• فهرست مقالات کارآفرینی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده های تابلویی
    کیومرث شهبازی اکبر‌  حسن‌زاده بهروز  جعفر‌زاده
    بر اساس مطالعات نظری موجود، کارآفرینی و نوآوری منتج از خلاقیت به عنوان پیش‌فرض‌های رشد اقتصادی، نتایج مطلوب یک اقتصاد پویا را رقم می‌زنند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب می‌باشد. برای این منظور از داده‌های مربوط چکیده کامل
    بر اساس مطالعات نظری موجود، کارآفرینی و نوآوری منتج از خلاقیت به عنوان پیش‌فرض‌های رشد اقتصادی، نتایج مطلوب یک اقتصاد پویا را رقم می‌زنند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب می‌باشد. برای این منظور از داده‌های مربوط به 30 کشور منتخب طی دوره زمانی 2011-2001 و رهیافت داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآوردها مبیّن وجود تأثیر مثبت و معنادار این دو متغیر بر رشد اقتصادی در کشورهای فوق می‌باشد، به طوری که یک درصد افزایش در نرخ کارآفرینی TEA و تعداد اختراعات ثبت شده به ترتیب منجر به 44/1 و 54/2 واحد تغییر مثبت در نرخ رشد تولید سرانه در این کشورها می‌شود. بنابراین در جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی، توجه هر چه بیشتر به این دو مقوله و رفع موانع پیش روی آنها باید در دستور کار کشورها قرار گیرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تبیین رابطه و تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش مورد مطالعه: دانشگاه شهرکرد
    حجت الله مرادی پردنجانی سیدعلی  سیادت
    این مقاله که به تبیین تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیئت علمی پرداخته است، درصد است تا رابطه هوش سازمانی و سرمایه فکری را با قابلیت های کارآفرینی دانش مورد بررسی قرار دهد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. چکیده کامل
    این مقاله که به تبیین تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیئت علمی پرداخته است، درصد است تا رابطه هوش سازمانی و سرمایه فکری را با قابلیت های کارآفرینی دانش مورد بررسی قرار دهد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه تحقیق را کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد تشکیل می دهد که از میان آنها تعداد 189 نفر به روش طبقه ای و از گروه های مختلف آموزشی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق سه پرسش نامه گردآوری گردید، نهایتاً داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t، همبستگی و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل و نتایج زیر به دست آمد: میانگین کلیه مولفه های هوش سازمانی و قابلیت های کارآفرینی دانش(کلی) بالاتر از میانگین است؛ با وجودی که میزان سرمایه فکری(کلی) بالاتر از میانگین است اما میانگین مولفه سرمایه رابطه ای بالاتر از میانگین نشده است؛ بین هوش سازمانی(کلی) با قابلیت های کارآفرینی دانش(کلی) رابطه ای معنی دار و از بین مولفه ها نیز مولفه تمایل به تغییر بیشترین رابطه و مولفه جرات و شهامت و اتحاد و توافق هیچ گونه رابطه ای با قابلیت های کارآفرینی دانش نداشته است؛ بین سرمایه فکری(کلی) با قابلیت های کارآفرینی دانش(کلی) در اعضای هیئت علمی رابطه معنی داری وجود دارد و نهایتاً این که 41 درصد از تغییرات مربوط به قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با هوش سازمانی و سرمایه فکری توضیح داده می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل تفاوت‌ها در نگرش به موانع کارآفرینی با توجه به مولفه‌های زمینه‌ای در میان دانشجویان کشور
    اسدالله  کردنانیچ سارا  شمس‌الهی
    کارآفرینان در خلأ عمل نمی کنند، آن‌ها به محیط های کارآفرینی که آنان را احاطه کرده است واکنش نشان می دهند. هدف تحقیق حاضر تحلیل تفاوت جایگاه موانع از نگاه دانشجویان با شاخص‌های زمینه‌ای متفاوت می‌باشد. پرسشنامه طراحی شده با در نظر گرفتن پرسشنامه‌ای از 25 مانع استخراجی که چکیده کامل
    کارآفرینان در خلأ عمل نمی کنند، آن‌ها به محیط های کارآفرینی که آنان را احاطه کرده است واکنش نشان می دهند. هدف تحقیق حاضر تحلیل تفاوت جایگاه موانع از نگاه دانشجویان با شاخص‌های زمینه‌ای متفاوت می‌باشد. پرسشنامه طراحی شده با در نظر گرفتن پرسشنامه‌ای از 25 مانع استخراجی که روایی محتوایی آن بصورت صوری و پایایی آن با رقم 87/ مورد تایید قرار گرفته‌است. جامعه آماری کل دانشجویان کشور و با نمونه‌ی 2500 نفری و با روش خوشه بندی بین دانشجویان استان‌های تهران، اصفهان، یزد و زنجان تقسیم گردید. از نظر تعداد و شدت تغیر پذیری در رتبه‌ها، نتایج نشان داد در جنسیت تفاوت بسیار زیادی بین مردان و زنان دیده ندارد، اما در بین قومیت‌ها؛ لرها، در میزان تحصیلات؛ دانشجویان دکترا، در بین دانشگاه‌ها؛ غیرانتفاعی‌ها و برای شغل پدر و نوع رشته؛ پدران با شغل دولتی و دانشجویان هنر تفاوت زیادی در رتبه‌بندی خود نسبت به بقیه در گروه مورد نظر دارند. در مورد میزان تغیر پذیری بر اساس موانع در بین تقسیم‌بندی‌های ایجاد شده می‌توان به موانعی چون؛ فقدان بینش در مورد کسب و کار یا خود اشتغالی، محافظه‌کاری بالا، دولتی بودن اقتصاد و عدم رشد حقوق مالکیت خصوصی و وجود راهکارهای سرمایه گذاری با سود بیشتر(بورس، بانک ها و مسکن، طلا و.... ) اشاره کرد. در مجموع همه این تغییرات و تفاوت‌ها نشان از مفید بودن استفاده از رویکردهای زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی و سیاستگزاری دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان
    شوبو عبدالملکی فخرالسادات  نصیری ولیک بنی سیروس  قنبری
    ههدف از پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می‌باشد و جامعه آماری ن را مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج در سال تحصیلی۹۳-۹۲ تشکیل چکیده کامل
    ههدف از پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می‌باشد و جامعه آماری ن را مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج در سال تحصیلی۹۳-۹۲ تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای-نسبی165 نفر مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از سه پرسشنامه استفاده شد: 1- پرسشنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینانه 2- پرسشنامه عملکرد شغلی و3- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی. برای به دست آوردن روایی پرسشنامه‌ها از روش محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایایی محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ هم به ترتیب92/.،۸2/۰ و۸6/۰ برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی؛ همچون آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که: وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در مدیران، بهره وری و عملکرد شغلی در سطح قوی بوده و ابعاد ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران بالاتر از سطح متوسط است. همچنین نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین میزان ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران و ابعاد آن با عملکرد و بهره وری شغلی آنان است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان
    محمد مهدی مردانشاهی حسنعلی آقاجانی
    افزایش جمعیت، تحولات و دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند آموزش و هدایت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحولات جهانی از وظایف اساسی دولت ها در جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد. از این رو این پژوهش به چکیده کامل
    افزایش جمعیت، تحولات و دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند آموزش و هدایت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحولات جهانی از وظایف اساسی دولت ها در جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد. از این رو این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های غیر انتفاعی ساری بود که مجاز بودند درس کارآفرینی را انتخاب کنند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 25 نفر (یک کلاس) به عنوان نمونه انتخاب شدند. سطح خلاقیت گروه تجربی و کنترل از طریق پرسشنامه در ابتدا و انتهای ترم سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS وآزمون های t مستقل و وابسته استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سلاست فکری، رویاپردازی و خلاقیت گروه تجربی در پس آزمون و بعد از آموزش کارآفرینی افزایش یافته است، در حالی که در گروه کنترل افزایش نداشته است. اما عمل گرایی گروه تجربی در پس آزمون و بعد از آموزش کارآفرینی افزایش نیافته است. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر بهبود و افزایش ویژگی های سلاست فکری، رویاپردازی و خلاقیت و عدم تغییر در ویژگی عمل گرایی و نیز مشخص بودن اثر آموزش بر تقویت خلاقیت و زیر مجموعه های آن بازنگری و برنامه ریزی های نوین آموزشی مبتنی بر عمل گرایی ضروری می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی تحلیلی – مقایسه ایعملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و مراکز کارآفرینی دانشگاههای منتخب ایران
    محمد عزیزی
    با توجه به رشد سریع مراکز کارآفرینی در طی سه دهه اخیر، مطالعات کمتری در ارتباط با آنها بویژه کارکرد و عملکرد این مراکز انجام شده است. مقاله حاضر به بررسی، مقایسه وتجزیه وتحلیل عملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و منتخب دانشگاههای ایران می‌پردازد. مراکز کارآفر چکیده کامل
