• صفحه اصلی
  • طراحی الگوی پیشایندهای کارآفرینی سازمانی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401102540797 بازدید : 1170 صفحه: 185 - 204

20.1001.1.27170454.1401.11.22.8.2

نوع مقاله: پژوهشی