• فهرست مقالات کارآفرینی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تبیین رابطه و تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش مورد مطالعه: دانشگاه شهرکرد
    حجت الله مرادی پردنجانی
    این مقاله که به تبیین تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیئت علمی پرداخته است، درصد است تا رابطه هوش سازمانی و سرمایه فکری را با قابلیت های کارآفرینی دانش مورد بررسی قرار دهد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. چکیده کامل
    این مقاله که به تبیین تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیئت علمی پرداخته است، درصد است تا رابطه هوش سازمانی و سرمایه فکری را با قابلیت های کارآفرینی دانش مورد بررسی قرار دهد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه تحقیق را کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد تشکیل می دهد که از میان آنها تعداد 189 نفر به روش طبقه ای و از گروه های مختلف آموزشی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق سه پرسش نامه گردآوری گردید، نهایتاً داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t، همبستگی و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل و نتایج زیر به دست آمد: میانگین کلیه مولفه های هوش سازمانی و قابلیت های کارآفرینی دانش(کلی) بالاتر از میانگین است؛ با وجودی که میزان سرمایه فکری(کلی) بالاتر از میانگین است اما میانگین مولفه سرمایه رابطه ای بالاتر از میانگین نشده است؛ بین هوش سازمانی(کلی) با قابلیت های کارآفرینی دانش(کلی) رابطه ای معنی دار و از بین مولفه ها نیز مولفه تمایل به تغییر بیشترین رابطه و مولفه جرات و شهامت و اتحاد و توافق هیچ گونه رابطه ای با قابلیت های کارآفرینی دانش نداشته است؛ بین سرمایه فکری(کلی) با قابلیت های کارآفرینی دانش(کلی) در اعضای هیئت علمی رابطه معنی داری وجود دارد و نهایتاً این که 41 درصد از تغییرات مربوط به قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با هوش سازمانی و سرمایه فکری توضیح داده می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی قابلیت، تجربه، انگیزه، مهارت، توانمندی و انتخاب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای کارآفرینی بیوتکنولوژی
    حجت الله مرادی پردنجانی
    این مقاله که با هدف بررسی میزان گرایش دانشجویان مهندسی بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی به کارآفرینی بیوتکنولوژی انجام شده است، به دنبال این است تا قابلیت ها، تجربیات، تمایلات، مهارت ها، توانمندی و انتخاب های دانشجویان را برای کارآفرینی بیوتکنولوژی مورد بررسی قرار دهد. ط چکیده کامل
    این مقاله که با هدف بررسی میزان گرایش دانشجویان مهندسی بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی به کارآفرینی بیوتکنولوژی انجام شده است، به دنبال این است تا قابلیت ها، تجربیات، تمایلات، مهارت ها، توانمندی و انتخاب های دانشجویان را برای کارآفرینی بیوتکنولوژی مورد بررسی قرار دهد. طرح آن توصیفی بوده که به روش پیمایشی و با هدفی کاربردی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان مهندسی بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهد که از میان آن ها تعداد 383 دانشجو انتخاب شده است. داده ها نیز با استفاده از پرسش نامه ای با ضریب پایایی 92/ گردآوری و با روش آماری t تجزیه و تحلیل شدند. برخی از نتایج آن به شرح زیر می باشد: میانگین پیشرفت طلبی، استقلال طلبی، خلاقیت و ریسک پذیری بالاتر و میانگین کنترل درونی دانشجویان پائین تر از میانگین است؛ فقط میانگین تجربه دانشجویان در زمینه اصلاح ژنتیک بالاتر از میانگین شده و میانگین بقیه تجربیات کارآفرینانه آنان پائین است؛ میانگین تمایل دانشجویان به فعالیت در زمینه تکنولوژی اصلاح ژنتیک نسبت به زمینه های دیگر بالاست و دانشجویان تمایل بیشتری به انجام این فعالیت ها دارند؛ دانشجویان در زمینه قوانین کسب و کار بیشترین مهارت و در زمینه چگونگی خرید سهام کمترین مهارت را دارند؛ میانگین توانمندی دانشجویان در زمینه تکنولوژی اصلاح ژنتیک نسبت به زمینه های دیگر بالاتر است و دانشجویان توانمندی بیشتری در این زمینه دارند؛ علاوه بر این توانمندی دانشجویان در زمینه تکنولوژی پیوندی بسیار پائین است و نهایتاً نتایج نشان داد میانگین انتخاب دانشجویان در زمینه تکنولوژی اصلاح ژنتیک نسبت به زمینه های دیگر بالاتر است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - نوآوری اجتماعی در ایران
    سمیه قجاوند
    امروزه کشورها با افزایش رقابت پذیری در مسیر دست یابی به توسعه پایدار پیش می روند. تحقق پایداری چه در کسب مزیت رقابت و چه در مسیر رشد و توسعه از مهمترین دغدغه های اغلب کشورهای جهان محسوب می شود.نوآوری اجتماعی یکی از رهیافت های کشورهای توسعه یافته در راستای تحقق این اهداف چکیده کامل
    امروزه کشورها با افزایش رقابت پذیری در مسیر دست یابی به توسعه پایدار پیش می روند. تحقق پایداری چه در کسب مزیت رقابت و چه در مسیر رشد و توسعه از مهمترین دغدغه های اغلب کشورهای جهان محسوب می شود.نوآوری اجتماعی یکی از رهیافت های کشورهای توسعه یافته در راستای تحقق این اهداف است که در سالهای اخیربه طور قابل توجهی اهمیت یافته است.در حال حاضر نوآوری اجتماعی در سرتاسر جهان به عنوان یک سیاست عمومی هم در حوزه اقتصادی و هم اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته است.در مقاله حاضر ما مروری بر مفهوم نوآوری اجتماعی داشته و سپس به اهمیت جایگاه آن در کشور می پردازیم. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان
    شوبو عبدالملکی
    ههدف از پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می‌باشد و جامعه آماری ن را مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج در سال تحصیلی۹۳-۹۲ تشکیل چکیده کامل
    ههدف از پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می‌باشد و جامعه آماری ن را مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج در سال تحصیلی۹۳-۹۲ تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای-نسبی165 نفر مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از سه پرسشنامه استفاده شد: 1- پرسشنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینانه 2- پرسشنامه عملکرد شغلی و3- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی. برای به دست آوردن روایی پرسشنامه‌ها از روش محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایایی محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ هم به ترتیب92/.،۸2/۰ و۸6/۰ برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی؛ همچون آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که: وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در مدیران، بهره وری و عملکرد شغلی در سطح قوی بوده و ابعاد ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران بالاتر از سطح متوسط است. همچنین نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین میزان ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران و ابعاد آن با عملکرد و بهره وری شغلی آنان است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مقایسه زمینه کارآفرینی سازمانی بین دانشگاه سیستان و بلوچستان و ودانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
    محمد قهرمانی
    امروزه کارآفرینی ضامن بقای سازمان ها و از جمله دانشگاه ها می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع ما در این تحقیق سعی داریم تا ضمن تعریفی روشن از مسأله تحقیق و ادبیات مربوط به آن، به بررسی زمینه کارآفرینی سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهد چکیده کامل
    امروزه کارآفرینی ضامن بقای سازمان ها و از جمله دانشگاه ها می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع ما در این تحقیق سعی داریم تا ضمن تعریفی روشن از مسأله تحقیق و ادبیات مربوط به آن، به بررسی زمینه کارآفرینی سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و مقایسه آنها با هم بپردازیم. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، توصیفی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان می باشد. برای اجرای این پژوهش تعداد 217 نفر از کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان و 169 نفر از دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از جدول مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش بستر کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه ای که پایایی آن 86 % می باشد، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بستر کارآفرینی سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان پایین تر از حد متوسط و در دانشگاه آزاد اسلامی بسیار پایین می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تأثیر مشتری مداری و کارآفرینی گرایی بر نوآوری و عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن
    جواد خزائی پول
    آگاهی از چگونگی کارکرد مشتری مداری و کارآفرینی گرایی در صنعت بیمه ، سطح نوآوری و در نتیجه عملکرد آن برای بازاریابی و مدیریت موفق صنعت، حیاتی هستند. هدف این پژوهش کشف روابط بین این متغیرها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش با توجه به هدف کاربرد چکیده کامل
    آگاهی از چگونگی کارکرد مشتری مداری و کارآفرینی گرایی در صنعت بیمه ، سطح نوآوری و در نتیجه عملکرد آن برای بازاریابی و مدیریت موفق صنعت، حیاتی هستند. هدف این پژوهش کشف روابط بین این متغیرها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان یک شرکت بیمه‌ای دراستان اصفهان است. تعداد 158 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت بررسی متغیرهای مشتری‌مداری، کارآفرینی-گرایی و نوآوری از پرسشنامه‌ای تاجدینی (2010) و همچنین جهت بررسی عملکرد از پرسشنامه‌ای با رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده شده است با این تفاوت که این عناصر بر اساس صنعت مورد بررسی در این پژوهش اصلاح شده اند. جهت سنجش روائی پرسشنامه از روایی محتوا و روایی سازه استفاده و بر اساس نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری روابط بین متغیرهای این پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده، مشتری مداری و کارآفرینی گرایی ، نوآوری و عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ همچنین نوآوری به طور مثبتی بر سطح عملکرد شرکت بیمه تاثیر می گذارد. یافته های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم های بازاریابی و کارآفرینی می گردد که مبنای قابل قبول برای افزایش سطح عملکرد شرکت های بیمه ای است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بررسی رابطه ی کارآفرینی سازمانی و فرهنگ: یک مطالعه موردی
    مریم سلیمانی
    امروزه کارآفرینی سازمانی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای نقش کلیدی است. از طرف دیگر، در قلب فعالیت های کارآفرینی،   ارزش ها و فرهنگ سازمانی است که می تواند به عنوان موتور محرکه ی این فرایند، نقش مؤثری را ایفا نماید. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه ی کارآفرین چکیده کامل
    امروزه کارآفرینی سازمانی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای نقش کلیدی است. از طرف دیگر، در قلب فعالیت های کارآفرینی،   ارزش ها و فرهنگ سازمانی است که می تواند به عنوان موتور محرکه ی این فرایند، نقش مؤثری را ایفا نماید. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه ی کارآفرینی سازمانی و فرهنگ سازمانی بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارشناسان و مدیران یکی از سازمان های دولتی در شهر تهران بوده است. حجم نمونه با استفاده از رویکرد فاصله اطمینان، تعداد 276 نفر تعیین گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و با نرم افزار Spss18 تحلیل گردید. ابعاد کارآفرینی سازمانی، با مرور ادبیات موضوع تعیین شد و فرهنگ سازمانی نیز با استفاده از مدل رابینز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن (ایجاد واحدهای جدید، نوآوری در محصولات/خدمات و خودتجدیدی) با فرهنگ سازمانی رابطه ی معنادار مثبت دارد. بر این اساس، تقویت فرهنگ سازمان می تواند کارآفرینی سازمانی را تقویت نموده و از طرف دیگر قوی بودن ابعاد کارآفرینی سازمانی می تواند فرهنگ کارآفرینانه را در سازمان اشاعه نماید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بکارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی
    حسین صمدی میارکلائی
    کارآفرینی سازمانی یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی است که نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌ها دارد؛ از سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند توسعه کارآفرینی سازمانی تأثیرگذارند که باید مطالعه و شناسایی شوند. در واقع هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی ساز چکیده کامل
    کارآفرینی سازمانی یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی است که نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌ها دارد؛ از سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند توسعه کارآفرینی سازمانی تأثیرگذارند که باید مطالعه و شناسایی شوند. در واقع هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شیلات استان مازندران می‌باشد. روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و خبرگان اداره کل شیلات استان مازندران در مسائل مدیریتی و کارآفرینی می‌باشند. در پژوهش حاضر پس از مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی شناسایی و در سه بُعد (عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی) سازماندهی گردید. داده‌های پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه‌های دلفی و مقایسات زوجی جمع‌آوری، و با استفاده از روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی- فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل‌های صورت گرفته حاکی از آن است که عوامل اصلی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی. می‌توان دریافت که کارآفرینی سازمانی از مفاهیم بسیار مهمی است که اهمیت و مزایای آن در سال‌های اخیر برای شمار زیادی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری در زیر بخش-های مختلف صنعتی، کشاورزی و شیلاتی کاملاً محسوس بوده است و توجه به آن می‌تواند بسیاری از منافع اقتصادی و اجتماعی را برای سازمان‌ها به‌بار آورد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی تأثیر بازارمحوری برعملکرد مالی با تأکید بر نقش قابلیت نوآوری، کارآفرینی سازمانی و قابلیت مدیریت
    سمیه زنگیان
    با وجود تأکیدی که در مبانی‌نظری مدیریت بر نقش بازار محوری شده است، الگویی که به صورت یکپارچه تأثیر بازارمحوری بر روی عملکرد مالی با تأکید بر نقش قابلیت نوآوری، کارآفرینی سازمانی و قابلیت مدیریت در شرکتهای کوچک و متوسط را بسنجد، برای شرکتهای کوچک و متوسط اندک است . با تو چکیده کامل
    با وجود تأکیدی که در مبانی‌نظری مدیریت بر نقش بازار محوری شده است، الگویی که به صورت یکپارچه تأثیر بازارمحوری بر روی عملکرد مالی با تأکید بر نقش قابلیت نوآوری، کارآفرینی سازمانی و قابلیت مدیریت در شرکتهای کوچک و متوسط را بسنجد، برای شرکتهای کوچک و متوسط اندک است . با توجه به نقش بازارمحوری در بهبود عملکرد مالی، پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر بازار-محوری بر روی عملکرد مالی با تأکید بر نقش قابلیت نوآوری، کارآفرینی سازمانی و قابلیت مدیریت در شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد . روش انجام پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است . جامعه آماری پژوهش در برگیرنده، کلیه کارکنان شرکت مواد غذایی تهران همبرگر است و ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد . نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد مالی در فضای رقابتی کنونی، تحت تأثیر بازارمحوری، قابلیت نوآوری، کارآفرینی سازمانی و قابلیت مدیریت در شرکت‌های کوچک و متوسط است . در این پژوهش قابلیت ‌نوآوری برعملکرد مالی، بازارمحوری بر قابلیت نوآوری، بازارمحوری برکارآفرینی سازمانی مؤثر است . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی رابطه رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای
    محمد فرزانه
    ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ رهبری معنوی و اﺑﻌﺎد آن در کارآفرینی سازمانی هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران بوده اﺳﺖ. ﺷـﯿﻮه اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻣﺎهیت آن، ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. بر همین اساس، ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴه هنرآموزان ه چکیده کامل
    ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ رهبری معنوی و اﺑﻌﺎد آن در کارآفرینی سازمانی هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران بوده اﺳﺖ. ﺷـﯿﻮه اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻣﺎهیت آن، ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. بر همین اساس، ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴه هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای پسرانه شهر تهران بود. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 120 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ‌ای ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای اﻧﺘﺨﺎب، ﺳﭙﺲ پرسشنامه رهبری‌ معنوی (فرای و همکاران، 2005) و کارآفرینی سازمانی (یدالهی‌فارسی و همکاران، 1388) ﺑﻪ دﺳﺖ آن‌ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ‌. پایایی و روایی ابزار‌های پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار محتوایی صورت گرفت. دادهﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮال‌های ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن‌ داد، رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی هنرآموزان راﺑﻄه ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد. ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ رهبری معنوی و ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎ‌ی آن، ﻳﻌﻨﻲ چشم‌انداز سازمانی، معنی‌داری در کار، عشق به نوع دوستی و ایمان به کار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻮرد ﺗأﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻣﺎ، ﻣﺆﻟﻔه عضویت در کار، بازخورد عملکرد و تعهد سازمانی ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ ‌ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻮرد ﺗأﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ‌. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - شناسایی تاثیر عوامل نهادی و درونی بر بروندادهای کارآفرینی دانشگاهی
    سحر طاهرخانی
    ضرورت درگیر شدن دانشگاه های عصر جدید در فعالیت های حوزه ی کسب و کار و ایفای نقش جدید در توسعه اقتصادی جوامع، باعث گردیده که بحث کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی به ماموریت های آموزش و پژوهش دانشگاهها اضافه شود. بدلیل اهمیت این موضوع پژوهشی تحت عنوان "شناسایی تاثیر عوامل چکیده کامل
    ضرورت درگیر شدن دانشگاه های عصر جدید در فعالیت های حوزه ی کسب و کار و ایفای نقش جدید در توسعه اقتصادی جوامع، باعث گردیده که بحث کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی به ماموریت های آموزش و پژوهش دانشگاهها اضافه شود. بدلیل اهمیت این موضوع پژوهشی تحت عنوان "شناسایی تاثیر عوامل نهادی و درونی بر بروندادهای کارآفرینی دانشگاهی" با مطالعه موردی دانشکده های فنی و کارآفرینی دانشگاه تهران در سال 1392 انجام گرفت . روش تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی، از حیث روش به دست آوردن داده ها از نوع توصیفی- همبستگی و از نظر نوع گرد آوری داده ها از نوع کمی و با استفاده از پرسشنامه می باشد. نمونه آماری متشکل از 96 نفر از اساتید و کارشناسان صاحب نظر در زمینه کارآفرینی دانشگاهی دانشکده های فنی و کارآفرینی دانشگاه تهران می باشد که تعداد 95 نفر حاضر شدند تا به سوالات پرسشنامه پاسخ دهند. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss وSmart PLS 2 صورت گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از این است که عوامل نهادی که شامل عوامل نهادی رسمی و غیر رسمی، و عوامل درونی که شامل منابع و قابلیت ها می باشد بر بروندادهای کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه تهران تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین توجه به عوامل نهادی و منابع باعث می شود که دانشگاه ها همراستا با تغییرات دائم محیطی حرکت کنند و به بهره برداری بهتر از فرصتهای محیطی بپرازند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - بازشناسی مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین از عوامل اساسی موفقیت (CSF) تا فرایند طراحی و اجرا
    احمد عربشاهی کریزی
    یکی از مشخصه های اصلی عصر حاضر تغییر و پویایی است و ما به عنوان مدیران سازمانها در جهت دستیابی به اهداف سازمانی خویش ناگزیر هستیم تا توجه لازم را به این مقوله مبذول داریم. به دیگر سخن اگر ما می خواهیم اهداف سازمانی و از جمله بقا و سودآوری را تضمین نماییم ناگزیر می باشیم چکیده کامل
    یکی از مشخصه های اصلی عصر حاضر تغییر و پویایی است و ما به عنوان مدیران سازمانها در جهت دستیابی به اهداف سازمانی خویش ناگزیر هستیم تا توجه لازم را به این مقوله مبذول داریم. به دیگر سخن اگر ما می خواهیم اهداف سازمانی و از جمله بقا و سودآوری را تضمین نماییم ناگزیر می باشیم تا واکنشهای مناسب را در مقابل تغییر و پویایی مورد مواجهه ارائه نماییم و از طرفی با توجه به چهره های مختلف سازمانی کمتر چهره ای را می توان یافت که این قابلیت را داشته باشد، یکی از چهره های جدیدی که در سالهای اخیر ارائه شده و برسر زبانها افتاده است سازمان کارآفرین می باشد که در این مقاله با مطرح نمودن مفاهیم کلیدی سازمان کارآفرین و مزایا و اهمیت این نوع سازمان، عوامل حیاتی موفقیت سازمان کارآفرین مورد اشاره قرار گرفته و مراحل و یا اقداماتی که برای طراحی سازمان کارآفرین باید صورت گیرد طرح شده و چالشها و آینده سازمان کارآفرین مورد بررسی واقع می گردد. سازمان کارآفرین این قابلیت را دارد تا با تکیه بر خلاقیت و نوآوری به نحوی موثر با تغییر و پویایی روزافزون مواجهه نموده و با استفاده صحیح و کارآمد از منابع، از فرصتهای بدست آمده بهره گرفته و زمینه محقق شدن اهداف والای سازمانی را فراهم آورد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - عوامل مؤثر در پویش فرصت های کارآفرینی فنّاورانه
    فرهاد عباسی
    در این مقاله، پویش فرآیندی پویا و نظام یافته فرصت ها، نیازهای مشتری، ایده های محصول جدید در نظر گرفته شده است که بخش مهمی از فرآیند کارآفرینی فنّاورانه به شمار می آید هدف اصلی مقاله، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پویش فرصت های کارآفرینی فنّاورانه توسط بنگاه های مبتنی بر ف چکیده کامل
    در این مقاله، پویش فرآیندی پویا و نظام یافته فرصت ها، نیازهای مشتری، ایده های محصول جدید در نظر گرفته شده است که بخش مهمی از فرآیند کارآفرینی فنّاورانه به شمار می آید هدف اصلی مقاله، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پویش فرصت های کارآفرینی فنّاورانه توسط بنگاه های مبتنی بر فنّاوری جدید است. این نوع کارآفرینی مبتنی بر نوآوری تکنولوژیک می باشد که از طریق تعامل "فرصت های کارآفرینانه فنّاوری" با عوامل مرتبط با "ظرفیت کارآفرینانه فنّاوری" به شکوفایی می رسد در مقاله حاضر، نتایج یک مطالعه میدانی مقطعی با استفاده از داده‌های 14 شرکت مبتنی بر فنّاوری جدید مستقر در پارک علم و فنّاوری لرستان گزارش شده است که با روش تصادفی ساده از میان 30 شرکت انتخاب شده اند برای تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون t نمونه های مستقل استفاده شده است. یافته های این مطالعه تجربی حاکی از آن است که تعامل کارکنان یک شرکت با یکدیگر و با کاربران، انتخاب و اجرای نظام یافته پروژه های نوآوری" و همچنین "مقایسه نظام یافته محصولات و فرآیندهای شرکت با سایر بنگاه ها" از جمله مهمترین عوامل تأثیر گذار مثبت بر جستجو و درک فرصت های کارآفرینی فنّاورانه بوده اند. از سوی دیگر، تعداد کارکنان و میزان دسترسی به منابع مالی بر آن از نظر آماری تأثیر معنی داری در بر نداشته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - تاثیر عوامل محیطی بر قصد کارآفرینانه دیجیتالی دانشجویان علوم کامپیوتر (مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی استان همدان)
    احمد یعقوبی فرانی
    ظهور اینترنت و توسعه روزافزون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، روش‌های کسب و کار را در جهان به طور بنیادی تغییر داده است. ولیکن توجه خیلی کمی به عوامل موثر بر قصد و تمایل افراد برای راه اندازی کسب و کار جدید در فضای دیجیتالی شده است و این عدم توجه، به ویژه در کشور ما محسو چکیده کامل
    ظهور اینترنت و توسعه روزافزون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، روش‌های کسب و کار را در جهان به طور بنیادی تغییر داده است. ولیکن توجه خیلی کمی به عوامل موثر بر قصد و تمایل افراد برای راه اندازی کسب و کار جدید در فضای دیجیتالی شده است و این عدم توجه، به ویژه در کشور ما محسوس‌تر است. از جمله عواملی که می‌تواند قصد و تمایل افراد را در زمینه شروع کسب و کارهای دیجیتالی تحت تاثیر قرار دهد، عوامل محیطی می‌باشد. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر آن بود که با ادغام عوامل محیطی درون تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به مطالعه تاثیر این عوامل بر قصد کارآفرینانه دیجیتالی دانشجویان رشته علوم کامپیوتر بپردازد. داده‌های مورد نیاز از 150 دانشجوی رشته علوم کامپیوتر از چهار دانشگاه دولتی در استان همدان (بوعلی سینا، صنعتی همدان، سید جمال‌الدین اسدآبادی و ملایر) جمع‌آوری گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هر سه متغیر انگیزشی یعنی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده رابطه مثبت و معنی‌داری با قصدکارآفرینانه دانشجویان دارند هرچند که کنترل رفتار درک شده قوی‌ترین نقش را در این زمینه ایفا می‌نمود. نتایج همچنین نشان داد که بین متغیرهای فرهنگ کارآفرینی و سیاست دولت با متغیر قصد کارآفرینی دیجیتالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ولیکن نتایج حاصله بیانگر آن بود که محیط دانشگاهی اثر مستقیم معناداری بر قصد کارآفرینی دیجیتالی دانشجویان ندارد. نتایج و اطلاعات کسب شده در این مطالعه کمک می‌کند تا درک کامل‌تری از نقش عوامل انگیزشی و محیطی در تبیین قصد کارآفرینی دیجیتالی فراهم شود و همچنین می‌تواند به سیاستگزاران و آموزشگران کمک نماید تا راهبردهای اثربخشی برای بهبود و ارتقای کارآفرینی دیجیتال تدوین نمایند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - تأثیر تفریح در کار بر کارآفرینی سازمانی: نقش میانجی خودکارآمدی خلاق (موردمطالعه: شرکت‌های داروسازی استان اصفهان)
    نبی اله کهن
    کارآفرینی عامل ایجاد ارزش اقتصادی و رشد و توسعه یک صنعت است. به همین جهت این پژوهش باهدف بررسی تأثیر تفریح در کار بر کارآفرینی سازمانی با اثر میانجی‌گری خودکارآمدی خلاق در شرکت‌های داروسازی استان اصفهان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، کاربرد چکیده کامل
    کارآفرینی عامل ایجاد ارزش اقتصادی و رشد و توسعه یک صنعت است. به همین جهت این پژوهش باهدف بررسی تأثیر تفریح در کار بر کارآفرینی سازمانی با اثر میانجی‌گری خودکارآمدی خلاق در شرکت‌های داروسازی استان اصفهان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت‌های داروسازی استان اصفهان به تعداد 843 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 265 نفر محاسبه شد. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه 45 سؤالی محقق ساخته بوده است که روایی آن به دو روش صوری و روایی همگرا و افتراقی تأیید شد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS 2.0 و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تفریح در کار بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد. همچنین خودکارآمدی خلاق بر کارآفرینی سازمانی تأثیر داشته و تفریح در کار از طریق اثر میانجی‌گری خودکارآمدی خلاق بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی:شرکت بیمه البرز استان کرمان)
    عبداله طیاری
    امروزه با توجه به تغییرات شگفت انگیز محیطی که شاهد رقابت بیش از پیش سازمان ها در عرصه فناوری و قدرت هستیم، کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، می تواند به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات سازمان ها محسوب شود، به طوری که سازمان ها برای بقاء نیا چکیده کامل
    امروزه با توجه به تغییرات شگفت انگیز محیطی که شاهد رقابت بیش از پیش سازمان ها در عرصه فناوری و قدرت هستیم، کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، می تواند به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات سازمان ها محسوب شود، به طوری که سازمان ها برای بقاء نیاز به ایده های نو و بدیع دارند که همچون روح در کالبد سازمان دمیده شده و نجات دهنده آنها از فنا و نابودی باشد. پژوهش حاضر به شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت بیمه البرز کرمان می پردازد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه AHP می باشد و جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل شرکت بیمه البرز کرمان می باشد. در این تحقیق از روش سلسله مراتبی AHP استفاده شده است و داده ها در نرم افزار EC(Expert Choice) وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.یافته ها نشان داد عوامل ساختاری با وزن (413/0 ) بالاترین اولویت را در میان معیارهای مدل سه شاخگی توسعه کارآفرینی را دارد.همچنین در بین عوامل ساختاری زیر معیار تحقیق و توسعه با وزن 534/0 و از میان عوامل زمینه ای زیر معیار محیط سیاسی/حکومتی با وزن 493/0 در رتبه اول قرار گرفته است،همچنین در بین عوامل رفتاری، زیرمعیار آموزش و رشد و یادگیری با وزن 391/0بیشترین رتبه را دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شهرک صنعتی شهرستان ساری
    محسن اکبرزاده
    مطالعه حاضر به بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شهرک صنعتی شهرستان ساری می پردازد تا از این رهیافت جایگاه کارآفرینی در طراحی الگوی مدیریت دانش برای سازمانهایی که قصد ورود به این حوزه را دارند، مشخص شود. در این تحقیق نخست، تئوری های مرتبط با مدیریت د چکیده کامل
    مطالعه حاضر به بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شهرک صنعتی شهرستان ساری می پردازد تا از این رهیافت جایگاه کارآفرینی در طراحی الگوی مدیریت دانش برای سازمانهایی که قصد ورود به این حوزه را دارند، مشخص شود. در این تحقیق نخست، تئوری های مرتبط با مدیریت دانش و کارآفرینی آورده شده است. در گامهای بعد فرضیات تحقیق در خصوص تاثیر عوامل مدیریت دانش شامل، گردآوری، تبدیل و بکارگیری دانش بر ایجاد کارآفرینی سازمانی آمده است که جهت تعیین پذیرش یا عدم پذیرش به آزمون گذاشته شده اند. جامعه آماری پژوهش، شهرک صنعتی شهرستان ساری بوده است و داده ها از طریق کارتهای مشاهده جمع آوری شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش که از طریق نرم افزار SPSS16 مورد آزمون قرار گرفت، نشان دهنده تاثیر زیاد متغیرهای گرداوری دانش، تبدیل و بکارگیری دانش بر کارآفرینی سازمانی می باشد. لذا کلیه فرضیات این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - شناسایی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت و رابطه آن با کارآفرینی دانشگاهی
    نرگس حسینی
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت و رابطه آن با کارآفرینی دانشگاهی به روش توصیفی– همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 624 هیأت­علمی از دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید­مدنی آذربایجان و نمونه پژوهش شامل 150 هیأت­علمی که به شیوه نمونه­ چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت و رابطه آن با کارآفرینی دانشگاهی به روش توصیفی– همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 624 هیأت­علمی از دانشگاه تبریز و دانشگاه شهید­مدنی آذربایجان و نمونه پژوهش شامل 150 هیأت­علمی که به شیوه نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای نسبتی انتخاب شدند، می­باشد. اعضای نمونه به دو پرسشنامه ارتباط دانشگاه و صنعت و کارآفرینی دانشگاهی پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزارهای SPPS22 و Amos18 و روش­های آماری تحلیل­عاملی اکتشافی، همبستگی، رگرسیون خطی چندگانه و مدل­یابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحلیل­عاملی اکتشافی عوامل ساختارها و زیرساخت­ها، برنامه­ریزی، قوانین و مقررات، رشته­ها و پروژه­های دانشگاهی و حمایت دولت از همکاریها را در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت شناسایی کرد و عوامل سیستم منابع مالی و انسانی، ساختار سازمانی، سیستم کنترل و نظارت، فرآیندها و روش­های کاری و سیستم پژوهشی را در کارآفرینی دانشگاهی شناسایی نمود. نتایج همبستگی رابطه معناداری را بین متغیر کارآفرینی دانشگاهی با ارتباط دانشگاه و صنعت نشان داد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، عوامل مؤثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت، کارآفرینی دانشگاهی را پیش­بینی می­کند. نتایج مدل­یابی معادلات ساختاری نشان داد که کارآفرینی دانشگاهی از روی ارتباط دانشگاه و صنعت قابل تبیین هست. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - موانع موجود در توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار در شرکت های SMEs
    علی منصوری
    کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در پیشبرد توسعه و بالندگی جوامع دارد. توسعه کارآفرینی در بنگاه های کوچک و متوسط در این میان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از این رو در این مقاله موانع کارآفرینی در این دسته از شرکت ها مورد توجه قرار گرفت بدین منظور ساختار شرکت های کوچک و چکیده کامل
    کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در پیشبرد توسعه و بالندگی جوامع دارد. توسعه کارآفرینی در بنگاه های کوچک و متوسط در این میان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از این رو در این مقاله موانع کارآفرینی در این دسته از شرکت ها مورد توجه قرار گرفت بدین منظور ساختار شرکت های کوچک و متوسط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سپس کارآفرینی و موانع کارآفرینی در این دسته از شرکت ها مورد توجه قرار گرفت. برای این منظور از روش کتابخانه ای استفاده گردید و در نهایت راهکارهایی برای رفع موانع کارآفرینی و توسعه کارآفرینی در این دسته از شرکت ها پیشنهاد گردید که از مهم ترین آنها می توان حمایت دولتی، نهادهای اقتصادی و نظام حقوقی اشاره کرد و به نتایج ارزشمندی رسید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - تأثیر کارآفرینی سازمانی بر پیاده سازی معماری مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: استانداری خراسان رضوی)
    محمود منفرد
    از جمله سازمان هایی که لزوم توجه به کارآفرینی سازمانی در آنها مشهود است، سازمان های بوروکرات دولتی است مخصوصاً سازمان هایی که بدنبال فضای مناسب جهت پیاده سازی مدل های مختلف تغییر می باشند، یکی از مدل های کلیدی جهت تغییر سازمانی معماری مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش چکیده کامل
    از جمله سازمان هایی که لزوم توجه به کارآفرینی سازمانی در آنها مشهود است، سازمان های بوروکرات دولتی است مخصوصاً سازمان هایی که بدنبال فضای مناسب جهت پیاده سازی مدل های مختلف تغییر می باشند، یکی از مدل های کلیدی جهت تغییر سازمانی معماری مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط کارآفرینی سازمانی و معماری مدیریت منابع انسانی در یکی از سازمانهای دولتی صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی-پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه ای سه قسمتی شامل، قسمت اول اطلاعات جمعیت شناختی قسمت دوم مربوط به سنجش کارآفرینی سازمانی است که پرسش نامه استاندارد مارگریت هیل (2003) استفاده شده است و قسمت سوم پرسش نامه که برای سنجش معماری منابع انسانی است شامل سوالاتی برگرفته از مدل معماری مدیریت منابع انسانی ریدر و همکاران (2012) می باشد که پس از کسب اطمینان از روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری بین حجم نمونه تحقیق که از جامعه مدیران و کارشناسان استانداری خراسان رضوی بودند توزیع و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  صورت گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که کارآفرینی سازمانی با معماری مدیریت منابع انسانی رابطه مثبت و معنا داری داشته و در پیاده سازی آن نقش دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - تاثیر نوآوری برآمیخته بازاریابی در جهت توسعه کارافرینی سازمانی
    سمیه مرادی
    هدف از این پژوهش تاثیر نوآوری برآمیخته بازاریابی در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی می باشد. نقش کارآفرینی حمایت از طرح های نوآورانه در سازمان ها است وبیشتر درگیر یافتن تسهیم وبه کارگیری اطلاعات است زمانی که کارآفرینی وبازاریابی با هم ترکیب شده وحداکثر تاثیر مثبت را بر عملک چکیده کامل
    هدف از این پژوهش تاثیر نوآوری برآمیخته بازاریابی در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی می باشد. نقش کارآفرینی حمایت از طرح های نوآورانه در سازمان ها است وبیشتر درگیر یافتن تسهیم وبه کارگیری اطلاعات است زمانی که کارآفرینی وبازاریابی با هم ترکیب شده وحداکثر تاثیر مثبت را بر عملکرد سازمان می گذارند . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش، توصیفی-پیمایشی می‌باشد و  از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی برمدل معادلات ساختاری  است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان شعبه های بانک ملی استان اصفهان می­باشند که این شعبه ها طبق آمار سایت بانک ملی ایران 20 شعبه گزارش شده است. طبق جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده 210 نمونه انتخاب گردید.  ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه می‌باشد . برای پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضرایب آلفای کرونباخ همه متغیرها ابعاد بزرگتر از 7/0 هستند که نشانگر تائید پایایی بالای پرسشنامه است. به منظور آزمون فرضیه‌  های پژوهش از روش معادلات ساختاری ( نرم افزار لیزرل)  استفاده شده است.با توجه به نتایج پژوهش بین نوآوری وآمیخته بازاریابی وهمچنین کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت ومعناداری برقرار است جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - رابطه بین هوشمندی کسب‌وکار مدیران و کارآفرینی سازمانی ( مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان)
    هادی تیموری
    بدون شک هوش کسب‌وکار رویکردی نوین در کسب‌وکار و معماری سازمان است که دسترسی سریع به داده­ها و تحلیل آن­ها را بر اساس نیاز­های کاربران فراهم می­نماید. از سوی دیگر کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه­ی اقتصادی و پایداری همه جوامع دارد. به‌طوری‌که امروزه یکی از شاخص­های توس چکیده کامل
    بدون شک هوش کسب‌وکار رویکردی نوین در کسب‌وکار و معماری سازمان است که دسترسی سریع به داده­ها و تحلیل آن­ها را بر اساس نیاز­های کاربران فراهم می­نماید. از سوی دیگر کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه­ی اقتصادی و پایداری همه جوامع دارد. به‌طوری‌که امروزه یکی از شاخص­های توسعه در کشورهای رو به رشد محسوب می­شود. هدف از این پژوهش تحلیل رابطه­ی هوشمندی کسب‌وکار بر کارآفرینی سازمانی در شعب منتخب بانک ملی در شهر اصفهان است. جامعه­ی آماری که به روش نمونه­گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند، شامل200 نفر از کارشناسان و مدیران شعب بانک ملی می‌باشد که از این تعداد، داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ی تکمیل شده توسط140 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد.  جهت تجزیه‌وتحلیل داد­های حاصل، از نرم‌افزارهای Amos و Spss استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این واقعیت است که هوشمندی کسب‌وکار مدیران تأثیر بسزایی بر کارآفرینی سازمان دارد. طبق یافته های پژوهش، بانک ملی برای ادامه حیات خود و افزایش توان کارآفرینی سازمانی، باید هوشمندی کسب‌وکار خود را افزایش دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - بررسی تأثیر ارزش‌های فردی مدل شوارتز بر کارآفرینی
    محمدرضا منصوری
    چکیده این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ارزش­های فردی شوارتز بر کارآفرینی در صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان می پردازد. پژوهش توصیفی- پیمایشی با ماهیت کاربردی است که با رویکرد علّی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متقاضیان وام کارآفرینی صندوق امید اصفهان است چکیده کامل
    چکیده این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ارزش­های فردی شوارتز بر کارآفرینی در صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان می پردازد. پژوهش توصیفی- پیمایشی با ماهیت کاربردی است که با رویکرد علّی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه متقاضیان وام کارآفرینی صندوق امید اصفهان است که تعداد 110 نفر با استفاده از فرمول کفایت داده ها برای معادلات ساختاری به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار اندازه­گیری تحقیق،  پرسشنامه محقق ساخته طراحی شده براساس ارزش­های فردی شوارتز (1989) بود که پس از تأیید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برای کلیه متغیرها از 79/0 تا 87/0 برآورد گردید. برای بررسی فرضیات از روش معادلات ساختاری در نرم افزار Smart Pls3 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ارزش­های فردی شوارتز شامل خیرخواهی، امنیت، قدرت، موفقیت، برانگیختگی، لذت­طلبی، خوداتکایی و جهان­گرایی بر کارآفرینی تأثیر داشته و قدرت پیش‌بینی آن را دارد. هم‌چنین مشخص شد که متغیرهای هم­نوایی و سنّت­گرایی بر کارآفرینی متقاضیان وام صندوق امید اصفهان تأثیری ندارد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - طراحی و تبیین الگویی برای تشخیص فرصت‌های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه: کاربرد نرم‌افزار Nvivo
    کیومرث زرافشانی
    اگر چه کشاورزی به عنوان یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی کشور، از پتانسیل بالایی برای اشتغال خیل عظیم جمعیت بیکار کشور برخوردار است، اما ناتوانی افراد در تشخیص فرصت­های کارآفرینانه موجب شده که علی­رغم وجود فرصت­های بی­شمار در این بخش، سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور روز ب چکیده کامل
    اگر چه کشاورزی به عنوان یکی از مهم­ترین بخش­های اقتصادی کشور، از پتانسیل بالایی برای اشتغال خیل عظیم جمعیت بیکار کشور برخوردار است، اما ناتوانی افراد در تشخیص فرصت­های کارآفرینانه موجب شده که علی­رغم وجود فرصت­های بی­شمار در این بخش، سهم بخش کشاورزی از اشتغال کشور روز به روز کاهش یابد. لذا، در شرایط موجود بهبود قابلیت افراد برای تشخیص فرصت­های کارآفرینانه کشاورزی می­تواند راهگشای بسیاری از مشکلات کشور باشد. در این راستا، مطالعه حاضر با بهره­گیری از پارادایم کیفی و نرم­افزار Nvivo به طراحی و تبیین الگوی تشخیص فرصت­های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه پرداخته است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیۀ کارآفرینان بخش کشاورزی استان کرمانشاه بودند که نمونه­های مورد مطالعه به روش نمونه­گیری نظری انتخاب شدند. در نهایت با انجام 19 مصاحبه، اشباع نظری و کفایت داده­ها برای تولید نظریه حاصل گردید و در نتیجه فرآیند جمع­آوری داده­ها خاتمه یافت.  نتایج نشان داد که مؤلفه­های اصلی الگوی تشخیص فرصت­های کارآفرینی در بخش کشاورزی استان کرمانشاه عبارت از سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، حمایت­های محیطی، ویژگی­های روانشناختی، هوشیاری و تلاطم­ها می­باشند. نتایج این مطالعه، می­تواند دستاوردهایی برای سیاستگذاران عرصۀ کشاورزی، پارک­های علم و فناوری، سازمان جهاد کشاورزی، طراحان دوره­های آموزش کارآفرینی و نظام آموزش عالی کشاورزی به دنبال داشته باشد وکشور را در راستای نیل به اقتصاد مقاومتی یاری نمایند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - تاثیر هوش معنوی بر تفکر استراتژیک و کارآفرینی مورد کاوی: شرکت های دانش بنیان پارک علم و فن آوری شیراز
    محمد عبدالشاه
    خلق یک کسب وکار از طریق شرکتهای دانش بنیان مستلزم فرایند بهم پیوسته ای است که با ایجاد و توسعه همه عوامل مورد نیاز , زمینه پیدایش آن فراهم میاید که از طریق تفکر استراتژیک با  استفاده و بهره برداری از فرصتها و غلبه بر تهدیدها باید نوآوری هایی را در عرصه فناوریهای نوظهور چکیده کامل
    خلق یک کسب وکار از طریق شرکتهای دانش بنیان مستلزم فرایند بهم پیوسته ای است که با ایجاد و توسعه همه عوامل مورد نیاز , زمینه پیدایش آن فراهم میاید که از طریق تفکر استراتژیک با  استفاده و بهره برداری از فرصتها و غلبه بر تهدیدها باید نوآوری هایی را در عرصه فناوریهای نوظهور ایجاد کند . از طرفی کارآفرینی , فرایند تبدیل ایده نو به محصول یا خدمات است که از نتایج آن میتوان به اشتغالزایی , ایجاد ثروت و رفاه اشاره نمود .تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه هوش معنوی که جدیدترین هوش شناخته شده بوده و مختص انسان است بر تفکر استراتژیک  و کارآفرینی در شرکتهای دانش بنیان انجام شده است  جامعه آماری این پژوهش را کلیه موسسات دانش بنیان پارک علم و فناوری شیراز  تشکیل می دهد که مجموعا  30  موسسه می باشد با استفاده از جداول مورگان حجم نمونه مورد نیاز 28  شرکت می باشد جمعا  74  پرسشنامه گردآوری شده  و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، با کمک نرم افزار SmartPLS مورد سنجش قرار گرفت. در این پژوهش از 4 بعد   " تفکر وجودی انتقادی" , " تولید معنای شخصی" , " آگاهی متعالی" و " بسط حالت هوشیاری"  برای سنجش هوش معنوی استفاده شده است که بر اساس نتایج تحقیق هوش معنوی بر تفکر استراتژیک و نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - ارائۀ چارچوبی برای تبیین اثر سطوح یادگیری برافزایش نوآوری و کارآفرینی سازمانی باتأکید بر نقش میانجی تسهیم دانش
    مرتضی ملکی مین باش رزگاه
    هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری یادگیری فردی برافزایش نوآوری و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیر تسهیم دانش در مراکز رشد دانشگاهی است، جامعه آماری پژوهش شامل 210 نفر از کارکنان شرکت‌های موجود در مراکز رشد دانشگاه‌های صنعتی شریف، تربیت مدرس و علم و صنعت تهر چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری یادگیری فردی برافزایش نوآوری و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیر تسهیم دانش در مراکز رشد دانشگاهی است، جامعه آماری پژوهش شامل 210 نفر از کارکنان شرکت‌های موجود در مراکز رشد دانشگاه‌های صنعتی شریف، تربیت مدرس و علم و صنعت تهران است؛ که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه¬گیری تصادفی 136 نفر به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. فرضیات پژوهش با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار Smart Pls2 در دو بخش مدل اندازه¬گیری و بخش ساختاری انجام گرفت. پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای گویه¬های پرسشنامه در بخش مدل اندازه¬گیری بررسی شد و در بخش دوم، ضرایب معناداری و استاندارد برای فرضیه¬های پژوهش سنجیده شد. مطابق نتایج به دست آمده، یادگیری فردی تأثیری مستقیم، مثبت و معنادار بر یادگیری گروهی و نوآوری دارد، همچنین در پژوهش حاضر یادگیری فردی تأثیر منفی بر تسهیم دانش دارد و تسهیم دانش با ضریب تأثیر 674/0 بیشترین تأثیر را نسبت به یادگیری سازمانی و نوآوری بر کارآفرینی سازمانی دارد. نتایج این پژوهش گامی نو در جهت ارتباط بین تسهیم دانش به منظور افزایش نوآوری و کارآفرینی سازمانی برای کارکنان در سازمان یادگیرنده برمی‌دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - شناسایی تاثیر اکوسیستم کارآفرینی فناورانه بر شکل گیری و توسعه شرکت های فناورانه
    علی داوری
    نقش بی¬بدیل کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین اجتماعی بر توسعه اقتصادی کشورها به خوبی آشکار است، به نحوی که از کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نام برده می شود. همچنین نقش انکارناپذیر فناوری در مدیریت تغییرات، اقتصاد دانش بنیان و رهبری چالش های امروزی کسب¬وکا چکیده کامل
    نقش بی¬بدیل کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین اجتماعی بر توسعه اقتصادی کشورها به خوبی آشکار است، به نحوی که از کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نام برده می شود. همچنین نقش انکارناپذیر فناوری در مدیریت تغییرات، اقتصاد دانش بنیان و رهبری چالش های امروزی کسب¬وکارها قابل چشم¬پوشی نمی¬باشد. بر این اساس شناسایی مولفه¬های اکوسیستم کارآفرینی مبتنی بر فناوری می تواند راه¬گشای مسیر توسعه کارآفرینی و توسعه پایدار اقتصادی کشورها گردد. با توجه به اینکه طراحی یک اکوسیستم کارآفرینی کاملاً مبتنی بر بستر و شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور است، این مقاله با هدف شناسایی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناوری و تاثیر آن بر توسعه شرکت های فناورانه انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کارآفرینان فناور مستقر در پارک¬های علم و فناوری شهر تهران و کارآفرینان شرکت¬های دانش¬بنیان زیر نظر معاونت علمی¬و¬فناوری ریاست جمهوری می¬باشند. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می¬باشد. در این تحقیق ابتدا با واکاوی دقیق ادبیات موضوع، مدل اکوسیستم کارآفرینی فناورانه طراحی و سپس این مدل با استفاده از پرسشنامه¬ای مورد ارزیابی قرار گرفت و جهت انجام عملیات آماری از نرم افزارهای P‏LS  و SPSS 17 استفاده شده است. شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی و 9 شاخص اصلی (تحقیق و توسعه، دسترسی به سرمایه و منابع مالی، بازار، زیرساخت، خدمات فنی و مدیریتی، فرهنگ، دانشگاه¬ها و مراکز رشد، قوانین و سیاست ها و نیروی انسانی) انتخاب گردید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - مطالعه تطبیقی مراکز کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه های دنیا
    فرنوش اعلامی
    کارآفرینی اجتماعی، رفتاری کارآفرینانه برای تحقق رسالت های اجتماعی است که نوآوری را با اهداف اجتماعی در می آمیزد. در سال های اخیر، دانشگاه ها نیز به این مفهوم علاقه نشان داده اند و برخی از دانشگاه های دنیا مانند آکسفورد، هاروارد و دوک نیز به طور فزاینده ای به مطالعه و پ چکیده کامل
