• صفحه اصلی
  • رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 00000 بازدید : 301 صفحه: 57 - 68

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط