران پرداخته خواهد شد . و پس از بیان روشها و کانالهای ارتباطی فی مابین صنعت و دانشگاه بلاخص صنعت برق به مورد کاوی روشهای ارتباطی و تحلیل عملکردی ارتباط شرکت توزیع برق تهران بزرگ با دانشگاهها در طی سالیان اخیر پرداخته می شود .در ادامه پس از بررسی وضعیت ارتباط این شرکت و جایگاه آن از نگاه SWOT به اهم نکات و موانع ومشکلات موجود در برقراری این روابط خواهد رسید که در نهایت با تحلیل آن و با در نظر گرفتن عوامل موفقیت در برقراری و توسعه ارتباط به تدوین استراتژیها ، راهبردهای مدیریتی و عملیاتی که بتواند در یک برنامه زمانی پنج ساله بعنوان ابزار اجرایی در توسعه و برقراری ارتباط هرچه بیشتر و نهادینه نمودن ارتباط شرکت توزیع برق تهران بزرگ با دانشگاهها ایجاد نماید. ارائه شده است . پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایه گذاری مشترک خارجی در واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری
   محسن مرادیان محمدصادق خیاطیان احمد جمالی
   واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری برای رشد به منابع مالی، دانش، فناوری و بازار داخلی و بین‌المللی نیاز دارند. استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی یکی از راه‌های مناسب دست‌یابی واحدهای فناور به بازار می‌باشد. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر چکیده کامل
   واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری برای رشد به منابع مالی، دانش، فناوری و بازار داخلی و بین‌المللی نیاز دارند. استفاده از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی یکی از راه‌های مناسب دست‌یابی واحدهای فناور به بازار می‌باشد. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایهگذاری مشترک خارجی، با روش تحقیق ترکیبی در واحد‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری استان تهران صورت گرفته است. جامعه آماری 225 واحد فناور مستقر در پارک‌های استان تهران و قلمرو زمانی انجام تحقیق نیز پاییز سال 1398 است. در بخش کیفی پژوهش با مرور پیشینه و مصاحبه با 11 خبره که به صورت قضاوتی و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، مدل مفهومی پژوهش تدوین شد. در ادامه در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته در جامعه آماری تحقیق (واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری استان تهران) به صورت تصادفی توزیع شد. 147 پرسشنامه تکمیل شده به کمک مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار SmartPLS تحلیل گردید و مولفه‌های اثرگذار بر موفقیت سرمایهگذاری مشترک خارجی به ترتیب اهمیت عوامل محیطی، فرهنگی-رفتاری و ساختاری-سازمانی مشخص شد. به علاوه، ذیل مولفه‌های یاد شده افزایش ثبات سیاسی، افزایش ضمانت‌ اجرایی مالکیت فکری، افزایش توانمندی منابع انسانی، ساختار عادلانه‌تر حقوقی شراکت، تعهد و اعتماد متقابل بین شرکا، شهرت و تجربه پیشین بین المللی شریک تجاری از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت سرمایه‌گذاری مشترک خارجی از دیدگاه واحدهای فناور هستند. یافته‌های این تحقیق دلالت‌های و پیشنهادات علمی و نظری برای موفقیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در واحدهای فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری ارائه می‌نماید.‌ پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - آثار و پیامدهای کووید- 19 بر فناوری و نوآوری
   سید محمدحسین  شجاعی علیرضا کفائی آهنی‌فر فاطمه کنعانی سعیده السادات آهنگری احد رضایان قیه‌‏باشی
   همه‌گیری کووید-۱۹ جنبه‌های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از حوزه‌هایی که از آغاز شیوع بیماری مورد توجه عمومی قرار گرفته، فناوری است. فناوری امیدبخش عبور سریع‌تر از بحران کووید-۱۹ بوده و انتظار می‌رود بر حل چالش‌های پدیدآمده از آن نیز تأثیرگذار باشد. با چکیده کامل