    کارآفرینی اجتماعی، رفتاری کارآفرینانه برای تحقق رسالت های اجتماعی است که نوآوری را با اهداف اجتماعی در می آمیزد. در سال های اخیر، دانشگاه ها نیز به این مفهوم علاقه نشان داده اند و برخی از دانشگاه های دنیا مانند آکسفورد، هاروارد و دوک نیز به طور فزاینده ای به مطالعه و پژوهش در این حوزه روی آورده اند. این پژوهش می کوشد سمت و سوی راهبردی (چشم انداز، مأموریت و فعالیت ها) مراکز کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه های معتبر دنیا را که در زمره 50 دانشگاه برتر دنیا بر اساس رتبه بندی شانگهای بوده اند، بررسی نماید که از 10 دانشگاه برتر، 6 دانشگاه دارای مراکز کارآفرینی اجتماعی بوده اند. روش این پژوهش کیفی و از تحلیل محتوای اسناد استفاده شده است. آموزش، پژوهش، توسعه استعداد، راه حل های نوآورانه و حمایت از نوآوران اجتماعی از جمله چشم اندازهای این مراکز بوده است. برخی مأموریت ها نیز ایجاد مشارکت اجتماعی، شبکه سازی و تربیت رهبر می باشد.فعالیت ها نیز به 5دسته آموزش، پژوهش، حمایت، ترویج و شبکه سازی تقسیم شده اند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - مقایسه ویژگی های شخصیتی کارآفرینان فرهنگی با کارآفرینان فعال در حوزه‌های غیر فرهنگی (مورد مطالعه: کارآفرینان شهر اصفهان)
    سیدسعید میرواحدی
    امروزه فعالیت های فرهنگی به سمت کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهایی مستقل پیش می روند؛ به همین دلیل کارآفرینی فرهنگی و کارآفرینان فرهنگی می توانند نقشی کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصاد فرهنگ ایفا کنند. درتصمیم برای ایجاد هرکسب وکاری، ویژگی های فرد کارآفرین تاثیر زیادی دا چکیده کامل
    امروزه فعالیت های فرهنگی به سمت کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهایی مستقل پیش می روند؛ به همین دلیل کارآفرینی فرهنگی و کارآفرینان فرهنگی می توانند نقشی کلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصاد فرهنگ ایفا کنند. درتصمیم برای ایجاد هرکسب وکاری، ویژگی های فرد کارآفرین تاثیر زیادی دارد. این پژوهش با توجه به نقش کارآفرینان فرهنگی در توسعه و پیشرفت اقتصاد فرهنگ سعی در شناسایی ویژگی های شخصیتی کارآفرینان فرهنگی دارد. با توجه به ادبیات موضوعی تحقیق، 5 ویژگی شخصیتی که به لحاظ فراوانی دارای اختلاف معنی داری با سایر ویژگی های مطرح شده در تحقیقات پیشین هستند بعنوان ویژگی های اصلی کارآفرینان انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. این ویژگی ها شامل"موفقیت طلبی"، " مرکز کنترل"، "تحمل ابهام"، "خلاقیت" و " ریسک پذیری" هستند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است. رویکرد این تحقیق مطالعه موردی چندگانه است. در این پژوهش با 20 کارآفرین فرهنگی و غیرفرهنگی مصاحبه نیمه ساخنتار یافته انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که که میان دو گروه کارآفرینان فرهنگی و کارآفرینان غیر فرهنگی به لحاظ ویژگی های مرکز کنترل، خلاقیت و ریسک پذیری تفاوت وجود دارد. تحلیل های بیشتر نشان می‌دهد که میان این دو گروه به لحاظ دو ویژگی موفقیت طلبی و تحمل ابهام تفاوتی وجود ندارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - تاثیر مزیت رقابتی بر کارآفرینی استراتژیک بر اساس نظریه تخریب خلاقانه شومپیتر (مورد مطالعه شرکت مهندسی مشاور پیشرو ارتباطات امواج)
    علی کنعانی کاشانی
    کارآفرینان توانایی شناخت فرصت‌هایی را دارند که به نظر می‌رسد افراد عادی آنها را نمی‌بینند و در کشف آنها ناتوانند و مدیریت استراتژیک با در اختیار قرار دادن ابزارها و مدل‌های مختلف، کارآفرینان را قادر خواهند ساخت تا از این فرصت‌های شناسایی شده برای معرفی محصولات و خدمات ن چکیده کامل
    کارآفرینان توانایی شناخت فرصت‌هایی را دارند که به نظر می‌رسد افراد عادی آنها را نمی‌بینند و در کشف آنها ناتوانند و مدیریت استراتژیک با در اختیار قرار دادن ابزارها و مدل‌های مختلف، کارآفرینان را قادر خواهند ساخت تا از این فرصت‌های شناسایی شده برای معرفی محصولات و خدمات نو و سودمند برای بازار رقابتی بهره بگیرند و در نهایت با تکیه بر قابلیت‌های رقابتی، ارزش خلق کنند. بنابراین کارآفرینی استراتژیک یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای در دست صاحبان کسب‌وکارها و کارآفرینان برای شروع، توسعه و احیای کسب‌وکار است.  بر این اساس هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر مزیت رقابتی بر کارآفرینی استراتژیک بر اساس نظریه تخریب خلاقانه شومپیتر در شرکت مهندسی مشاور پیشرو ارتباطات امواج .نوع تحقیق حاضر توصیفی و همبستگی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد، که روایی و پایایی آن سنجیده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران و کارکنان  شرکت مهندسی مشاور پیشرو ارتباطات امواج  که تعداد آنان 530 نفر می باشند . نمونه گیری در این تحقیق تصادفی طبقه ای است.. حجم نمونه نیز 223 نفر برآورد گردیده است. همچنین ما از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزارهای SPSS16.0 و AMOS 22.0 برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده نمود ه ایم. نتایج حاصل از تحقیق بیان گر آن است که مزیت رقابتی بر رهبری کارآفرین ، عملکرد کارآفرین و سود کارآفرین بر اساس نظریه تخریب خلاقانه شومپیتر  تاثیر دارد . پژوهش ما توسط تعدادی عوامل محدود شد ه است که می توان در تحقیقات آینده به آ نها پرداخت، با این وجود این مطالعه باید به عنوان یک راهنما برای مدیران کارآفرینی  که باید بر عناصر مزیت رقابتی جهت تقویت ابعاد کارآفرینی استراتژیک با در نظرگرفتن نظریه تخریب خلاقانه شومپیتر تمرکز داشته باشند؛ مورد استفاده قرار گیرد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - بررسی مولفه های کارآفرینی از منظر ارزش های اسلامی
    سمیه آهاری
    رواج کارآفرینی و ایجاد کسب و کار در هر جامعه ای متاثر از ویژگی های فرهنگی و اجتماعی آن جامعه است. فرهنگ جامعه مشخص کننده مسیر و شکل حرکت، رشد و توسعه است و می گوید که افراد جامعه از نظر سختکوشی و پشتکار به چه شکلی بوده، نوع تصمیم گیری و نحوه انتخاب آنها چه معیارهایی دار چکیده کامل
    رواج کارآفرینی و ایجاد کسب و کار در هر جامعه ای متاثر از ویژگی های فرهنگی و اجتماعی آن جامعه است. فرهنگ جامعه مشخص کننده مسیر و شکل حرکت، رشد و توسعه است و می گوید که افراد جامعه از نظر سختکوشی و پشتکار به چه شکلی بوده، نوع تصمیم گیری و نحوه انتخاب آنها چه معیارهایی دارد. فرهنگ جامعه آیا مشوق خلاقیت و نوآوری است؟ رویکرد آن نسبت به کسب ثروت و سرمایه چیست؟ خوش بینی و آینده نگری و چشم انداز وسیع داشتن در بین مردم آن چه جایگاهی دارد؟ در این مقاله از روش کنکاش و جستجوی نظری و استنادی استفاده شده است. بر این اساس مستندات و مدارک معتبر مرتبط با آموزه های اسلامی کارآفرینی و رویکردهای قرآن کریم، سنت پیامبر اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) که برای تبیین کارآفرینی محوریت داشته، مورد بهره برداری قرار گرفته است. ابتدا ابعاد و مولفه های کارآفرینی بر اساس نظریه های مختلف مشخص و تعیین گردیده، سپس با ارزش های اسلامی منتج از قرآن، احادیث و روایات تطبیق داده شده است. از منظر ارزش های اسلامی مولفه های کارآفرینی از قبیل: فرصت شناسی، نوآوری، تلاش، کوشش و پشتکار، ایجاد کسب و کار، کنترل و نظم درونی یا استقلال طلبی، عدم قطعیت و تحمل ابهام، مخاطره پذیری و ریسک، توجه به دنیا (نگرش به سرمایه) و کسب ثروت، تغییر پذیری، آینده نگری و دور اندیشی، مشارکت جویی، توفیق طلبی و ارزش آفرینی مورد تایید و تاکید بسیار قرار گرفته و آیات، احادیت و روایات زیادی در تایید هر کدام از موارد وجود دارد. ولی به نظر می رسد برداشت های غلط و دیدگاه نادرست مردم نسبت به این ارزش ها سبب ایجاد فاصله بسیار زیاد ارزش های مورد تاکید اسلام و واقعیت های امروزی کارآفرینی در جوامع اسلامی شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - دانش و مهارت های مورد نیاز برای کارآفرینی ورزشی از دیدگاه کارآفرینان ورزشی دانش آموخته دانشگاهی
    فهیمه رضائی
    هدف از تحقیق حاضر بررسی دانش ومهارت های مورد نیاز برای کارآفرینی ورزشی از دیدگاه کارآفرینان ورزشی دانش آموخته دانشگاهی می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارآفرینان ورزشی دانش آموخته دانشگاهی کشور تشکیل می دهند. جمع آوری داده ها چکیده کامل
    هدف از تحقیق حاضر بررسی دانش ومهارت های مورد نیاز برای کارآفرینی ورزشی از دیدگاه کارآفرینان ورزشی دانش آموخته دانشگاهی می باشد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارآفرینان ورزشی دانش آموخته دانشگاهی کشور تشکیل می دهند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی94/0=αصورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزارspss18انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه کارآفرینان ورزشی دانش آموخته دانشگاهی، شناخت فرصت های کارآفرینانه، مهارت های ارتباطی و شبکه ای،اصول کسب وکار،آگاهی و اطلاعات اقتصادی،مدیریت بازاریابی،مدیریت مالی،مهارت های قوانین و مقررات کسب وکار،تدوین طرح کسب و کار،مهمترین مهارت های مورد نیاز برای کارآفرینی ورزشی هستند. ترویج، اشاعه مفهوم کارآفرینی و بسترسازی برای فرهنگ حامی کارآفرینی از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است و افراد تحصیلکرده، منشاء تحولات بزرگ در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی محسوب می گردند. لذا مدیران محترم متولی امر ورزش و آموزش عالی در کشورمان ایران با بهره گیری از مقاله حاضر و دوره های آموزشی استاندارد شده، می توانند فرهنگ کارآفرینی ورزشی را در سازمان های آموزشی کشور اشاعه و گسترش داده و  به این روند سرعت بخشند جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - اولویت بندی عوامل موثر بر موانع کارآفرینی سازمانی در مراکز تجاری-تفریحی تهران
    سحر امیرانی
    هدف اصلی این مقاله، بررسی اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در مراکز تجاری- تفریحی استان تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ پارادایم، کمی است و از لحاظ جهت گیری و هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و مدیران مراکز تجاری-تفریحی تهران 170 ب چکیده کامل
    هدف اصلی این مقاله، بررسی اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در مراکز تجاری- تفریحی استان تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ پارادایم، کمی است و از لحاظ جهت گیری و هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و مدیران مراکز تجاری-تفریحی تهران 170 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نمونه ها انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه بود که روایی آن بوسیله پانل متخصصان و پایایی بوسیله ضریب آلفای کرونباخ 0.96 احراز گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مهمترین موانع کارآفرینی سازمانی «نداشتن شرایط عمومی»، «عدم ریسک‌پذیری»،«عدم حمایت مدیریت ارشد»، «فقدان رهبری کارآفرینانه»، «توجه به سودهای کوتاه‌مدت»، «فرهنگ سازمانی محافظه‌کارانه»، «نبود سرعت در تصمیم‌گیری»، «عدم انعطاف‌پذیری ساختاری»، «عدم تمرکز بر فرصت‌های مهم‌تر» و «فقدان هوشمندی بازار»  می باشد. در دسته بندی این موانع با استفاده از تحلیل عاملی، هفت عامل در کل  76.6 درصد از موانع سازمانی در مراکز خرید تجاری- تفریحی را تبیین می نماید. نتایج این تحقیق نشان می دهد همه ابعاد شناسایی شده  بر موانع کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.در پایان پیشنهاداتی برای توسعه نوآوری باز ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - بررسی نقش نگرش و رفتار کارآفرینانه بر کارآفرینی اجتماعی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجانبررسی نقش نگرش و رفتار کارآفرینانه بر کارآفرینی اجتماعی
    پیمان یارمحمدزاده
    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش و رفتار کارآفرینانه با کارآفرینی اجتماعی دانشجویان می‌باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل­یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان سال آخر تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 95-9 چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نگرش و رفتار کارآفرینانه با کارآفرینی اجتماعی دانشجویان می‌باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل­یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری، شامل کلیه دانشجویان سال آخر تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 95-94 به تعداد 1102 نفر می‌باشد که از این تعداد 285 نفر بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شد. برای اندازه­گیری متغیرهای نگرش کارآفرینانه، رفتار کارآفرینانه، کارآفرینی اجتماعی، به ترتیب پرسشنامه 20 سؤالی مقیمی (1390)، پرسشنامه 12 سؤالی مقیمی (1390)، پرسشنامه 36 سؤالی عرب (1390) که دارای طیف پنج‌درجه‌ای لیکرت بودند به کار گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه­ها، توسط صاحب­نظران تأیید و برای تعیین پایایی پرسشنامه­های نگرش کارآفرینانه، رفتار کارآفرینانه، کارآفرینی اجتماعی، ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 79/0، 72/0، 94/0 بدست آمد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها، با استفاده از روش تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Amos  انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین رفتار و نگرش کارآفرینانه و مؤلفه‌های آنها با کارآفرینی اجتماعی دانشجویان رابطه وجود دارد و یافته­های حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان از تأیید مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده­های تجربی گرد­آوری شده بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - تحلیـل نقـش میانجیگــری سرمایـه فکــری و کارآفرینـی سازمـانی در تأثیرگذاری مدیریـت منابع انسانـی بر عملکـرد سازمـانی مورد مطالعه
    پیمان اکبری
    هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمـانی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند. لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسشنامه استان چکیده کامل
    هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمـانی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند. لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسشنامه استاندارد، استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه‏ها از روایی محتوایی (تایید پرسشنامه‏ها توسط جمعی از اساتید دانشگاهی) و از روایی همگرا (میانگین واریانس‏های خروجی (AVE)) استفاده شد که خود گویای این واقعیت است که پرسشنامه‏ها از روایی مناسبی برخوردار هستند. پایایی پرسشنامه‏ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‏ها به ترتیب (86/0، 80/0، 87/0 و 70/0) بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضـــیات توسط نرم‏افـزار SMART-PLS (ورژن2) و با استفاده از آماره آزمون t  و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری تأثیر قوی، مستقیم و معنادار اما بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی به ترتیب تأثیری قوی و متوسط، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد؛ در ادامه نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر متوسط، مستقیم و معنادار اما بر عملکرد سازمانی تأثیری ضعیف، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد، در نهایت کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر ضعیف، مستقیم و معنادار دارد؛ در نتیجه نقش میانجی‏گری سرمایـه فکــری و کارآفرینـی سازمـانی در رابطه مدیریت منابع انسانی بر عملکـرد سازمـانی مورد حمایت قرار گرفت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - نقد و بررسی ساز و کارهای کارآفرینی در حوزه سازمان‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی
    مینا منتخب مدنی
    تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر موجب شده است کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کارآفرینی را به عنوان زمینه ای برای دستیابی به اهداف توسعه از جمله توسعه اقتصادی در نظر بگیرند. این مقاله که مبتنی بر مرور وسیع ادبیات نظری و تجربی مرتبط و منابع کتابخانه ای میباشد با هدف چکیده کامل
    تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر موجب شده است کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، کارآفرینی را به عنوان زمینه ای برای دستیابی به اهداف توسعه از جمله توسعه اقتصادی در نظر بگیرند. این مقاله که مبتنی بر مرور وسیع ادبیات نظری و تجربی مرتبط و منابع کتابخانه ای میباشد با هدف بررسی ساز‌وکار کارآفرینی به‌عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در سازمانهای دولتی و علی الخصوص بخش خصوصی انجام گرفته است. هر دو گروه کارآفرینان سازمانهای دولتی و خصوصی بدنبال ایجاد ارزش می‌باشند. اما ارزش برای هر دو گروه یکسان تعریف نمی‌شود، کارآفرینان دولتی و اجتماعی بدنبال شناسایی فرصت‌هایی که در جامعه غفلت شده و در بازار و توسط حاکمیت پوشش داده نشده است. اما کارآفرینان خصوصی بدنبال ایجاد ارزش برای خود و کسب سود در بازار هستند. مرور ادبیات مرتبط نشان داد که ریسک پذیری، تجهیز منابع، ایجاد ارزش، نوآوری، مشارکت پذیری، آموزش و ایجاد فرهنگ کارآفرینی مهمترین مقوله در توسعه کارآفرینی و موفقیت سازمانهای دولتی و خصوصی می باشد. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از آن بود کارآفرینی جزء جدایی ناپذیر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و به عنوان یک عامل اصلی در بهبود عملکرد این نوع کسب و کارها شناخته می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - بررسی رابطه عوامل انگیزشی و محیط کاری خلاق با کارآفرینی درون سازمانی: آزمون نقش میانجی یادگیری سازمانی
    پیمان یارمحمدزاده
    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه عوامل انگیزشی و محیط کاری خلاق با کارآفرینی درون­سازمانی: آزمون نقش میانجی یادگیری سازمانی بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی به طور مشخص مبتنی بر مدلیابی معادلات ساختاری بوده و جامعه آماری آن کلیه­ی کارکنان شرکت ماشین سازی اراک با تعداد 3560 نفر چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه عوامل انگیزشی و محیط کاری خلاق با کارآفرینی درون­سازمانی: آزمون نقش میانجی یادگیری سازمانی بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی به طور مشخص مبتنی بر مدلیابی معادلات ساختاری بوده و جامعه آماری آن کلیه­ی کارکنان شرکت ماشین سازی اراک با تعداد 3560 نفر می باشند که از این تعداد 351 نفر بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شد. برای اندازه­گیری متغیرهای یادگیری سازمانی، عوامل انگیزشی، کارآفرینی درون سازمانی، محیط کاری خلاق ، به ترتیب پرسشنامه 14 سؤالی گومژ (2005)، پرسشنامه 20 سوالی انگیزش شغلی هرزبرگ (1975) پرسشنامه 27 سؤالی هیل (2003) و پرسشنامه 16 سؤالی خلاقیت سازمانی حسن بیگی(1389) به کار گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه­ها، توسط صاحب­نظران تأیید و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 75/. 82/. 76/. 78/. بدست آمد. تجزیه‌ و تحلیل داده­ها، با استفاده از نرم‌افزار Spss19 و Amos Graphics در دو سطح و توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون و مدلیابی معادلات ساختاری) انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین متغیرهای عوامل انگیزشی، یادگیری سازمانی و محیط کاری خلاق با کار­آفرینی درون سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد همچنین  بین متغیر­های عوامل انگیزشی و محیط کاری خلاق با یادگیری سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد و یافته­های حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان از تأیید مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های تجربی گرد­آوری شده بوده نقش میانجی یادگیری سازمانی در رابطه بین عوامل انگیزشی و محیط کاری خلاق با کارآفرینی درون سازمانی تایید شد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - موانع توسعه کارآفرینی اجتماعی در سازمان های مردم نهاد شهر تهران
    راحله ابراهیم نیاملک دهی
    کارآفرینی اجتماعی مفهومی جدید در ادبیات کارآفرینی است که در سال های اخیر توجه به آن در جهان و به تبع آن در ایران افزایش یافته و در نتیجه، این امر منجر به گسترش سازمان­های کارآفرین اجتماعی گردیده که حل مسائل و معضلات اجتماعی را هدف اصلی خود قرار داده­اند، اما این سازمان­ چکیده کامل
    کارآفرینی اجتماعی مفهومی جدید در ادبیات کارآفرینی است که در سال های اخیر توجه به آن در جهان و به تبع آن در ایران افزایش یافته و در نتیجه، این امر منجر به گسترش سازمان­های کارآفرین اجتماعی گردیده که حل مسائل و معضلات اجتماعی را هدف اصلی خود قرار داده­اند، اما این سازمان­ها در انجام فعالیت های خود گاهی با برخی مشکلات و موانع نیز مواجه می شوند که در این پژوهش به مشکلاتی که سازمان های کارآفرین اجتماعی با آن مواجه اند پرداخته شده و برای دستیابی به این هدف از روش گراندد تئوری برای تحلیل داده های به دست آمده از طریق مصاحبه با مطلعین این سازمان های کارآفرین اجتماعی استفاده شد. نتایج بیانگر آنند که موانع موجود بر سر راه سازمان های کارآفرین اجتماعی را می توان به دو دسته موانع داخلی و موانع محیطی تقسیم نمود که موانع محیطی عبارتند از: مسائل مربوط به قوانین و مقرات دولتی، مسائل فرهنگی و مسائل اقتصادی و موانع داخلی هم شامل مسائل مالی و بودجه ای و مسائل مربوط به پرسنل این سازمان ها می شود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - کارآفرینی از منظر ارزش‌های اسلامی
    بهنام حکمتی
    چکیده:             با توجه به اهمیت کار و کارآفرینی در پیشرفت اقتصادی جامعه و در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز1404 و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور  و لزوم توجه به فرهنگ غنی اسلام در توسعه سیاسی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور ، لازم است در خصوص مبانی کارآفرینی از منظ چکیده کامل
    چکیده:             با توجه به اهمیت کار و کارآفرینی در پیشرفت اقتصادی جامعه و در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز1404 و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور  و لزوم توجه به فرهنگ غنی اسلام در توسعه سیاسی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور ، لازم است در خصوص مبانی کارآفرینی از منظر ارزش‌های اسلام ، به‌عنوان فرهنگ حاکم بر جامعه اسلامی ایران مطالعه لازم به عمل آید، چراکه اصول اقتصادی موردپذیرش در اسلام که برگرفته از احکام و قوانین الهی است با مبانی و اصول اقتصادی پذیرفته‌شده در فرهنگ غربی و فرهنگ‌های غیر اسلامی از اساس و مبنا متفاوت است و لذا تبیین چارچوب و مبانی کارآفرینی بر اساس احکام اقتصادی اسلام از اهمیت و ضرورت انکارناپذیری برخوردار است. هدف کلی این مقاله تبیین کارآفرینی از منظر ارزش‌های اسلامی است، برای دستیابی به این هدف  از روش تحلیلی – کیفی استفاده‌شده است ،برای گردآوری اطلاعات از  آیات قرآن کریم و احادیث و روایات  معصومین(ع) درخصوص کسب‌وکاراستفاده شد، که با ترکیب موارد مشابه و استخراج مقولات اصلی کارآفرینی و مقایسه باارزش‌های اسلامی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.با انجام مقایسه مابین مؤلفه‌های کارآفرینی و ارزش‌های کسب‌وکار در اسلام شباهت‌ها و تفاوت‌های مابین این دو به دست آمد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - ارزیابی ابعاد توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن استان تهران)
    علیرضا سلوکدار
    توسعه کارآفرینی، افزایش ادراکات، گرایشات، فعالیتها و اشتیاق کارآفرینانه در جامعه است. اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع های اساسی اقتصاد همه ی کشورهاست هدف پژوهش حاضر ارزیابی ابعاد توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب گردآور چکیده کامل
    توسعه کارآفرینی، افزایش ادراکات، گرایشات، فعالیتها و اشتیاق کارآفرینانه در جامعه است. اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع های اساسی اقتصاد همه ی کشورهاست هدف پژوهش حاضر ارزیابی ابعاد توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 210 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 136 نفر برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار Smart pls 2 استفاده شد. نتایج پژوهشگر بیانگر آن است که عوامل شخصی، سازمانی و محیطی بر توسعه کارآفرینی تاثیر دارند. از میان ابعاد عوامل شخصی، مؤلفه کنترل درونی ، در میان ابعاد عوامل سازمانی،آزادی عمل کاری و  ابعاد محیطی نیز شرایط قانونی بیشترین تاثیر را بر  توسعه کارآفرینی داشتند. لذا در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری بین عوامل شخصی، عوامل سازمانی ، عوامل محیطی، کنترل درونی و توسعه کارآفرینی وجود داشته و تاثیر مستقیم و معناداری بین آزادی عمل کاری، شرایط قانونی و توسعه کارآفرینی وجود دارد. شرایط اقتصادی ، شرایط اجتماعی، تشویق نوآوری، تقویت پاداش، استقلال طلبی، حمایت مدیریت ، تمایل به خلاقیت و ریسک نیز دارای ضریب مسیر و تاثیر کمتری بر توسعه کارآفرینی بوده و رابطه معناداری بین این متغیرها و توسعه کارآفرینی وجود ندارد.    جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - بررسی تاثیر روش های تامین مالی اسلامی برکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی:بانک ملی)
    سمیه یوسفی طوین
    امروزه کارآفرینی سازمانی در جوامع بسیار مورد اهمیت واقع شده است و یکی از مهمترین عوامل موثر برآن رو تامین مالی می باشد .هدف این تحقیق بررسی تاثیر روش های تامین مالی اسلامی برکارآفرینی سازمانی می باشد روش تحقیق حاضر از از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلی چکیده کامل
    امروزه کارآفرینی سازمانی در جوامع بسیار مورد اهمیت واقع شده است و یکی از مهمترین عوامل موثر برآن رو تامین مالی می باشد .هدف این تحقیق بررسی تاثیر روش های تامین مالی اسلامی برکارآفرینی سازمانی می باشد روش تحقیق حاضر از از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات تحقیق توصیفی - پیمایشی می باشد و برای  نرمال بودن توزیع داده ها ازآزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای تحزیه و تحلیل دادها از ضریب همبستگی پیرسون و از نرم افزار   SPSSاستفاده شده است.جامعه تحقیق شامل شعب بانک های ملی ناحیه 4استان البرز می باشد که شامل 100نفر پرسنل می باشند با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 80نفر به دست آمده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان دادروش های تامین مالی اسلامی برکارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و همچنین  روش های مالی از جمله اوراق مشارکت  ، استصناع، مضاربه، سلف، مرابحه، مشارکت کاهنده واجاره برکارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه ای
    محمود ابوالقاسمی
    هدف اصلی این تحقیق ارائه­ی الگویی جهت کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه­ای بود. پژوهش حاضر از منظر هدف توسعه­ای- کاربردی، از نظر داده­ها کیفی و از نظر ماهیت و روش اجرا داده بنیاد بود. جامعه مورد مطالعه خبرگان حوزه کارآفرینی دانشگاهی و کادر آموزشی (اعضاء هیات عل چکیده کامل
    هدف اصلی این تحقیق ارائه­ی الگویی جهت کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه­ای بود. پژوهش حاضر از منظر هدف توسعه­ای- کاربردی، از نظر داده­ها کیفی و از نظر ماهیت و روش اجرا داده بنیاد بود. جامعه مورد مطالعه خبرگان حوزه کارآفرینی دانشگاهی و کادر آموزشی (اعضاء هیات علمی و مدرسین) دانشگاه فنی و حرفه­ای در سال 95-94 بودند که به روش هدفمند از نوع گلوله برفی نمونه گیری انجام شد و با آنها مصاحبه نیمه ساختار یافته ترتیب داده شد. جهت تحلیل داده­های کیفی از نظریه داده بنیاد و به روش کدگذاری باز و محوری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که حاصل مصاحبه­های انجام شده و کدگذاری آنها، استخراج 4 بعد، 10 مولفه و 70 شاخص برای کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه فنی و حرفه­ای می­باشد. بعد ساختاری شامل سه مولفه چشم­انداز کارآفرینانه(8 شاخص)، ساختار حمایتی (5 شاخص) و نظام پژوهشی(7 شاخص)؛ بعد فرایندی شامل دو مولفه رهبری کارآفرینانه(8 شاخص) و فرایند تجاری سازی(6 شاخص)؛ بعد رفتاری شامل دو مولفه قابلیت ارتباطی و شبکه سازی(5 شاخص) و فرهنگ نوآوری(10 شاخص) و بعد توسعه­ای شامل سه مولفه شایستگی ­های کارآفرینانه(5 شاخص)، برنامه ریزی درسی(8 شاخص) و فرایند یاددهی-یادگیری(8 شاخص) می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - بررسی و تحلیل میزان دانش کارآفرینی روستاییان منطقه سیستان پوشش روستایی(مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان بوانات)
    حمدالله سجاسی قیداری
    امروزه، یکی از موضوعات مهم در کشور‌های درحال توسعه، ایجاد سطحی بالا از توسعه و خود اشتغالی از طریق رشد فعالیت‌های کارآفرینانه در نقاط روستایی است. برای تحقق این هدف، برخورداری افراد از دانش مرتبط لازم و ضروری است. به عبارت دیگر برخورداری از دانش و آگاهی‌های لازم تسهیل ک چکیده کامل
    امروزه، یکی از موضوعات مهم در کشور‌های درحال توسعه، ایجاد سطحی بالا از توسعه و خود اشتغالی از طریق رشد فعالیت‌های کارآفرینانه در نقاط روستایی است. برای تحقق این هدف، برخورداری افراد از دانش مرتبط لازم و ضروری است. به عبارت دیگر برخورداری از دانش و آگاهی‌های لازم تسهیل کننده فرآیند آغاز و تدوام یک فعالیت کارآفرینانه می‌باشد و زمینه‌های شکست را کاهش می‌دهد. بر این اساس در تحقیق حاضر به بررسی میزان دانش کارآفرینی روستائیان منطقه سیستان پرداخته شده است. این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق ساکنان 7 روستا از توابع منطقه سیستان می‌باشد که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 120 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب و از طریق روش تصادفی مورد پرسش‌گری قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل نتایج آماری پژوهش علاوه بر روش­ آماری T تک نمونه­ای، از تحلیل همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد میزان دانش کارآفرینی روستاییان در تمامی ابعاد مورد بررسی پایین‌تر از میانه نظری (3) می‌باشد. در این بین، مؤلفۀ دانش اولیه روستاییان در زمینۀ کارآفرینی با میانگین 21/2 بیشترین امتیاز و مؤلفۀ دانش نهادی – سازمانی کارآفرینی با میانگین 65/1 کمترین امتیاز را بدست آورده است. همچنین نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن نشان می‌دهد بین تمامی متغیرهای مورد بررسی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد که در این بین، بیشترین همبستگی (755/0) بین متغیر درآمد و دانش کارآفرینی می‌باشد، بطوری‌که با افزایش درآمد میزان دانش کارآفرینی روستاییان افزایش پیدا می‌کند.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - ارائه الگوی کار آفرینی بین الملل و جهانی شدن کسب و کار
    محمد فرید احمدی
    هدف اصلی این پژوهش ارائه یک الگوی مناسب جدید برای کارآفرینی بین الملل و حرکت به سمت جهانی شدن می باشد . به این منظور تلاش شده است تا با جمع آوری و مطالعه مقالات و کتب مختلف در حوزه کارآفرینی و جهانی سازی و با رویکرد فراترکیب به تحلیل نتایج و یافته های گردآوری شده بپرداز چکیده کامل
    هدف اصلی این پژوهش ارائه یک الگوی مناسب جدید برای کارآفرینی بین الملل و حرکت به سمت جهانی شدن می باشد . به این منظور تلاش شده است تا با جمع آوری و مطالعه مقالات و کتب مختلف در حوزه کارآفرینی و جهانی سازی و با رویکرد فراترکیب به تحلیل نتایج و یافته های گردآوری شده بپردازیم . روش پژوهش در این پژوهش روش فراترکیب است . روش فراترکیب مشابه فراتحلیل برای ایجاد یافته های جامع و تفسیری صورت می گیرد . در مقایسه با رویکرد فراتحلیل کمی که بر داده های کمی ادبیات موضوع ورویکردهای آماری تکیه دارد ، فراترکیب متمرکز بر مطالعات کیفی بوده و به ترجمه مطالعات کیفی و فهم عمیق پژوهشگر بر می گردد . گام های روش فراترکیب در این پژوهش بر اساس روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسواست . سوال اصلی تحقیق که مقصود پژوهشگر پاسخ به این سوالات است عبارت خواهد بود از :                      "" الگوی کار آفرینی بین الملل و جهانی شدن کسب و کار چگونه الگویی است ""  در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای ، میدانی و همچنین از راهبرد تحلیل محتوا استفاده شده است. در این پژوهش به منظور نگارش ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده استو برای نظر سنجی ار خبرگان در زمینه اجزایالگوی کارآفرینی بین الملل و جهانی سازیاز مرحله فراترکیب از پرسشنامه استفاده شده است . از طریق تحلیل محتوا ، آثار و مطالعات گروهی از صاحب نظران حوزه کارآفرینی بین الملل و جهانی سازیمورد تحلیل و بررسی قرار گرفته ، سپس با تعیین خطوط اصلی اندیشه آنها تلفیق و دسته بندی آثار ، تعریف و گروه بندی جدیدی برای عوامل کارآفرینی بین الملل و جهانی سازیپیشنهاد شده است . به منظور تعیین روایی روش فراترکیب از ابزار ارزیابی حیاتی گلین استفاده شده است . این ابزار به محقق کمک می کند تا دقت ، اعتبار و اهمیت مطالعات کیفی و هم مطالعات کمی را مشخص کند . برای این منظور مقاله ها را به صورت کامل خوانده تا از محتوای آنها آگاهی عمیقی پیدا کند و سپس با استفاده از سوالاتی که در شناسه گذاری طراحی گردید به ارزیابی آنها پرداخته شود. به منظور تعیین پایایی روش فراترکیب از روش پایایی ارزیابی ها استفاده شده است . برای محاسبه پایایی ارزیابیها ، 6 منبع در اختیار محقق دیگری قرار گرفت و محقق از درون منابع انتخاب شده 10 شناسه را استخراج کرده بود و شناسه گذار دیگر 7 شناسه را از درون این منابع استخراج نمود . در این وضعیت بین دو شناسه گذار 7 بار توافق و 3 بار عدم توافق صورت پذیرفته است . بنابراین ضریب پایایی ارزیابی ها معادل 7/. می باشد و چون بیشتر از 6/. است می توان ادعا نمود که ابزار استخراج شناسه ها از پایایی قابل توجهی برخوردار است . برای تعیین اعتبار پرسشنامه در این پژوهش از روش روایی محتوایی استفاده شده است . برای بررسی روایی محتوایی به شکل کمی از ضریب نسبی روایی محتوا استفاده شده است . پاسخ ها مطابق رابطه ذیل محاسبه می گردد: -N/2)/(N/2)   با توجه به مقادیر ضریب نسبی روایی محتوا برای تمامی عنوانها بزرگتر از37/0 شده است اعتبار محتوایی عنوانها تایید می شود . پس از تعیین سوال های پژوهش به منظور جستجوی نظام مند ، پیش از هر اقدام باید محدوده جستجو براساس روش فراترکیب مشخص شود . برای این منظور تلاش شده است کتابها و مجموعه مقالات پایگاه داده ها ، موتور های جستجو مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور واژه های کلیدی همانند کارآفرینی بین الملل، جهانی سازی ، جهانی شدن ، جهانی بودندر نظر گرفته شده است . الگوی پیشنهادی با  4 مقوله اصلی شامل رویکرد فرصت محور ، رویکرد منبع محور ، جهانی سازی  ، جهانی شدن و جهانی بودن و در قالب13 مفهوم مرتبط و  19مورد شناسه نهایی گردید.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب و کارها