    با توجه به رشد سریع مراکز کارآفرینی در طی سه دهه اخیر، مطالعات کمتری در ارتباط با آنها بویژه کارکرد و عملکرد این مراکز انجام شده است. مقاله حاضر به بررسی، مقایسه وتجزیه وتحلیل عملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و منتخب دانشگاههای ایران می‌پردازد. مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا از طریق رتبه بندی مراجع مهم در سطح دنیا انتخاب شده‌اند. اطلاعات مربوط به مراکز کارآفرینی دانشگاههای آمریکا از سایتهای اینترنتی و نامه نگاری اینترنتی با مسؤلین این مراکز بدست آمده است. مراکز کارآفرینی منتخب دانشگاههای تهران بر اساس گزارش عملکرد این مراکز انتخاب شده اند. اطلاعات مربوط به مراکز کارآفرینی دانشگاههای تهران از طریق اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان این مراکز بدست آمده است. از مقایسه مشخصات مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا با مراکز کارآفرینی مستقر در دانشگاههای تهران، تفاوتهای موجود شناسایی شده است. یافته‌های این مقاله نشان می دهد که مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا بر فعالیتهای پژوهشی و ارائه خدمات و مشاوره به دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی و افراد و گروههای متقاضی مختلف نیز همانند فعالیتهای آموزشی و تدریس اهمیت بیشتری قائل شده و برنامه‌های جامع تر آموزش و ترویج کارآفرینی از نظر کیفی و دوره های بیشتری نیز از نظرکمی اجرا می‌کنند. در عین حال مراکز کارآفرینی دانشگاههای تهران بیشتر به فعالیتهای آموزشی می پردازند. بطور کلی مراکز کارآفرینی دانشگاههای آمریکا فعالیتهای گسترده و توسعه درونی و بیرونی بیشتری در راستای آموزش و توسعه کارآفرینی انجام می‌دهند. یافته‌های این مقاله می تواند برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارکنان، مدیران، تصمیم گیرندگان وسایر ذی نفعان مراکز کارآفرینی مثمر ثمر واقع شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - مقایسه روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و علوم باغبانی دانشگاه شیراز
    کورش رضائی مقدم
    کارآفرینی فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده­های نو و خلاق و شناسایی فرصت­های جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت­های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده می­نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و ع چکیده کامل
    کارآفرینی فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده­های نو و خلاق و شناسایی فرصت­های جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت­های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده می­نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شده است. جامعه آماری را دانشجویان سال دوم و چهارم این دو رشته تشکیل میدهند. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده تعداد 96 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و به کمک نرم افزار SPSS19 تجزیه و تحلیل شد. میانگین چهار خصیصه کارآفرینی از میانگین بیشتر است. یافته­ها نشان داد دانشجویان دو رشته از نظر روحیه کارآفرینی تفاوت معنی­داری ندارند. دانشجویان سال چهار میانگین روحیه کارآفرینی بیشتری نسبت به دانشجویان سال دوم داشته و روحیه کارآفرینی دانشجویانی که دوره­های کارآفرینی بیشتری گذرانده­اند به طور معنی­داری بیشتر است. مقایسه خصیصه­های کارآفرینی دانشجویان در بین دو جنس مختلف نشان داد در حالیکه نیاز به موفقیت، اعتماد به نفس و ریسک پذیری در بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری ندارد، لیکن دانشجویان پسر کنترل درونی بیشتری نسبت به دانشجویان دختر دارا می­باشند. در پایان پیشنهادات کاربردی برای بهبود روحیه کارآفرینی دانشجویان ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم
    مریم راشکی فرید  شاهمرادی امین رضا کمالیان
    ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان  و مدیران شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب ‌وکار د چکیده کامل
    ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان  و مدیران شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب ‌وکار در مناطق آزاد چابهار و قشم تشکیل داده‌اند. پژوهش به روش پیمایشی و ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد روایی(با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS21 آزمون فریدمن و مستقلT محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که راهبرد تنظیمی، راهبرد شناختی و راهبرد هنجاری به عنوان سه راهبرد کلی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد محسوب می‌شوند که در مجموع شامل9 مؤلفه و36 شاخص توسعه کارآفرینی گردشگری می‌باشند. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان می‌دهد که راهبرد تنظیمی از اولویت مهمتری نسبت به دو راهبرد دیگر برخوردار است و اهمیت بالاتری دارد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - پتنت در زیست فناوری و اهمیت آن در ارتباط دانشگاه و صنعت
    سید مهدی سیدی
    یکی از اهداف اصلی شرکت های زیست فناوری پیشتازی در بازار بواسطه داشتن فرآورده ها و یا فرآیندهای جدید به منظور دست یافتن به نفوذ بالا در بازار، اطمینان از آزادی عمل و ممانعت از ورود رقبا می­باشد. بطور کلی بازار زیست فناوری به دو بخش عمده تقسیم می شود: گروه اول شرکت ها یا چکیده کامل
    یکی از اهداف اصلی شرکت های زیست فناوری پیشتازی در بازار بواسطه داشتن فرآورده ها و یا فرآیندهای جدید به منظور دست یافتن به نفوذ بالا در بازار، اطمینان از آزادی عمل و ممانعت از ورود رقبا می­باشد. بطور کلی بازار زیست فناوری به دو بخش عمده تقسیم می شود: گروه اول شرکت ها یا موسساتی هستند که ابزار و یا فناوری ها را ابداع می کنند و گروه دوم شرکت هایی هستند که دست به تولید و تجاری سازی فرآورده هایی می زنند که از این ابزار و فناوری ها بهره برده اند. یکی از موانع اصلی موفقیت شرکت ها ویا مؤسسات زیست فناوری به قابلیت آنها در انتقال حق مالکیت فکری با بهای مناسب میباشد. ولی مجوز دادن به نوآوری های زیست فناورانه کاری پیچیده و چند رشته ای است.به بخشهای مختلف با تخصص های گوناگون به منظور تعامل با دیگر بخش ها در سطوح پیچیده ، به طور همزمان برای سود آوری متقابل نیاز است. بازار زیست فناوری به کسانی که ابزارها و فناوری ها را تولید میکنند و کسانی که که با استفاده از این ابزارها و فناوری ها محصولات تجاری را بسط میدهند تقسیم بندی میشوند. پتنت های زیست فناوری در توانا ساختن شرکت ها جهت گسترش پیدا کردن،  برای مثال، فرآورده های مرتبط با زندگی نقش مهمی را ایفا می کنند که به علت این است که حقوق مالکیت فکری که توسط پتنت برای مدت زمانی محدود اعطا می شود، فرصتی را برای احیاء سرمایه گذاری انجام شده برای بسط دادن اختراع ثبت شده، روانه کردن فرآورده های جدید به بازار، یا مجوز دادن ویا انتقال حقوق گفته شده به شرکت های دیگر فراهم می کند. بنابراین، استفاده از حقوق مالکیت فکری، به ویژه پتنت ها، برای ایجاد فرصت های جدید در بازار، ایجاد انگیزه برای نوآوری لازم است. از سوی دیگر، حفاظت ناکافی از مالکیت فکری و مدیرت ناکارآمد آن، برخی از موانع عمده بر سر راه تجاری سازی در بخش زیست فناوری هستند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب و کارها
    کامبیز  طالبی کمال سخدری مهیا تازیکه
    کارآفرینی استراتژیک به مفهوم انجام هم‌زمان فعالیت‌های کشف (ایجاد دانش و توانمندی جدید) و بهره‌برداری (بهره‌برداری از منابع و دانش کنونی سازمان) است که به‌طور فزاینده‌ای در ادبیات مدیریت استراتژیک و کارآفرینی سازمانی مورداستفاده قرارگرفته می‌شود. باوجوداین اهمیت، دو شکاف چکیده کامل
    کارآفرینی استراتژیک به مفهوم انجام هم‌زمان فعالیت‌های کشف (ایجاد دانش و توانمندی جدید) و بهره‌برداری (بهره‌برداری از منابع و دانش کنونی سازمان) است که به‌طور فزاینده‌ای در ادبیات مدیریت استراتژیک و کارآفرینی سازمانی مورداستفاده قرارگرفته می‌شود. باوجوداین اهمیت، دو شکاف نظری مهم در زمینه و بافت ایران وجود دارد: اول اینکه چگونه سازمان‌ها می‌توانند توانمندی کارآفرینی استراتژیک را در سازمان خود ایجاد نمایند و عوامل مؤثر بر ایجاد آن کدم‌اند؟ دوم اینکه آیا اساساً کارآفرینی استراتژیک باعث رشد کسب‌وکارها می‌شود؟ این پژوهش با هدف چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب‌وکارها در صنایع غذایی ایران انجام شده است، لذا روش تحقیق این پژوهش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر 93 شرکت فعال در حوزه صنعت مواد غذایی در شهر تهران و گرگان می باشد که به طور تصادفی مورد پیمایش قرار گرفتند. پرسشنامه نهائی توسط  75 شرکت تکمیل که با استناد به فرمول کوکران (انتخاب نمونه از جامعه محدود) از لحاظ آماری قابل تعمیم سازی می باشد.  پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط جمعی از اساتید دانشگاه و روایی سازه آنها توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. نهایتاً، فرضیه های پژوهش توسط مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار Smartpls مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که ذهنیت کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه و خلاقیت و نوآوری از طریق کارآفرینی استراتژیک بر رشد کسب‌وکار تأثیر معنادار مثبت دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - نقش واسطه ای توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند
    ریحانه ابراهیم آبادی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی-‌ همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند  به تعداد 8304 نفر که با اس چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی-‌ همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند  به تعداد 8304 نفر که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده و براساس جدول مورگان تعداد 380 نفر انتخاب گردید. برای سنجش متغیر حمایت اجتماعی ادراک‌شده از پرسش‌نامه زیمت و همکاران(1988)، توانمندسازی روان‌شناختی از  پرسش‌نامه اسپریتزر و میشرا(1995) و روحیه کارآفرینی از پرسش‌نامه وطن‌خواه و رضایی‌مقدم (1394) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و برای حمایت اجتماعی 92/0، روحیه کارآفرینی 79/0 و توانمندسازی روان‌شناختی 89/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و سطح استنباطی (همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، رگرسیون