• صفحه اصلی
  • رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 00000 بازدید : 302 صفحه: 57 - 68

نوع مقاله: پژوهشی