    کمال سخدری
    کارآفرینی استراتژیک به مفهوم انجام هم‌زمان فعالیت‌های کشف (ایجاد دانش و توانمندی جدید) و بهره‌برداری (بهره‌برداری از منابع و دانش کنونی سازمان) است که به‌طور فزاینده‌ای در ادبیات مدیریت استراتژیک و کارآفرینی سازمانی مورداستفاده قرارگرفته می‌شود. باوجوداین اهمیت، دو شکاف چکیده کامل
    کارآفرینی استراتژیک به مفهوم انجام هم‌زمان فعالیت‌های کشف (ایجاد دانش و توانمندی جدید) و بهره‌برداری (بهره‌برداری از منابع و دانش کنونی سازمان) است که به‌طور فزاینده‌ای در ادبیات مدیریت استراتژیک و کارآفرینی سازمانی مورداستفاده قرارگرفته می‌شود. باوجوداین اهمیت، دو شکاف نظری مهم در زمینه و بافت ایران وجود دارد: اول اینکه چگونه سازمان‌ها می‌توانند توانمندی کارآفرینی استراتژیک را در سازمان خود ایجاد نمایند و عوامل مؤثر بر ایجاد آن کدم‌اند؟ دوم اینکه آیا اساساً کارآفرینی استراتژیک باعث رشد کسب‌وکارها می‌شود؟ این پژوهش با هدف چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب‌وکارها در صنایع غذایی ایران انجام شده است، لذا روش تحقیق این پژوهش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر 93 شرکت فعال در حوزه صنعت مواد غذایی در شهر تهران و گرگان می باشد که به طور تصادفی مورد پیمایش قرار گرفتند. پرسشنامه نهائی توسط  75 شرکت تکمیل که با استناد به فرمول کوکران (انتخاب نمونه از جامعه محدود) از لحاظ آماری قابل تعمیم سازی می باشد.  پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط جمعی از اساتید دانشگاه و روایی سازه آنها توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. نهایتاً، فرضیه های پژوهش توسط مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار Smartpls مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که ذهنیت کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه و خلاقیت و نوآوری از طریق کارآفرینی استراتژیک بر رشد کسب‌وکار تأثیر معنادار مثبت دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - عوامل مؤثر بر بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه در بخش کشاورزی ایران
    کورش رضائی مقدم
    فرصت به‌عنوان یک عنصر حیاتی برای درک کارآفرینی در بخش کشاورزی بیان شده است. تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه از مهم‌ترین فرآیندهای تجارت کشاورزی محسوب می‌شوند. بااین‌وجود، عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت بیشتر از عوامل اثرگذار بر بهره‌برداری از فرصت‌ها مورد توجه قرا چکیده کامل
    فرصت به‌عنوان یک عنصر حیاتی برای درک کارآفرینی در بخش کشاورزی بیان شده است. تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه از مهم‌ترین فرآیندهای تجارت کشاورزی محسوب می‌شوند. بااین‌وجود، عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت بیشتر از عوامل اثرگذار بر بهره‌برداری از فرصت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. بررسی این مفاهیم در بخش کشاورزی کشورهای درحال‌توسعه نیز یکی از موضوعاتی است که در پژوهش‌های کارآفرینی نادیده گرفته شده است. هدف این پژوهش پیمایشی، بررسی عوامل مؤثر بر تعداد فرصت‌های بهره‌برداری­شده توسط کارآفرینان کشاورزی ایران بود. این عوامل با یک چشم‌انداز بخشی (با در نظر گرفتن بخش کشاورزی) مورد ملاحظه قرار گرفت. نمونه این مطالعه را 256 نفر از کارآفرینان کشاورزی تشکیل دادند (721 = N). داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه‌ای جمع‌آوری شد که روایی صوری آن را اساتید دانشگاه شیراز مورد تأیید قرار دادند و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ اندازه‌گیری شد (92/0≥ α ≥ 78/0). تحلیل داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار R انجام شد. نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی‌دار متغیرهای شبکه‌های اجتماعی، درک محیط کشاورزی و همچنین تجربه در زمینه کشاورزی بر تعداد فرصت‌های بهره‌برداری­شده بود. درک محیط کشاورزی مهم­ترین تعیین­کننده بهره­برداری از فرصت­هاست. جنسیت، محل سکونت و تحصیلات دارای اثر منفی و معنی‌دار بر متغیر وابسته بود. کاربردهای نظری و عملیاتی پژوهش در پایان بحث شده‌اند.  جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک مطالعه داده بنیاد
    حسن نادعلی پور پلکی
    کارآفرینی اجتماعی بعنوان شاخه ای از کارآفرینی، نقش کلیدی در توسعه پایدار جامعه دارد. از سوی دیگر آموزش عالی دوره مناسبی جهت پرورش کارآفرینی گرایی قلمداد می گردد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی بود. رویکرد پژوهش، کیفی و د چکیده کامل
    کارآفرینی اجتماعی بعنوان شاخه ای از کارآفرینی، نقش کلیدی در توسعه پایدار جامعه دارد. از سوی دیگر آموزش عالی دوره مناسبی جهت پرورش کارآفرینی گرایی قلمداد می گردد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی بود. رویکرد پژوهش، کیفی و در فرآیند پژوهش از راهبرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مشارکت کنندگان، شامل صاحبنظران حوزه کارآفرینی گرایی اجتماعی در آموزش عالی دولتی ایران بودند، که با استفاده از رویکرد نمونه گزینی هدفمند22 نفر انتخاب و پس از رسیدن به اشباع نظری، جهت اطمینان با 2 نمونه دیگر مصاحبه صورت گرفت که داده های جدیدی بدست نیامد، در نهایت با 24 نفر از اطلاع رسانان کلیدی، چارچوب نمونه گزینی بسته شد. جهت بررسی روایی و پایایی داده ها، به ترتیب از روایی سازه ای، روایی درونی و روایی بیرونی و جهت بررسی پایایی از روش بررسی اعضا، همکار پژوهشی و ناظر بیرونی استفاده گردید. داده یابی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار و تحلیل داده ها با روش مقایسه مداوم و کد گذاری نظری صورت گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش، عواملی مانند سفارش پذیری اجتماعی، محرک های تغییر پذی و کارآفرینی گرایی را به عنوان عوامل علی توجیه کننده الگو، ارزش آفرینی اجتماعی را به عنوان پدیده محوری و شکل دهنده و سامان بخش سایر عناصر الگو، استقلال نهادی و آزادی آکادمیک را به عنوان عوامل مداخله گر بر راهبردهای پدیده مورد نظر، مدیریت مسئولانه و بسته های حمایتی را به عنوان راهبردهای راه حل محور برای مواجهه با پدیده مورد مطالعه و شایستگی پروری و پاسخگویی در برابر اجتماع را، به عنوان پیامدهای گسترش الگوی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی برشمردند. بدین ترتیب مولفه ها و عناصر الگوی مورد نظر، استخراج و ارایه گردید.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - تاثیر طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی بر کارآفرینی آنان در خوزستان
    محمد رشیدی
    در این پژوهش، تاثیر طرح کارورزی فارغ‏التحصیلان دانشگاهی بر کارآفرینی آنان در استان خوزستان بررسی گردید. جامعه این تحقیق شامل کلیه فارغ التحصیلان دانشگاهی (460نفر) است که این طرح را در استان خوزستان در سال 1389 گذرانده‏اند، نمونه‌ها به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدو چکیده کامل
    در این پژوهش، تاثیر طرح کارورزی فارغ‏التحصیلان دانشگاهی بر کارآفرینی آنان در استان خوزستان بررسی گردید. جامعه این تحقیق شامل کلیه فارغ التحصیلان دانشگاهی (460نفر) است که این طرح را در استان خوزستان در سال 1389 گذرانده‏اند، نمونه‌ها به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 210 نفر تعیین گردید. در این پژوهش، از پرسش‌نامه بررسی عوامل مختلف کارآفرینی متاثر از اجرای طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (محقق ساخته) استفاده گردید. پژوهش حاضر، تحقیقی از نوع توصیفی بوده و از روش‏های آمار استنباطی(آزمونt تک متغیره، آزمون فریدمن، آزمون t  گروه‎‏های مستقل) استفاده شد، تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه هفدهم انجام گرفت. یافته‏هاپژوهش نشان داد از نظر فارغ‏التحصیلان دانشگاهی اجرای طرح کارورزی فارغ‏التحصیلان دانشگاهی بر کارآفرینی آنان در دو بُعد فردی با مولفه‌های (ریسک‌پذیری، اعتماد به نفس، خلاقیت و نوآوری و مسئوولیت پذیری)  و کارآفرینی سازمانی با مولفه‌های (خلاقیت و نوآوری، اعتماد‌به‌نفس و انعطاف‌پذیری) تاثیر دارد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه ای با تاکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا،آلمان و هندوستان با ایران
    مریم بنی عامریان
         هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش فنی و حرفه ای (رسمی و آکادمیک) سه کشور موفق دنیا در زمینه آموزش کارآفرینی و ارتقاء قصد کارآفرینانه با کشورمان است. این پژوهش کاربردی توصیفی ، با استفاده از روش مطالعه تطبیقی جرج بردی انجام شده است و عناصر اصلی برنامه د چکیده کامل
         هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش فنی و حرفه ای (رسمی و آکادمیک) سه کشور موفق دنیا در زمینه آموزش کارآفرینی و ارتقاء قصد کارآفرینانه با کشورمان است. این پژوهش کاربردی توصیفی ، با استفاده از روش مطالعه تطبیقی جرج بردی انجام شده است و عناصر اصلی برنامه درسی یعنی،اهداف،محتوا،فعالیت های یاددهی یادگیری و شیوه های ارزشیابی در آموزش فنی و حرفه ای را بارویکرد ارتقاء  قصد کارآفرینانه در فراگیران مورد بررسی قرار داده است.جامعه آماری برنامه درسی فنی و حرفه ای کشور های جهان ،  نمونه گیری از نوع هدفمند و نمونه آماری سه کشور هند،آلمان و کانادا از یک طرف و ایران از طرف دیگر است و دلیل انتخاب این نمونه آماری موفقیت چَشمگیر این کشورها در آموزش فنی و حرفه ای و کارآفرینی است. جهت گرداوری داده ها از اسناد ،مقالات  و سایت های معتبر در زمینه آموزش فنی و حرفه ای و آموزش کارآفرینی کشورهای مورد مطالعه استفاده شده است. داده های به دست آمده مطابق با روش تحلیل بردی در چهار مرحله،توصیف،تفسیر،همجواری و در نهایت مورد مقایسه قرا گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که: در بحث اهداف و محتوای برنامه درسی شباهت زیادی بین سه کشور منتخب و ایران وجود دارد اما در بحث فعالیت های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی میان کشورهای منتخب و ایران اختلاف و فاصله زیادی دیده می شود. ایران همچنان از روش های سنتی در روشهای تدریس و فعالیت های یاددهی یادگیری استفاده می کند اما رویکرد 3 کشور منتخب نو و بر اساس اهداف و محتوا و بر پایه روش های گروهی است. در روش های ارزشیابی نیز سه کشور منتخب از روش های متنوع و جدید استفاده می کنند اما در ایران همچنان آزمون های کتبی و شفاهی به صورت سنتی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت بر اساس مطالعه صورت گرفته  به نظر می رسد ایران در بخش اجرایی برنامه درسی نیاز به بازنگری و تغییر رویکرد به سمت رویکردهای نو و جدید دارد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - رابطه یادگیری و حمایت ادراک‌شده سازمانی باکارآفرینی سازمانی: آزمون نقش میانجی خودکارآمدی شغلی
    لیلی شریفی
    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه یادگیری و حمایت ادراک‌شده سازمانی با کارآفرینی سازمانی و آزمون نقش میانجی خودکارآمدی شغلی بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه­ی کارکنان شرکت ایران‌خودرو، با تعداد 20830 نفر می‌باشد که از این تعداد 377 نفر بر اساس جدول تعی چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه یادگیری و حمایت ادراک‌شده سازمانی با کارآفرینی سازمانی و آزمون نقش میانجی خودکارآمدی شغلی بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه­ی کارکنان شرکت ایران‌خودرو، با تعداد 20830 نفر می‌باشد که از این تعداد 377 نفر بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شد. برای اندازه­گیری متغیرهای یادگیری سازمانی، حمایت ادراک‌شده سازمانی، کارآفرینی سازمانی، خودکارآمدی شغلی، به ترتیب پرسشنامه 14 سؤالی گومژ (2005)، پرسشنامه 8 سؤالی آیزنبرگر (1986)، پرسشنامه 27 سؤالی هیل (2003) و پرسشنامه 5 سؤالی ماسلی (2008) به کار گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه­ها، توسط صاحب­نظران تأیید و برای تعیین پایایی پرسشنامه­های یادگیری سازمانی، حمایت ادراک‌شده و کارآفرینی سازمانی، خودکارآمدی شغلی، ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 87/. 87/. 95/. 89/. بدست آمد. تجزیه‌ و تحلیل داده­ها، با استفاده از نرم‌افزار Spss19 و Amos Graphics انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین متغیرهای حمایت ادراک شده، یادگیری سازمانی وخودکارآمدی شغلی با کار­آفرینی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد همچنین  بین متغیر­های یادگیری سازمانی و حمایت ادراک­شده با خودکارآمدی شغلی رابطه معنی دار وجود دارد. اثر تعاملی بین یادگیری و حمایت ادراک شده سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأیید شد. همچن کارآفرینی سازمانی را می توان از طریق یادگیری و حمایت ادراک شده سازمانی و خودکارآمدی شغلی پیش بینی کرد و یافته­های حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان از تأیید مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های تجربی گرد­آوری شده بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - رابطه توانمند‌ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه
    بهرنگ اسماعیلی شاد
    هدف پژوهش حاضر، شناسایی رابطه توانمند‌ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصت های کارآفرینانه می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی از نوع همبستگی می باشد.  جامعه آماری شامل کلیه 150 نفر کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفا چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، شناسایی رابطه توانمند‌ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصت های کارآفرینانه می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی از نوع همبستگی می باشد.  جامعه آماری شامل کلیه 150 نفر کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 108 نفر به شیوه تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995)، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مقیمی (1390) و پرسشنامه شناسایی فرصتهای کارآفرینانه پوهاکا (2006) بود. روایی  ابزار از نوع صوری و محتوایی بود که مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفت. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 75/0، 81/0 و 82/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش معادلات ساختاری با نرم افزار lisrel نسخه 8 استفاده گردید. یافته ها نشان داد بین توانمند‌ی روان شناختی کارکنان و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه رابطه مثبت معناداری وجود دارد. توسعه کارآفرینی سازمانی نیازمند شناسایی راهکارهای مؤثری است که بتوانند شرایط لازم برای تحقق آن  را فراهم آورند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، با توانمندی روانشناختی کارکنان و ارتقای توانایی تشخیص فرصتهای کارآفرینانه می توان کارآفرینی سازمانی را بهبود بخشید.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - تأثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه: تحلیلی بر مبنای داده‌های GEM
    محسن محمدی خیاره
    محققان زیادی اهمیت اکوسیستم کارآفرینی در بهبود فعالیت‌های کارآفرینانه را گوشزد کرده‌اند؛ باوجوداین، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارتباط متقابل بین اکوسیستم کارآفرینی و تأثیر آن بر افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی پرداخته باشند بسیار محدود است. چکیده کامل
    محققان زیادی اهمیت اکوسیستم کارآفرینی در بهبود فعالیت‌های کارآفرینانه را گوشزد کرده‌اند؛ باوجوداین، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارتباط متقابل بین اکوسیستم کارآفرینی و تأثیر آن بر افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی پرداخته باشند بسیار محدود است. لذا، هدف مطالعه حاضر، پر کردن شکاف موجود در ادبیات کارآفرینی و نیز بررسی تأثیر این دو متغیر در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی کشورها است. در این راستا، با استفاده از داده‌های 107 کشور عضو دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) برای سال­های 2017- 2008 و از طریق الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)، رابطه بین اجزاء اکوسیستم کارآفرینانه و رشد اقتصادی انجام شده است. نتایج این مقاله نشان داد که تأثیر محیط مالی بر مراحل کارآفرینی در کشورهای منبع محور منفی و معنادار بوده است. بااین‌حال، تأثیر آموزش کارآفرینی در سطوح پایه، پویایی بازار داخلی، منزلت اجتماعی کارآفرینان (فرهنگ کارآفرینی) و رشد تولید ناخالص داخلی بر روند رشد کارآفرینی در کشورهای منبع محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است.  همچنین نتایج بیانگر آن است که عوامل اکوسیستم مانند سیاست­ها و برنامه‌های دولت، مالیات و بروکراسی، آموزش کارآفرینی در سطح پایه و دانشگاهی، انتقال تحقیق‌وتوسعه، زیرساخت‌ها، پویایی بازار و محیط کسب‌وکار مناسب بر روند ترویج و رشد فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی در کشورهای کارایی و نوآوری محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است. درمجموع نتایج این مطالعه نشان می­دهد که در یک اکوسیستم کارآفرینانه با ویژگی موانع ورود به بازار کم، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها برای کارآفرینان، تحصیلات پایه‌ای و دانشگاهی در زمینه کارآفرینی، زیرساخت‌های بازرگانی و قانونی توسعه یافته، وجود فرهنگ هنجاری حمایت­کننده کارآفرینی و محیط کسب‌وکار مناسب، فعالیت‌های کارآفرینانه افزایش می‌یابد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - سرمایه انسانی، جو سازمانی نوآورانه و کارآفرینی در اعضای هیات علمی دانشگاه قم
    رضا جعفری هرندی
    امروزه سازمانها بخوبی دریافته‌اند که سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفه ای درکارکنان، توانایی های رهبری، ریسک ناپذیری و به عنوان یک منبع نوآوری میتواند در ایجاد جو سازمانی نوآورانه و کارافرینی سازمانی تاثیر بسزایی ایفا نماید. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه شاخصهای سرم چکیده کامل
    امروزه سازمانها بخوبی دریافته‌اند که سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفه ای درکارکنان، توانایی های رهبری، ریسک ناپذیری و به عنوان یک منبع نوآوری میتواند در ایجاد جو سازمانی نوآورانه و کارافرینی سازمانی تاثیر بسزایی ایفا نماید. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه شاخصهای سرمایه انسانی، جو سازمانی نوآورانه و کارافرینی سازمانی در دانشگاه است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش توصیفی، همبستگی چندمتغیره  و جامعه آماری شامل کل اعضای هیئت علمی  دانشگاه قم و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای- تصادفی  متناسب با حجم بود. ابزار تحقیق،  پرسشنامه های استاندارد بودند که روایی و پایایی آنها محاسبه گردید. از میان شاخصهای سرمایه انسانی، میزان دسترسی به دانش، بهینه سازی نیروی کار و ظرفیت یادگیری در دانشگاه کمتر از سطح متوسط بوده، از میان دو حیطه جو سازمانی نوآورانه، میزان حمایت از خلاقیت و تامین منابع لازم برای به اجرا در آوردن ایده های خلاقانه در دانشگاه کمتر از سطح متوسط و کلیه شاخصهای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه کمتر از سطح متوسط بود. ضریب همبستگی ساده بین نمرات شاخصهای سرمایه انسانی و جو سازمانی نوآورانه با کارآفرینی سازمانی معنادار بوده و نتایج رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که رابطه  شاخصهای سرمایه انسانی و جو سازمانی نوآورانه با کارآفرینی سازمانی معنادار بوده است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - تبیین تأثیر توانمندسازی کارکنان بر ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه: گروه صنعتی بارز)
    هادی تیموری
    هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل250 نفر از کارکنان ستادی گروه صنعتی بارز است که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 122 نفر محاسبه گردید و اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بر چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل250 نفر از کارکنان ستادی گروه صنعتی بارز است که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 122 نفر محاسبه گردید و اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و تشخیصی از شاخصAVE استفاده گردید. برای بررسی پایایی نیز از روش پایایی ترکیبی CR استفاده شد. برای آزمون سوالات پژوهش از الگوی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SMART-PLS استفاده شد. نتایج  نشان می­دهد توانمندسازی کارکنان بر ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد. نتایج نشان داد، توانمندسازی کارکنان با مقدار ضریب مسیر 798/0 و مقدارT , 342/3 بر ویژگی های شخصیتی کارکنان، با ضریب مسیر789/0 و مقدارT , 238/3 بر تضاد سازمانی، با ضریب مسیر 784/0 و مقدار T, 256/2 بر فرهنگ سازمانی، با ضریب مسیر768/0و مقدار T ,  658/2 بر سبک رهبری و با ضریب مسیر756/0 و مقدار T, 452/2 بر ویژگی­های­ شخصیتی­مدیران تأثیر معناداری دارد. نتایج نشان داد که توانمندسازی کارکنان در بین ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی، بیشترین تأثیر را بر ویژگی های شخصیتی کارکنان با مقدار798/0 و کمترین تأثیر را بر ویژگی های شخصیتی مدیران با مقدار756/0 دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - ارتباط بین ادراک دانشجویان ازسبکهای مدیریت کلاس اساتید و احساس عدالت آموزشی با کارآفرینی دانشجویان
    مریم سامری
    چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ادراک دانشجویان با سبکهای  مدیریت کلاس اساتید و احساس عدالت آموزشی با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خوی در نیمسال تحصیلی دوم ۹۷-۹۶ انجام شد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از چکیده کامل
    چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ادراک دانشجویان با سبکهای  مدیریت کلاس اساتید و احساس عدالت آموزشی با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خوی در نیمسال تحصیلی دوم ۹۷-۹۶ انجام شد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه آماری آن  همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خوی (۳۴۰۰ نفر ) بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۴۰ نفرمطابق جدول مورگان انتخاب شدند . برای گردآوری داده ها  از سه پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس ، عدالت سازمانی ادراک شده  و پرسشنامه کارآفرینی فردی استفاد شد . تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری  با استفاده از برنامه AMOS  صورت گرفت .یافته ها نشان دادندکه بین سبک های رهبری مداخله گر، تعاملی و غیر مداخله گر با عدالت آموزشی و کارآفرینی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری در سطح ۰۱/۰ وجود دارد  وسبک های مداخله گر و تعاملی بصورت مثبت و سبک غیرمداخله گر به صورت منفی عدالت آموزشی و کارآفرینی دانشجویان را پیش بینی می کنند. عدالت آموزشی نقش واسطه ای معنی داری در رابطه بین سبک های رهبری مداخله گر و تعاملی و کارآفرینی دانشجویان دارد و بخشی از واریانس سبک های رهبری  بر کارآفرینی از طریق عدالت آموزشی اعمال می شود. همچنین نقش واسطه ای عدالت آموزشی در رابطه بین سبک رهبری غیر مداخله گر با کارآفرینی دانشجویان تایید نگردید.   چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ادراک دانشجویان با سبکهای  مدیریت کلاس اساتید و احساس عدالت آموزشی با کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خوی در نیمسال تحصیلی دوم ۹۷-۹۶ انجام شد .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه آماری آن  همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خوی (۳۴۰۰ نفر ) بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۴۰ نفرمطابق جدول مورگان انتخاب شدند . برای گردآوری داده ها  از سه پرسشنامه استاندارد سبک مدیریت کلاس ، عدالت سازمانی ادراک شده  و پرسشنامه کارآفرینی فردی استفاد شد . تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری  با استفاده از برنامه AMOS  صورت گرفت .یافته ها نشان دادندکه بین سبک های رهبری مداخله گر، تعاملی و غیر مداخله گر با عدالت آموزشی و کارآفرینی دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری در سطح ۰۱/۰ وجود دارد  وسبک های مداخله گر و تعاملی بصورت مثبت و سبک غیرمداخله گر به صورت منفی عدالت آموزشی و کارآفرینی دانشجویان را پیش بینی می کنند. عدالت آموزشی نقش واسطه ای معنی داری در رابطه بین سبک های رهبری مداخله گر و تعاملی و کارآفرینی دانشجویان دارد و بخشی از واریانس سبک های رهبری  بر کارآفرینی از طریق عدالت آموزشی اعمال می شود. همچنین نقش واسطه ای عدالت آموزشی در رابطه بین سبک رهبری غیر مداخله گر با کارآفرینی دانشجویان تایید نگردید.     جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - طراحی مدل سرمایه گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه
    اکبر عالم تبریز
    زمینه: سازوکارهای تأمین مالی و سایر منابع مورد نیاز برای رشد مراحل جنینی یک ایده تا ساخت نمونه اولیه بصورت قانون و طرح در مراکز رشد، شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های فناوری و صندوق های حمایتی، پیش بینی شده است اما اکثر ایده ها که با حمایت این نهادها به مرحله تجاری رسی چکیده کامل
    زمینه: سازوکارهای تأمین مالی و سایر منابع مورد نیاز برای رشد مراحل جنینی یک ایده تا ساخت نمونه اولیه بصورت قانون و طرح در مراکز رشد، شهرک های علمی و تحقیقاتی، پارک های فناوری و صندوق های حمایتی، پیش بینی شده است اما اکثر ایده ها که با حمایت این نهادها به مرحله تجاری رسیده و آماده ورود و معرفی به بازار شده اند، به علت فقدان سرمایه لازم در این مرحله متوقف یا بصورت ناقص پا به عرصه رقابت می گذارند.  سرمایه گذاری جمعی به عنوان شکل جدیدی از فرصت سرمایه­گذاری و منبع سرمایه­گذاری مخاطره ­آمیز، در حال رشد است. هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل سرمایه گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه به نگارش درآمده است تا بدین سوال پاسخ دهد که طراحی مدل مفهومی سرمایه گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه چگونه است؟ روش: این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش گراندد تئوری به عنوان روش تحلیلی استفاده شده است. روش گردآوری داده ها، به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است مطالعه مبانی نظری و مصاحبه های عمیق و باز با تعدادی از خبرگان آگاه از موضوع مورد بحث می باشد و نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شده است. جهت روایی این پژوهش به وسیله تکنیک های آزمون اعتبار در تحقیقات کیفی شامل اعتبار سازه ای، درونی و بیرونی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است. پایایی پژوهش از طریق روش پایایی مصاحبه با روش توافق درون موضوعی انجام گرفت، نتایج نشان داد پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار می‌باشند. در نهایت به منظور تحلیل داده ها از روش سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی گراندد تئوری استفاده شد. یافته ها: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد مؤلفه های اصلی مدل سرمایه گذاری جمعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه شامل مکانیزم های مدیریتی، مکانیزم های قانونی و مقررات اقتصادی، مکانیزم های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه، مکانیزم های همسویی استراتژیکی، مکانیزم های ایجاد ارزش تجمعی و شرایط علی می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - ارائه چارچوب پیاده سازی پیشران های موفقیت کارآفرینی دیجیتالی (مطالعه موردی: شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک علم وفناوری استان سیستان و بلوچستان)
    سهیلا کشاورز
    پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب پیاده سازی پیشران های موفقیت کارآفرینی دیجیتال شرکت های مستقر در پارک علم وفناوری و مراکز رشد استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های م چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب پیاده سازی پیشران های موفقیت کارآفرینی دیجیتال شرکت های مستقر در پارک علم وفناوری و مراکز رشد استان سیستان و بلوچستان انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی – پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های مستقر در مرکز رشد و پارک علم وفناوری استان سیستان و بلوچستان که در حیطه دیجیتالی مشغول به فعالیت می باشند، بوده است. به منظور شناسایی پیشران ها با استفاده از روش فراترکیب،37 مقاله در حوزه کارآفرینی دیجیتال، ارزیابی و سپس برای شناسایی کدهای استخراج شده با کارشناسان خبره در سازمان های مذکور مصاحبه صورت گرفت؛ در ادامه با استفاده از تحلیل محتوا، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمی آنتروپی شانون تعیین شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بازاریابی و ارتباط با مشتریان در حوزه فناوری اطلاعات در رتبه اول، زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رتبه دوم و وجود فرهنگ کارآفرینی دیجیتالی در سازمان در رتبه سوم قرار دارند و دارای بیشترین ضریب اهمیت می باشند. در نهایت، پس از طی گام‌های پژوهش، مدل استنتاج شده از یافته های کیفی ارائه گردید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض مدیران و ابعاد کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
    ازاده تقوی راد
    عصر ما عصر تغییرات ودگرگونی هاست و با توجه به اینکه سازمانها خرده سیستم هایی از نظام جامعه هستند و تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند، لذا لازمه همگام شدن با این تحولات محیطی، ایجاد بستر و محیطی مطلوب ومناسب برای بروز افکار تازه وکارآفرینی در سازمانها می باشد.از کارآفر چکیده کامل
    عصر ما عصر تغییرات ودگرگونی هاست و با توجه به اینکه سازمانها خرده سیستم هایی از نظام جامعه هستند و تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند، لذا لازمه همگام شدن با این تحولات محیطی، ایجاد بستر و محیطی مطلوب ومناسب برای بروز افکار تازه وکارآفرینی در سازمانها می باشد.از کارآفرینی می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین موتورهای رشد و توسعه یاد کرد. طبیعی است، هدف از اجزای این پژوهش بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت تعارض مدیران وکارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیشابوراست، در این مطالعه مقطعی اطلاعات مورد نیاز با استفاده ازدو پرسشنامه استاندارد ومعتبر مدیریت تعارض مقیمی وکارآفرینی سازمانی مارگارت هیل ازیک جامعه آماری مشتمل بر دو گروه مدیران اداری (60نفر) وکارکنان اداری(3000نفر) و با روش نمونه گیری از جدول مورگان52 نفر از مدیران و341 نفرا زکارکنان زیر نظر مدیران جمع آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها،از نرم­افزار آماری21  SPSSاستفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که بین سبک های مدیریت تعارض وابعادکارآفرینی سازمانی رابطه ای معنا دار وجود دارد، بین برخی ابعاد کارآفرینی سازمانی کارکنان ومشخصات دموگرافیک(جنس،سن،مدرک تحصیلی وسابقه کار) تفاوت معنی دار وجود دارد. ونیز بین سبک های تعارض و ومشخصات دموگرافیک تفاوت معنی دار وجود دارد. میتوان با توجه به نتایج تحقیق نتیجه گرفت که در جهت افزایش کارآفرینی سازمانی کارکنان باید  استفاده کمتراز سبک های اجبار استفاده گردد.     جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - توسعه ابزار سنجشی برای دستگاه فکری کارافرینانه (مورد مطالعه: کارافرینان حوزه فناوری اطلاعات مستقر در مراکز تحت حمایت دانشگاههای تهران)
    محمد جواد ناییجی
    دستگاه فکری کارآفرینانه مفهومی است که به نحوه‌ی تصمیم‌گیری در فرایندهای کارآفرینانه می‌پردازد و تلاش دارد تفاوت‌های کارآفرینان و غیرکارآفرینان را از منظر سیستم‌های شخصیتی و شناختی موثر بر تصمیم‌گیری تبیین کند. با وجود مطالعات روبه‌رشدی که در زمینه‌ی مفهوم‌شناسی دستگاه ف چکیده کامل
    دستگاه فکری کارآفرینانه مفهومی است که به نحوه‌ی تصمیم‌گیری در فرایندهای کارآفرینانه می‌پردازد و تلاش دارد تفاوت‌های کارآفرینان و غیرکارآفرینان را از منظر سیستم‌های شخصیتی و شناختی موثر بر تصمیم‌گیری تبیین کند. با وجود مطالعات روبه‌رشدی که در زمینه‌ی مفهوم‌شناسی دستگاه فکری کارآفرینانه انجام شده است، این مفهوم با کمبود ابزارهای اندازه‌گیری که ابعاد گسترده تصمیم‌گیری‌های کارآفرینانه را پوشش دهد مواجه است. در این راستا، هدف این پژوهش توسعه ابزار سنجشی برای دستگاه فکری کارآفرینانه است. در بخش نخست، با مطالعه‌ی گسترده‌ی پیشینه تحقیق، گویه‌های اولیه شناسایی شدند. سپس طی سه مرحله روش دلفی و اعمال نظر خبرگان حاضر در پنل، ابزار نهایی در قالب ۴ بعد، ۱۸ عامل و ۵۴ گویه طراحی شد. مشارکت‌کنندگان  در بخش دلفی شامل اساتید کارآفرینی، کارآفرینان سازمانی و مستقل و همچنین چند روانشناس و روان‌پزشک بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمامی ۵۴ گویه نهایی برای کارآفرینان مهم تلقی می‌شوند و میانگینی بیش از ۴ را در طیف لیکرت به خود اختصاص می‌دهند. همچنین اولویت‌بندی عوامل دستگاه فکری نشان می‌دهد که مهارت‌ها، ویژگی‌های شخصیتی دسته اول، ویژگی‌های شخصیتی دسته دوم و انگیزاننده‌ها، به ترتیب بیشترین اهمیت را در شکل‌گیری دستگاه فکری کارآفرینان دارد. نتایج این تحقیق به خط‌مشی‌گذاران توسعه کارآفرینی و مدیران سازمان‌ها کمک می‌کند به شناخت دقیق‌تری از قابلیت‌های بالقوه کارآفرینی در افراد دست یابند.     جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - ارائه چارچوبی برای کارآفرینی سازمانی