و الگویابی معادلات ساختاری) انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود که حمایت اجتماعی ادارک‌شده با میزان 19/0 Beta= پیش‌بینی کننده روحیه کارآفرینی و با میزان 42/0 Beta= پیش‌بینی کننده توانمندسازی روان‌شناختی است. همچنین توانمندسازی روان‌شناختی با 42/0 Beta= پیش‌بینی کننده روحیه کارآفرینی می‌باشد. یافته­ها نشان داد که توانمندسازی روان‌شناختی نقش میانجی بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی ایفا می‌کند و مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. با توجه به نتایج پژوهش، حمایت اجتماعی خانواده، دوستان و افراد مهم رابطه معکوس و معنی‌دار با روحیه کارآفرینی افراد دارد. به‌گونه‌ای که با افزایش میزان حمایت اجتماعی، میزان روحیه کارآفرینی افراد کاهش می‌یابد. همچنین نتایج حاکی از رابطه مستقیم و معنی‌دار بین حمایت اجتماعی و توانمندسازی روان‌شناسی است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض مدیران و ابعاد کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
    ازاده تقوی راد
    عصر ما عصر تغییرات ودگرگونی هاست و با توجه به اینکه سازمانها خرده سیستم هایی از نظام جامعه هستند و تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند، لذا لازمه همگام شدن با این تحولات محیطی، ایجاد بستر و محیطی مطلوب ومناسب برای بروز افکار تازه وکارآفرینی در سازمانها می باشد.از کارآفر چکیده کامل
    عصر ما عصر تغییرات ودگرگونی هاست و با توجه به اینکه سازمانها خرده سیستم هایی از نظام جامعه هستند و تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند، لذا لازمه همگام شدن با این تحولات محیطی، ایجاد بستر و محیطی مطلوب ومناسب برای بروز افکار تازه وکارآفرینی در سازمانها می باشد.از کارآفرینی می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین موتورهای رشد و توسعه یاد کرد. طبیعی است، هدف از اجزای این پژوهش بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت تعارض مدیران وکارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیشابوراست، در این مطالعه مقطعی اطلاعات مورد نیاز با استفاده ازدو پرسشنامه استاندارد ومعتبر مدیریت تعارض مقیمی وکارآفرینی سازمانی مارگارت هیل ازیک جامعه آماری مشتمل بر دو گروه مدیران اداری (60نفر) وکارکنان اداری(3000نفر) و با روش نمونه گیری از جدول مورگان52 نفر از مدیران و341 نفرا زکارکنان زیر نظر مدیران جمع آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها،از نرم­افزار آماری21  SPSSاستفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که بین سبک های مدیریت تعارض وابعادکارآفرینی سازمانی رابطه ای معنا دار وجود دارد، بین برخی ابعاد کارآفرینی سازمانی کارکنان ومشخصات دموگرافیک(جنس،سن،مدرک تحصیلی وسابقه کار) تفاوت معنی دار وجود دارد. ونیز بین سبک های تعارض و ومشخصات دموگرافیک تفاوت معنی دار وجود دارد. میتوان با توجه به نتایج تحقیق نتیجه گرفت که در جهت افزایش کارآفرینی سازمانی کارکنان باید  استفاده کمتراز سبک های اجبار استفاده گردد.     جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و قابلیت‌های پویا، بر عملکرد شرکت با نقش میانجی‌گری دوسوتوانی
    سعید جعفری نیا
    چکیده شرکت­ها برای کسب مزیت رقابتی و عملکرد بهتر، باید علاوه بر تمرکز بر نیازهای فعلی مشتریان، نیازهای آینده مشتریان را نیز کشف کنند و به موقع پاسخ دهند. بنابراین باید به دوسوتوانی به عنوان یک عامل اساسی در کسب مزیت رقابتی توجه کنند. از طرفی ترکیب دو عامل قابلیت­های پوی چکیده کامل
    چکیده شرکت­ها برای کسب مزیت رقابتی و عملکرد بهتر، باید علاوه بر تمرکز بر نیازهای فعلی مشتریان، نیازهای آینده مشتریان را نیز کشف کنند و به موقع پاسخ دهند. بنابراین باید به دوسوتوانی به عنوان یک عامل اساسی در کسب مزیت رقابتی توجه کنند. از طرفی ترکیب دو عامل قابلیت­های پویا و گرایش به کارآفرینی، می­تواند به نوآوری و سرانجام عمکرد بهتر شرکت بیانجامد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و قابلیت­های پویا، بر عملکرد شرکت با نقش میانجی­گری دوسوتوانی می­پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه گردآوری داده­، توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت­های تولیدی فرآورده­های پروتئینی، کنسروجات گوشتی و غیر گوشتی در کشور می­باشد. روش نمونه­گیری، غیراحتمالی و در دسترس است. 80 نفر از مدیران شرکت به عنوان نمونه مورد تحلیل واقع شدند. تحلیل داده­ها با استفاده از روش معادلات ساختاری با بکارگیری نرم­افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج نشان می­دهد که دوسوتوانی به بهبود عملکرد شرکت ­می­انجامد. همچنین گرایش کارآفرینانه و قابلیت­های پویا بر دوسوتوانی تاثیر معناداری دارند. اما نقش میانجی­گری دوسوتوانی در تاثیر قابلیت­های پویا بر عملکرد شرکت تایید نشد. یافته­ها به صورت پیشنهاداتی برای مدیران ارائه می­شود. نهایتا محدودیت­های پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی ارائه می­شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - توسعه ابزار سنجشی برای دستگاه فکری کارافرینانه (مورد مطالعه: کارافرینان حوزه فناوری اطلاعات مستقر در مراکز تحت حمایت دانشگاههای تهران)
