• صفحه اصلی
  • تاثیر مهارت های سیاسی کارآفرینان بر عملکردهای شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی: نقش میانجی گرایش به کارآفرینی و رهبری اخلاقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202006206574 بازدید : 294 صفحه: 123 - 142

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط