• صفحه اصلی
  • بررسی تاثیر تعدیلگری سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان محیطی بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد با نقش میانجیگری سرعت نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان استان خراسان رضوی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401012436593 بازدید : 1964 صفحه: 31 - 46

20.1001.1.27170454.1401.11.22.6.0

نوع مقاله: پژوهشی