    محمد جواد ناییجی
    دستگاه فکری کارآفرینانه مفهومی است که به نحوه‌ی تصمیم‌گیری در فرایندهای کارآفرینانه می‌پردازد و تلاش دارد تفاوت‌های کارآفرینان و غیرکارآفرینان را از منظر سیستم‌های شخصیتی و شناختی موثر بر تصمیم‌گیری تبیین کند. با وجود مطالعات روبه‌رشدی که در زمینه‌ی مفهوم‌شناسی دستگاه ف چکیده کامل
    دستگاه فکری کارآفرینانه مفهومی است که به نحوه‌ی تصمیم‌گیری در فرایندهای کارآفرینانه می‌پردازد و تلاش دارد تفاوت‌های کارآفرینان و غیرکارآفرینان را از منظر سیستم‌های شخصیتی و شناختی موثر بر تصمیم‌گیری تبیین کند. با وجود مطالعات روبه‌رشدی که در زمینه‌ی مفهوم‌شناسی دستگاه فکری کارآفرینانه انجام شده است، این مفهوم با کمبود ابزارهای اندازه‌گیری که ابعاد گسترده تصمیم‌گیری‌های کارآفرینانه را پوشش دهد مواجه است. در این راستا، هدف این پژوهش توسعه ابزار سنجشی برای دستگاه فکری کارآفرینانه است. در بخش نخست، با مطالعه‌ی گسترده‌ی پیشینه تحقیق، گویه‌های اولیه شناسایی شدند. سپس طی سه مرحله روش دلفی و اعمال نظر خبرگان حاضر در پنل، ابزار نهایی در قالب ۴ بعد، ۱۸ عامل و ۵۴ گویه طراحی شد. مشارکت‌کنندگان  در بخش دلفی شامل اساتید کارآفرینی، کارآفرینان سازمانی و مستقل و همچنین چند روانشناس و روان‌پزشک بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمامی ۵۴ گویه نهایی برای کارآفرینان مهم تلقی می‌شوند و میانگینی بیش از ۴ را در طیف لیکرت به خود اختصاص می‌دهند. همچنین اولویت‌بندی عوامل دستگاه فکری نشان می‌دهد که مهارت‌ها، ویژگی‌های شخصیتی دسته اول، ویژگی‌های شخصیتی دسته دوم و انگیزاننده‌ها، به ترتیب بیشترین اهمیت را در شکل‌گیری دستگاه فکری کارآفرینان دارد. نتایج این تحقیق به خط‌مشی‌گذاران توسعه کارآفرینی و مدیران سازمان‌ها کمک می‌کند به شناخت دقیق‌تری از قابلیت‌های بالقوه کارآفرینی در افراد دست یابند.     جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - نقش سرمایه‌ی روانشناختی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی در پیش‌بینی قصد کارآفرینی دانشجویان
    علی شیخ الاسلامی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه‏ی روانشناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی در پیش‏بینی قصد کارآفرینی دانشجویان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی 1397 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه‏ی روانشناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی در پیش‏بینی قصد کارآفرینی دانشجویان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی 1397 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 243 دانشجو ‏به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه­ی قصد کارآفرینی لینان، رودریگرز، رودی‌کانتچ (2011)، پرسشنامه­ی سرمایه‏ی روانشناختی لوتانز، یوسف و آولیو (2007) و پرسشنامه­ی انطباق‏پذیری مسیر شغلی ساویکاس (2012) برای جمع‏آوری داده­ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین سرمایه‏ی روانشناختی (خودکارآمدی، امیدواری، خوش‏بینی و تاب‏آوری) و انطباق‏پذیری مسیر شغلی (دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد) با قصدکارآفرینی دانشجویان رابطه‏ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 20 درصد از کل واریانس قصد کارآفرینی دانشجویان براساس سرمایه‏ی روانشناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی قابل پیش‏بینی است که متغیر انطباق‏پذیری مسیر شغلی سهم بیشتری داشت. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که سرمایه‏ی روانشناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی از متغیرهای مرتبط با قصد کارآفرینی دانشجویان می‏باشند که نیازمند توجه و برنامه‏ریزی هستند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1397
    زهرا بیات
    هدف اصلی این پژوهش بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1397 می باشد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1397 می باشد که به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 311 نفر به عنوا چکیده کامل
    هدف اصلی این پژوهش بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1397 می باشد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1397 می باشد که به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 311 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی دانشجویان بود. ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ 80/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میان دانشجویان دختر و پسر از نظر قابلیت های کارآفرینی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین میان دانشجویان دختر دانشکده های مختلف از نظر قابلیت های کارآفرینی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما میان دانشجویان پسر دانشکده های مختلف از نظر قابلیت های کارآفرینی تفاوت معناداری وجود دارد، و بین قابلیت های کارآفرینی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشکده های مختلف در تعامل با جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