   همه‌گیری کووید-۱۹ جنبه‌های مختلف زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. یکی از حوزه‌هایی که از آغاز شیوع بیماری مورد توجه عمومی قرار گرفته، فناوری است. فناوری امیدبخش عبور سریع‌تر از بحران کووید-۱۹ بوده و انتظار می‌رود بر حل چالش‌های پدیدآمده از آن نیز تأثیرگذار باشد. با این وجود، اثر کووید-۱۹ بر فناوری و نظام‌های نوآوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش چرخ آینده، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم کووید-۱۹ بر فناوری را شناسایی و ترسیم می‌کند. درون‌داد مباحثات گروه کانونی برای طراحی چرخ آینده از تحلیل محتوای کیفی پژوهش‌ها، مطالعات و گزارش‌های موجود درباره اثرات کووید-۱۹ بر فناوری به دست آمده است. نسخه اولیه به پانزده نفر از خبرگان با تخصص‌های مختلف ارائه شد تا پس از اصلاح و تکمیل چرخ آینده، روایی پژوهش نیز تأیید شود. نظرات در دو دور مصاحبه به اجماع رسید و نسخه نهایی ترسیم شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده الگوی اثرات کووید-۱۹ بر فناوری ذیل چهار پیامد اصلی رکود و مشکلات اقتصادی؛ نیاز به راه‌حل‌های سریع، کارا و اثربخش برای مقابله با بحران؛ اتخاذ سیاست‌های فاصله‌گذاری و تعطیلی؛ و اثرات زیست‌محیطی کووید-۱۹ است. مهم‌ترین پیشنهادهای سیاستی برای مواجهه با پیامدهای شناسایی‌شده عبارتند از: حمایت از توسعه فناوری‌های مرتبط با بحران؛ حمایت از تداوم فعالیت‌های شرکت‏ها؛ پشتیبانی از مسابقات نوآوری؛ رفع موانع صادرات محصولات فناورانه؛ تسریع فرایندهای ثبت اختراع و کسب مجوز؛ به‌کارگیری ابزارهای سیاست نوآوری طرف تقاضا؛ بررسی مخاطرات فناوری‌های نوظهور؛ تنظیم‌گری فناوری‌های نوظهور؛ طراحی اطلس پویای مشاغل؛ و رفع محدودیت‌های دسترسی به مواد و تجهیزات مورد نیاز تحقیق‏و‏توسعه. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تاثیر شاخص های نوآوری بر ارزش برند کشورهای منتخب
   ابوالفضل شاه آبادی زهرا حیدری
   امروزه به سبب نقش‌آفرینی برندها در دسته دارایی‌های نامشهود این مؤلفه از تبعات اقتصادی حائز اهمیتی برخوردار است و به تعبیری سلاح رقابتی کشورها جهت تحقق اهداف آن‌ها به شمار می‌آید که سبب ترغیب افکار اقتصادی جوامع به سمت این نوع از دارایی گشته است؛ بنابراین، با توجه به خلأ چکیده کامل
   امروزه به سبب نقش‌آفرینی برندها در دسته دارایی‌های نامشهود این مؤلفه از تبعات اقتصادی حائز اهمیتی برخوردار است و به تعبیری سلاح رقابتی کشورها جهت تحقق اهداف آن‌ها به شمار می‌آید که سبب ترغیب افکار اقتصادی جوامع به سمت این نوع از دارایی گشته است؛ بنابراین، با توجه به خلأهای مطالعاتی موجود در این زمینه بررسی عوامل اثرگذار بر برند کشورها ضروری به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، تحقیق حاضر بر آن است تأثیر شاخص‌های نوآوری را بر برند 44 کشور منتخب در دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه طی دوره 2018-2011 با استفاده از داده‌های تابلویي و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته بررسی نماید. نتایج گویای آن است که تأثیر متغیرهای مستقل موردمطالعه ازجمله نهاد و مؤسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیقات، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار بر ارزش برند در هر دو گروه از کشورها با ضرایب تخمینی متفاوت معنادار است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - ارائه الگویی مناسب جهت پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران
   علیرضا   رضوانی چمن زمین ناصر  فقهی فرهمند موسی رضوانی چمن زمین یعقوب علوی متین
   پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارائه مدل پیش¬بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش پیش¬رو با دو روش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر مطالعات بنیادی است. پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری داده‌ها یک پژوهش چکیده کامل
   پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارائه مدل پیش¬بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش پیش¬رو با دو روش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر مطالعات بنیادی است. پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری داده‌ها یک پژوهش پیمایشی-مقطعی است. در این مطالعه از روش نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب خبرگان در بخش کیفی و روش تصادفی ساده به تعداد 385 در روش کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که فرآوری و سهولت مصرف با ضریب 089/26، دسترسی به مطب و پزشک با ضریب 514/4، استانداردها و تاییدهای لازم با ضریب 028/1، سهم پرداختی سیستم¬های حمایتی با ضریب 025/3، توزیع دارو به نقطه عرضه با ضریب 250/3، غیر رقابتی بودن محصولات در بازار هدف با ضریب 878/3، قدرت بازاریابی پزشکان 986/1، کاهش سود انحصاری با ضریب 801/3 و بازار سیاه و قاچاق با ضریب 971/5 و سطح معناداری 0001/0 (05/0 > P ) بر پیش¬بینی بازار مصرف داروهای تخصصی تأثیر دارد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - واکاوی تجاری سازی محصولات فناور و نوآور با رویکرد صادرات (مورد مطالعه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان)
   سمیرا کریمی ناصر خانی
   هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجاری‌سازی محصولات فناور و نوآور با رویکرد صادرات (مورد مطالعه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) بود. روش مطالعه کیفی از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری شامل کارکنان مدیریت بازاریابی و کارکنانی که دارای سابقه و دانش و درک مسائل مربوط به تجاری‌سازی چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجاری‌سازی محصولات فناور و نوآور با رویکرد صادرات (مورد مطالعه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) بود. روش مطالعه کیفی از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری شامل کارکنان مدیریت بازاریابی و کارکنانی که دارای سابقه و دانش و درک مسائل مربوط به تجاری‌سازی محصولات نوآورانه تکنولوژی هستند و در شرکت دانش‌بنیان شهر اصفهان مشغول به فعالیت می‌باشند بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، داده‌های به دست آمده از مصاحبه‌های نیمه ساختاری با 8 نفر به اشباع نظری رسید. جهت کسب روایی و پایایی یافته‌های به دست آمده از روش سه سوسازی استفاده شد. از مفاهیم استخراج شده 9 مفهوم محوری (عامل تفکر، عامل مشورت، نیازسنجی، عامل بازاریابی، عامل صادراتی کردن محصول، ارتقاء کیفیت، عامل تولید، عامل اداری) در 3 بخش کلان (عامل انسانی، عامل بازار هدف، عامل فناوری) شناسائی شد. در همچنین، در خصوص عوامل بازدارنده، موانع زمینه‌ای (موانع مالی اقتصادی، موانع سازمانی، موانع حمایتی، موانع محیطی، موانع انسانی) و موانع ساختاری (موانع ایده پردازی، موانع اجرایی و موانع فرهنگی) تعیین شد. راهکارها شامل راهکارهای نیازسنجی، راهکارهای تبلیغاتی، راهکارهای مالی، راهکارهای توسعه ای، راهکارهای مهارتی نیز شناسئی شد. بررسی همه جانبه عوامل، موانع و راهکارهای ارائه شده در این تحقیق می‌تواند بر موفقيت تجاری‌سازی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیرگذار باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌مثابه دانشگاه نوآور و ارزش‌آفرین؛ دستاوردها و چالش‌ها
   رضا مهدی مسعود شفیعی
   نوآور و کارآفرین‌ کردن دانشگاه‌ها یکی از سیاست‌های نوین برای ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تحقق اهداف تغییر اجتماعی و توسعه پایدار ملی است. دانشگاه نوآور و ارزش‌آفرین از سناریوهای اصلی برای مشارکت مؤثر آموزش عالی در فرایند توسعه است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس س چکیده کامل
   نوآور و کارآفرین‌ کردن دانشگاه‌ها یکی از سیاست‌های نوین برای ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تحقق اهداف تغییر اجتماعی و توسعه پایدار ملی است. دانشگاه نوآور و ارزش‌آفرین از سناریوهای اصلی برای مشارکت مؤثر آموزش عالی در فرایند توسعه است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس سابقه تاریخی تأسیس و فعالیت، تلاش رهبران و جامعۀ دانشگاهی و انتظارات ذی‌نفعان، در شمار دانشگاه‌های کارآفرین است که می‌تواند با تعامل هم‌افزا و اثرگذاری در صنعت و جامعۀ هدف، نوآور و کارآفرین عمل کند. در این مقاله ، برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور و کارآفرین»، محصول مشترک کمیسیون اروپایی و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، سطح نوآوری و کارآفرینی این دانشگاه و کم‌وکیف تحقق ملاک‌های دانشگاه نوآور و کارآفرین، به روش مطالعه موردی ملاک‌محور ارزیابی شده است. براساس این پژوهش، علی‌رغم تلاش‌های قابل توجه و ابتکارات رهبران و مدیران دانشگاه، سطح نوآوری و کارآفرینی آن پایین‌تر از حد متوسط ارزیابی شده و بین وضعیت موجود و انتظارات شرکا و ذی‌نفعان، فاصلۀ قابل توجهی وجود دارد. این دانشگاه با رسالت ویژه خود برای حرکت در مسیر نوآوری و کار‌آفرینی باید در هفت محور شامل حکمرانی، ظرفیت‌های مالی، کارکرد یاددهی- یادگیری، سازوکارهای پشتیبانی از نوآوران و کارآفرینان، تبادل دانش و ارتباط با صنعت، تحرکات علمی بین‌المللی، استفاده بیشتر از قابلیت‌های تحول دیجیتال در ابعاد علمی و سازمانی، به‌طور همزمان و متوازن اقدام کند. طراحی و اجرای یک «برنامه میان‌مدت جامع راهبردی- عملیاتی» برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور و کارآفرین» یک پیشنهاد اصولی برای تحول و ارتقای این دانشگاه به دانشگاه نوآور و کارآفرین است پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تأکید بر تأمین مالی رسمی
   عبدالحسین   شفایی مجید اشرفی آرش نادریان مریم  بخاراییان
   هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و به صورت آمیخته انجام شد. در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی گرانددتئوری اشتراوس و کوربین و برای آزمون الگو از چکیده کامل
   هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و به صورت آمیخته انجام شد. در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی گرانددتئوری اشتراوس و کوربین و برای آزمون الگو از روش کمی توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری استفاده گردید. در بخش کیفی برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، حبرگان آشنا به موضوع بودند که این افراد، به صورت گلوله برفی برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (15 مصاحبه با 15 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش کمی بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (110 گویه) در بین تمامی متخصصان حوزه اقتصاد، بانکی و نوآوری در استان گلستان (65 نفر) توزیع گردید که پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه های تحقیق تعداد 54 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به مقادیر T-Value (بیشتر از 58/2)، مشخص گردید که در سطح 99/0 ، هر دو مدل تأمین مالی رسمی مورد تأیید می باشد و تمامی روابط موجود در مدل پژوهش تأیید گردیدند. ایجاد بانک های اطلاعاتی در خصوص ظرفیت های تامین مالی در ساختار شرکتی، تدوین چارچوب و ساختار مدون حقوقی در حوزه تامین مالی در حوزه شرکتی، ایجاد کمیته های راهبری در شرکت ها جهت توسعه نوآوری شرکتی، جذب و پرورش متخصصان مالی و اقتصادی در شرکت ها در حوزه تسهیلات و منابع مالی پیشنهاد می شود پرونده مقاله
 • صاحب امتیاز
  جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه
  سردبیر
  مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  مدیر داخلی
  محمد علی نعمتی (دانشگاه علامه طباطبایی)
  هیئت تحریریه
  محمود احمدپور داريانی (دانشگاه تهران) جعفر توفیقی داريانی (دانشگاه تربیت مدرس) مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) منصور معظمي (موسسه مطالعات بین المللی انرژی) محمدحسن پرداختچی (دانشگاه شهید بهشتی) عباسعلی حاجی کریمی (دانشگاه شهید بهشتی) غلامعلي طبرسا (دانشگاه شهید بهشتی) مهدي ابزري (دانشگاه اصفهان) عبدالرحیم نوه ابراهیم (دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران)
  شاپا: 2717-0454
  شاپای الکترونیکی:2783-2856

  دوره انتشار: دو فصلنامه
  پست الکترونیک
  innovationquarterly@gmail.com
  نشانی
  تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه ششم، اتاق 612
  تلفن
  021-66495433

  جستجو

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 11
  تعداد شماره ها 21
  مقالات چاپ شده 176
  تعداد نویسندگان 2450
  تعداد مشاهده مقاله 1137485
  تعداد دانلود مقاله 168711
  تعداد مقالات ارسال شده 2303
  تعداد مقالات رد شده 1081
  تعداد مقالات پذیرفته شده 156
  درصد پذیرش 6 %
  زمان پذیرش(روز) 542
  تعداد داوران 172
  آخرین به روزرسانی 09/07/1402