    امیر نعیمی
    هدف کلی این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی زنجان بود. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بودند (687N=). حجم نمونه با استفاده از  فرمول کوکران  122 نفر تعیین شد و به روش نمونه‌گیری طبقه­ای تناسبی م چکیده کامل
    هدف کلی این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی زنجان بود. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بودند (687N=). حجم نمونه با استفاده از  فرمول کوکران  122 نفر تعیین شد و به روش نمونه‌گیری طبقه­ای تناسبی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود. روایی ظاهری و محتوایی آن با استفاده از نظرات جمعی از متخصصان مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین مقادیر محاسبه شده آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و  پایایی ترکیبی (CR) برای متغیرهای تحقیق در حد قابل قبولی بود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد عامل تحریک و پرورش انگیزه­ها تأثیر معنی­داری بر روی توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه نداشت. همچنین سایر عوامل موثر (از قبیل: آموزش مهارت­ها؛ تغییر درک و کشف فرصت؛ مشارکت، استقلال­طلبی و قبول مسئولیت؛ نوآوری، خلاقیت و مخاطره­پذیری؛  تغییر و تحول ارزش­های سازمان) تأثیر مثبت و معنی داری در سطح خطای یک درصد بر روی توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه داشتند. به طوری­که این عوامل 87 درصد از تغییرات توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی زنجان را تبیین نمودند.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - طراحی مدل ابتکارمحوری در توسعه دانشگاه‌های آزاد اسلامی بر اساس الزامات آن
    لیلی عبدلی
    هدف این تحقیق طراحی مدل جهت توسعه­ی ابتکارمحوری در دانشگاه­های آزاد تهران بود که به روش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری کلیه مدیران ارشد و معاونان و اعضای هیئت علمی و اساتید رشته­های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران بوده که نمونه­ها در بخش کیفی 38 نفر (نمونه­گیر چکیده کامل
    هدف این تحقیق طراحی مدل جهت توسعه­ی ابتکارمحوری در دانشگاه­های آزاد تهران بود که به روش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری کلیه مدیران ارشد و معاونان و اعضای هیئت علمی و اساتید رشته­های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران بوده که نمونه­ها در بخش کیفی 38 نفر (نمونه­گیری هدفمند-گلوله برفی) و در بخش کمی 280 نفر با روش تصادفی (جامعه آماری 3500 نفر) انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه­های باز بوده (تائید روایی توسط اساتید و پایایی با بازآزمون و روش توافق درون­موضوعی 19/89 %) و در بخش کمی پرسشنامه­ی محقق­ساخته­ (با تائید روایی خبرگان و پایایی آلفای­کرونباخ 75 %) بود. یافته­ها نشان دادند که تدوین استانداردها، آیین‌نامه‌ها و مقررات، طراحی مکانیزم‌های مالی و غیرمالی تشویقی، ایجاد بستر و زیرساخت فناوری، پیاده‌سازی و کاربرد فناوری، بهینه­سازی فرآیندهای ابتکارمحوری، بکارگیری نیروی انسانی کارآمد، ایجاد مزیت رقابتی، ارتباطات درون و برون سازمانی مناسب، ارزیابی و پایش محیط و فرهنگ‌سازی مناسب دانشگاهی عوامل کلیدی در ایجاد دانشگاه ابتکارمحور می­باشند. نتایج نشان می­دهد که برای ایجاد محیطی خلاق و نوآور باید هر یک از الگوهای قانونی-حمایتی، رفتاری- ارتباطی، هویتی- فرهنگی، فناورانه-تکنولوژیکی و نیز عوامل انسانی- مالی را بهینه­سازی نموده و در چارچوب تعاملات بین این عوامل تعادل مناسب برقرار نمود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران
    علی اکبر  شرافتی‏ نژاد سیدمجتبی سجادی حمیدرضا  قاسمی شیلا  شهیدی مصطفی  علیمیری سیداحمد  موسوی شوشتری
    کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در چکیده کامل
    کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در جامعه محسوب می‏شوند زیرا، توانایی استفاده از فرصت‏ها را دارا بوده و قادر به ایجاد ابتكار و خلاقیت در سازمان می‏باشند. کارآفرینی در صنایع مختلف اهمیت بسزایی در ارتقاء و پیشرفت آن سازمان دارد، با توجه به اهمیت بسیار زیاد البسه و منسوجات در جامعه و اقتصاد مردم در کشورهای مختلف و نقش بسیار مهم آن در کشور ایران، بررسی کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق در قالب مصاحبه عمیق از چندین شرکت مختلف نساجی و خبرگان این صنعت و خبرگان دانشگاهی صورت گرفت و شناسائی مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی از طریق مصاحبه هایی در قالب 46 پرسش مختلف طراحی و مطالعه گردید، که پس از 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه‏های صورت گرفته از طریق نرم‏افزار اطلس کدگذاری گردیدند و بر اساس کدهای به دست آمده، مدل کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی ایران ارائه شد. نتایج این مطالعه نمایانگر نقش شگرف عوامل ساختاری و محیطی موجود در صنایع نساجی و نیز استراتژی و مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی بر صنایع نساجی بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه
    پیمان اکبری کامران نظری
    هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمـانی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند. لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسشنامه استان چکیده کامل
    هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمـانی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند. لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسشنامه استاندارد، استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه‏ها از روایی محتوایی (تایید پرسشنامه‏ها توسط جمعی از اساتید دانشگاهی) و از روایی همگرا (ميانگين واریانس‏های خروجی (AVE)) استفاده شد که خود گویای این واقعیت است که پرسشنامه‏ها از روایی مناسبی برخوردار هستند. پایایی پرسشنامه‏ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‏ها به ترتیب (86/0، 80/0، 87/0 و 70/0) بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضـــیات توسط نرم‏افـزار SMART-PLS (ورژن2) و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری تأثیر قوی، مستقیم و معنادار اما بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی به ترتیب تأثیری قوی و متوسط، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد؛ در ادامه نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر متوسط، مستقیم و معنادار اما بر عملکرد سازمانی تأثیری ضعیف، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد، در نهایت کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر ضعیف، مستقیم و معنادار دارد؛ در نتیجه نقش میانجی‏گری سرمایـه فکــری و کارآفرینـی سازمـانی در رابطه مدیریت منابع انسانی بر عملکـرد سازمـانی مورد حمایت قرار گرفت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای داده¬های GEM
    حسین  ترابی مسعود  خیراندیش محسن محمدی خیاره
    محققان زیادی اهمیت اکوسیستم کارآفرینی در بهبود فعالیت‌های کارآفرینانه را گوشزد کرده‌اند؛ باوجوداین، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارتباط متقابل بین اکوسیستم کارآفرینی و تأثیر آن بر افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی پرداخته باشند بسیار محدود است. چکیده کامل
    محققان زیادی اهمیت اکوسیستم کارآفرینی در بهبود فعالیت‌های کارآفرینانه را گوشزد کرده‌اند؛ باوجوداین، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارتباط متقابل بین اکوسیستم کارآفرینی و تأثیر آن بر افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی پرداخته باشند بسیار محدود است. لذا، هدف مطالعه حاضر، پر کردن شکاف موجود در ادبیات کارآفرینی و نیز بررسی تأثیر این دو متغیر در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی کشورها است. در این راستا، با استفاده از داده‌های 107 کشور عضو دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) برای سال¬های 2017- 2008 و از طریق الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم¬یافته (GMM)، رابطه بین اجزاء اکوسیستم کارآفرینانه و میزان فعالیت های کارآفرینانه انجام شده است. نتایج این مقاله نشان داد كه تأثیر محیط مالی بر مراحل کارآفرینی در کشورهای منبع محور منفی و معنادار بوده است. بااین‌حال، تأثیر آموزش کارآفرینی در سطوح پایه، پویایی بازار داخلی، منزلت اجتماعی کارآفرینان (فرهنگ کارآفرینی) و رشد تولید ناخالص داخلی بر روند رشد کارآفرینی در کشورهای منبع محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است. همچنین نتایج بیانگر آن است که عوامل اکوسیستم مانند سیاست ها و برنامه‌های دولت، مالیات و بروکراسی، آموزش کارآفرینی در سطح پایه و دانشگاهی، انتقال تحقیق‌وتوسعه، زیرساخت‌ها، پویایی بازار و محیط کسب‌وکار مناسب بر روند ترویج و رشد فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی در کشورهای کارایی و نوآوری محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است. درمجموع نتایج این مطالعه نشان می دهد که در یک اکوسیستم کارآفرینانه با ویژگی موانع ورود به بازار کم، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها برای کارآفرینان، تحصیلات پایه‌ای و دانشگاهی در زمینه کارآفرینی، زیرساخت‌های بازرگانی و قانونی توسعه یافته، وجود فرهنگ هنجاری حمایت¬کننده کارآفرینی و محیط کسب‌وکار مناسب، فعالیت‌های کارآفرینانه افزایش می‌یابد. جزييات مقاله