    حمیدرضا قاسمی
    امروزه کارآفرینی یکی از دغدغه‏های اصلی بسیاری از مدیران سازمان‏ها محسوب می‏شود. بدون تردید سازمان‏های سده بیست و یکم با تحولات پر شتاب و تهدیدهای گسترده منطقه ای، ملی و بین المللی روبه رو هستند و تضمین و تداوم حیات و بقای سازمان‏ها نیازمند یادگیری سازمانی و کارکنان و یا چکیده کامل
    امروزه کارآفرینی یکی از دغدغه‏های اصلی بسیاری از مدیران سازمان‏ها محسوب می‏شود. بدون تردید سازمان‏های سده بیست و یکم با تحولات پر شتاب و تهدیدهای گسترده منطقه ای، ملی و بین المللی روبه رو هستند و تضمین و تداوم حیات و بقای سازمان‏ها نیازمند یادگیری سازمانی و کارکنان و یافتن راه حلها و روشهای جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات یا خدمات، فرایندها و روشهای جدید بستگی زیادی دارد. ابزار کلیدی در این مسیر کارآفرینی سازمانی به عنوان پدیده ای نوین در اقتصاد، است. کارآفرینی سازمانی راهی برای بازآفرینی قابلیت های اقتصادی و سازمانی محسوب شده و نقش مهمی در تثبیت موقعیت رقابتی دارند و باعث حفظ یا افزایش مزیت رقابتی سازمان می‏شود. کارآفرینی نقشی تعیین کننده و راهبردی در زندگی نوین سازمانی دارد. هدف این مقاله مروری بر ادبیات و الگوها و مدل‏های کارآفرینی سازمانی و موانع تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی و ارائه یک چارچوب نسبتاً جامع برای کارآفرینی سازمانی است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - مدل سازی و ارزیابی جهت گیری کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نوآوری و یادگیری سازمانی بر صادرات کارآفرینانه با استفاده الگوریتم شبکه های عصبی
    پروانه قلی پور
    با گسترش رقابت و تحولات در محیط کسب و کارها در سال های اخیر، کارآفرینی سازمانی یک ابزار توسعه اقتصادی مطرح در اکثر کشورها می باشد. همچنین، صادرات به عنوان یک راهبرد کلیدی جهت توسعه بازار، عرضه کالا داخلی به بازارهای بزرگ خارجی از اهمیت بسیار بالای برخوردار ست. اطلاعات ف چکیده کامل
    با گسترش رقابت و تحولات در محیط کسب و کارها در سال های اخیر، کارآفرینی سازمانی یک ابزار توسعه اقتصادی مطرح در اکثر کشورها می باشد. همچنین، صادرات به عنوان یک راهبرد کلیدی جهت توسعه بازار، عرضه کالا داخلی به بازارهای بزرگ خارجی از اهمیت بسیار بالای برخوردار ست. اطلاعات فعلی در رابطه با شاخص های تاثیرگذار بر صادرات کارآفرینانه کم و نامنسجم می باشد. جهت رفع این خلا پژوهشی تحقیق حاضر به ارزیابی جهت گیری کارآفرینی سازمانی بر صادرات کارآفرینانه در بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته است. در تحقیق حاضر، از مدل پرسپترون چند لایه از شبکه های عصبی و رگرسیون خطی استفاده شده است. حجم نمونه شامل390 نفر از مدیران و کارکنان آشنا به این حوزه از 10 بنگاه کوچک و متوسط متفاوت صنعت مواد بهداشتی در استان قزوین با روش نمونه گیری تصادفی می باشد. جهت تعیین پرسشنامه روایی از نظرات خبرگان و کارشناسان در این حوزه ، تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان داد که شبکه های عصبی مصنوعی یک تکنیک موثر جهت ارزیابی فاکتورهای جهت گیری کارآفرینی سازمانی بر صادرات کارآفرینانه می باشند. نوآوری و یادگیری سازمانی به عنوان پیش بینی کننده های مهم هستند. طبق نتایج به مدیران بنگاه های کوچک و متوسط جهت گسترش صادرات کارآفرینانه و کسب مزیتهای رقابتی در بازارهای بین المللی که منجربه افزایش درآمد، اشتغال زایی و سرمایه گذاری، غلبه بر رقیبان توصیه می گردد به تقویت توا جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران
    سید مجتبی سجادی
    چکیده   کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتکار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می ‏آید. به عبارتی می‏توان کارآفرینی را عامل و زمینه اصلی موفقیت در امور تجاری دانست، در نتیجه این چکیده کامل
    چکیده   کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتکار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می ‏آید. به عبارتی می‏توان کارآفرینی را عامل و زمینه اصلی موفقیت در امور تجاری دانست، در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏ های تجاری در جامعه محسوب می‏شوند زیرا، توانایی استفاده از فرصت‏ها را دارا بوده و قادر به ایجاد ابتکار و خلاقیت در سازمان می‏باشند. کارآفرینی در صنایع مختلف اهمیت بسزایی در ارتقاء و پیشرفت آن سازمان دارد، با توجه به اهمیت بسیار زیاد البسه و منسوجات در جامعه و اقتصاد مردم در کشورهای مختلف و نقش بسیار مهم آن در کشور ایران، بررسی کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی مورد مطالعه قرار گرفت. روش: این تحقیق در قالب مصاحبه عمیق از چندین شرکت مختلف نساجی و خبرگان این صنعت و خبرگان دانشگاهی صورت گرفت و بررسی کارآفرینی سازمانی از طریق مصاحبه هایی در قالب 46 پرسش مختلف طراحی و مطالعه گردید، که پس از 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه‏ های صورت گرفته از طریق نرم‏افزار اطلس کدگذاری گردیدند و بر اساس کدهای به دست آمده، مدل کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی ایران ارائه شد. یافته ‏ها: نتایج این مطالعه نمایانگر نقش شگرف عوامل ساختاری و محیطی موجود در صنایع نساجی و نیز استراتژی و مؤلفه‏ های کارآفرینی سازمانی بر صنایع نساجی بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - کارآفرینی رسانه‌ای در سازمان‌های صنعتی: باشگاه مشتریان به عنوان پلتفرم درگیرسازی مخاطب
    داتیس خواجه ئیان
    پژوهش جاری به کاربرد پلتفرم‌های اجتماعی برای درگیرسازی مشتریان با شرکت می‌پردازد و با استفاده از بازی‌وارسازی چارچوبی برای ارائه ارزش پیشنهادی توسط یک پلتفرم اجتماعی در قالب باشگاه مشتریان ارائه می‌دهد. با استفاده از مصاحبه‌های عمیق با نمونه‌ای شامل مصرف کنندگان و مدیرا چکیده کامل
    پژوهش جاری به کاربرد پلتفرم‌های اجتماعی برای درگیرسازی مشتریان با شرکت می‌پردازد و با استفاده از بازی‌وارسازی چارچوبی برای ارائه ارزش پیشنهادی توسط یک پلتفرم اجتماعی در قالب باشگاه مشتریان ارائه می‌دهد. با استفاده از مصاحبه‌های عمیق با نمونه‌ای شامل مصرف کنندگان و مدیران، پژوهشگران پنجره‌های ارزشی برای مشتریان و پنجره‌های درآمدی برای شرکت شناسایی کرده و چارچوبی برای نظام انگیزشی بازی‌وارسازی شده پیشنهاد کردند. این نظام انگیزشی با درگیرسازی مشتریان از طریق پنجره‌های ارزشی، به ایجاد منافع برای شرکت و برآورده شدن پنجره‌های درآمدی می‌شود و منجر به پای‌بندسازی مشتریان و وفاداری آنها به شرکت می‌شود. این پژوهش با استفاده از توانمندی‌های رسانه‌های جدید به مشارکت در مطالعات کارآفرینی رسانه‌ای شرکتی پرداخته و به استفاده شرکت‌های صنعتی ایرانی در استفاده از قابلیت‌های درگیرساز رسانه‌های جدید برای پای‌بندی مشتریان به برند خود کمک می‌کند.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - تاثیر شیوه شتابی و فوریت مدیران عامل بر کارآفرینی شرکتی با میانجی‌گری رهبری زمانی
    فرزاد فشارکی
    پژوهش حاضر قصد دارد نقش میانجی رهبری زمانی را در رابطه کارآفرینی شرکتی با شیوه شتابی و فوریت مدیران عامل بررسی کند. شیوه شتابی و فوریت از ویژگی‌های شخصیتی مدیران هستند که بر رفتارهای رهبری آنها با توجه به جنبه‌های زمانی موثرند و خود زمینه‌ساز ارتقای فعالیت‌های کارآفرینی چکیده کامل
    پژوهش حاضر قصد دارد نقش میانجی رهبری زمانی را در رابطه کارآفرینی شرکتی با شیوه شتابی و فوریت مدیران عامل بررسی کند. شیوه شتابی و فوریت از ویژگی‌های شخصیتی مدیران هستند که بر رفتارهای رهبری آنها با توجه به جنبه‌های زمانی موثرند و خود زمینه‌ساز ارتقای فعالیت‌های کارآفرینی شرکتی می‌شوند. این مطالعه، کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است که به صورت پیمایش کمّی پیاده‌سازی شده است. بر اساس پیشینه سازه‌های تحقیق در قالب گویه‌هایی با مقیاس لیکرت عملیاتی‌سازی شدند. برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ها بین مدیران عامل شرکت‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی جی (اصفهان) توزیع شد. مدلسازی معادلات ساختاری فرضیات حاکی از تاثیر مثبت شیوه شتابی زود اقدام و فوریت مدیران عامل بر کارآفرینی شرکتی و رهبری زمانی بود. به‌علاوه تحلیل مسیر، معناداری متغیر میانجی رهبری زمانی را در رابطه شیوه شتابی و فوریت با کارآفرینی شرکتی را تایید کرد. نتایج حاصل از این مقاله، دیدگاه‌های زمانی نسبت به خصائص مدیران ارشد و خروجی‌هایش در سطح بنگاهی را توسعه می‌دهند. پیشنهادهای برای تقویت مهارت‌ها و رفتارهای رهبری زمانی مدیران عامل ارائه شده است که موجب تقویت کارآفرینی شرکتی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. این پژوهش، اولین مطالعه آکادمیک در کشور ایران است که مفاهیم شیوه شتابی، فوریت و رهبری زمانی مدیران را معرفی و پسایندهای عملی آنان را به صورت تجربی مورد آزمون قرار می‌دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - برازش مدل قابلیت های راهبردی مؤثر بر یادگیری و کارآفرینی سازمانی
    علیرضا امینی
    کارآفرینی سازمانی، فرآیندی است که طی آن سازمان فرصت‌های رشد و توسعه را تشخیص داده و با نوآوری و تخصیص مجدد منابع، ارزش‌های جدیدی را برای مشتری ایجاد می‌نماید. در این تحقیق نقش عوامل راهبردی بر کارآفرینی سازمانی با توجه به اثر میانجی یادگیری سازمانی موردبررسی قرار گرفت. چکیده کامل
    کارآفرینی سازمانی، فرآیندی است که طی آن سازمان فرصت‌های رشد و توسعه را تشخیص داده و با نوآوری و تخصیص مجدد منابع، ارزش‌های جدیدی را برای مشتری ایجاد می‌نماید. در این تحقیق نقش عوامل راهبردی بر کارآفرینی سازمانی با توجه به اثر میانجی یادگیری سازمانی موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان شعب بانک ملت شهرستان گرگان تشکیل می‌دهد که تعداد آن‌ها 230 نفر می‌باشد. با توجه به محدود بودن جامعه، محقق اقدام به سرشماری کرده است که نهایتاً موفق به جمع‌آوری 210 پرسشنامه تکمیل‌شده، گردیده است. روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار آن پرسشنامه‌ استاندارد می باشد. برای پاسخ به فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می‌دهد عوامل راهبردی،  تسلط شخصی، رهبری تحول‌آفرین، و محیط بر یادگیری سازمانی اثرگذار است. یادگیری سازمانی بر عملکرد کارآفرینی سازمانی اثرگذار است. چشم‌انداز مشترک و پیشگامی بر یادگیری سازمانی اثرگذار نیست. در نتیجه پیشنهاد می گردد مدیران تمرکزشان را بر عوامل راهبردی سازمان از طریق تأکید بر تسلط شخصی، رهبری تحول آفرین، ترسیم چشم انداز مشترک، پیشگامی و شرایط محیطی قرار دهند تا فرهنگ یادگیری سازمانی را اشاعه دهند تا به کارآفرینی سازمانی دست یابند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - شناسایی نشانگان دانشگاه کارآفرین در توسعه کارآفرینی دانشجویان مبتنی بر تجارب دانشگاه‌های تراز جهانی
    محمدرضا آهنچیان
    چکیده شناسایی نشانگان دانشگاه­های کارآفرین در توسعه کارآفرینی دانشجویان یکی از راه‌های کمک به توسعه چنین دانشگاه­هایی در ایران است. در این راستا پژوهش با مشخصات و نتایج زیر به دست آمد: هدف: شناسایی نشانه‌های دانشگاه کارآفرین در توسعه کارآفرینی دانشجویان مبتنی بر تجارب د چکیده کامل
    چکیده شناسایی نشانگان دانشگاه­های کارآفرین در توسعه کارآفرینی دانشجویان یکی از راه‌های کمک به توسعه چنین دانشگاه­هایی در ایران است. در این راستا پژوهش با مشخصات و نتایج زیر به دست آمد: هدف: شناسایی نشانه‌های دانشگاه کارآفرین در توسعه کارآفرینی دانشجویان مبتنی بر تجارب دانشگاه‌های تراز جهانی روش: برای دستیابی به هدف این پژوهش پس از شناسایی دانشگاه‌های تراز جهانی در حوزه کارآفرینی و گردآوری اطلاعات از تحلیل تفسیری بهره گرفته شد و اطلاعات گردآوری‌شده در دو مرحله کدگذاری باز و محوری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: این پژوهش بامطالعه 6 دانشگاه‌ تراز جهانی در حوزه کارآفرینی به 7 مؤلفه، همبستگی با پیرامون، حمایت و پشتیبانی، ذهنیت کارآفرینانه، فرصت عملی، شبکه ارتباطات، آموزش و تأکید بر تقاضامحوری دست‌یافت. نتیجه‌گیری: تأکید بر موفقیت دانشجو به‌عنوان پررنگ‌ترین عنصر در توسعه دانشگاه کارآفرین به‌وضوح در برنامه‌های دانشگاه‌های تراز جهانی‌دیده می‌شود، همچنین این دانشگاه‌ها سیاست‌ها و استراتژی‌های روشن و مشخصی را برای توسعه کارآفرینی دانشجویان اتخاذ کرده‌اند. در پایان این پژوهش راهبردهایی برای توسعه کارآفرینی دانشجویان ارائه‌شده است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - شناسایی واولویت بندی ابعاد کارآفرینی درون سازمانی مبتنی بر نوآوری باز در دانشگاه پیام نور با استفاده ازفرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHB)
    محمدرضا حسینی
    سازمان ها دریافتند که به یافتن راه های جدید برای شناسایی نیازمندی های خود در جهت گسترش تخصص ها و شبکه های ارتباطی با افراد و نهادهای داخلی و خارج از سازمان نیاز دارند.  توانائی دانشگاه ها برای دست یابی به فناوری جدید و تبدیل آنها با نیازهای که مشتریان دارند فرصت های جدی چکیده کامل
    سازمان ها دریافتند که به یافتن راه های جدید برای شناسایی نیازمندی های خود در جهت گسترش تخصص ها و شبکه های ارتباطی با افراد و نهادهای داخلی و خارج از سازمان نیاز دارند.  توانائی دانشگاه ها برای دست یابی به فناوری جدید و تبدیل آنها با نیازهای که مشتریان دارند فرصت های جدید سود آوری را  برای دانشگاه ها فراهم می کنند.در این پژوهش ،جامعه ونمونه آماری در دو بخش تیم تصمیم شامل متخصصان وخبرگان انتخاب شد. خبرگان از مدیران واعضای هیات علمی دانشگاه از 10مرکز و10واحد دانشگاهی پیام نور کشور به تعداد135 نفر به روش نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدند . همچنین جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران واعضای هیات علمی وکارکنان دارای سابقه فعالیتهای کارآفرینی ومدیران مراکز رشد وفناوری از 10مرکز دانشگاهی پیام نورکشور به تعداد 2000 نفر که براساس جدول مورگان ،322 به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. ابعاد نوآوری بازو زیر شاخه های آنها بر اساس مبانی نظری و مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد ودر نهایت بااستفاده از پرسشنامه غربالگری وبهره گیری از نظر خبرگان ،تعداد20 مولفه انتخاب شد. همچنین با استفاده از روش فرآیندسلسله مراتبی وانجام مقایسات زوجی به کمک نرم افزار Expert Choice11 ،ابعاد و مولفه های منتخب اولویت بندی گردید. براساس نتایج حاصل از رتبه بندی ابعاد ومولفه های کارآفرینی درون سازمانی مبتنی برنوآوری باز،که با استفاده از روش فرآیندتحلیل سلسله مراتبی به دست آمده ،مشخص گردیدکه بعد سازمانی نسبت به بعد انسانی از اولویت بیشتری برخوردار است.اولویت بندی مولفه ها به تفکیک ابعاد: مولفه های بعد سازمانی به ترتیب :مولفه های فرآیند(287/0) ،مولفه های ساختار سازمانی (226/0) ،مولفه های محتوایی(113/0) میباشد. مولفه های بعد انسانی به ترتیب: عوامل انگیزشی (152/0) ، رهبری(103/0) ،فرهنگ (072/0) میباشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - شناسایی الگوی ذهنی کارآفرینان اجتماعی بااستفاده ازروش کیو
    مریم حافظیان
    امروزه به توسعه کارآفرینی اجتماعی به عنوان مأموریتی اجتماعی و یکی از راهکارهای حل برخی مسائل و آسیب های اجتماعی توجه می شود. پژوهش حاضربه دنبال شناسایی ذهنیت کارآفرینان اجتماعی دراستان خراسان رضوی است.چارچوب فلسفی این پژوهش،پارادایم تفسیری ـ اثبات گرایی است.روش پژوهش از چکیده کامل
    امروزه به توسعه کارآفرینی اجتماعی به عنوان مأموریتی اجتماعی و یکی از راهکارهای حل برخی مسائل و آسیب های اجتماعی توجه می شود. پژوهش حاضربه دنبال شناسایی ذهنیت کارآفرینان اجتماعی دراستان خراسان رضوی است.چارچوب فلسفی این پژوهش،پارادایم تفسیری ـ اثبات گرایی است.روش پژوهش ازنظرهدف،کاربردی است که برحسب روش گردآوری داده هاباروش کیوانجام شده است.دراین راستا ابتدابااستفاده ازادبیات نظری موضوع وانجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با10نفرازمتخصصان کارآفرینی اجتماعی که بصورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند.56شاخص کارآفرینی اجتماعی شناسایی شده وازاین تعداد،36عامل به عنوان نمونه کیو انتخاب شد.جامعه آماری این پژوهش شامل کارآفرینان اجتماعی استان خراسان رضوی است.که بصورت هدفمند29نفرازآنها انتخاب شدندوذهنیت آن هابااستفاده ازتحلیل عاملی ـاکتشافی درنرم افزار SPPS20تحلیل شدو الگوهای ذهنی کارافرینان اجتماعی شناسایی گردیدکه عبارت اند از عوامل روانشناختی و ویژگی های شخصیتی است. این پژوهش همچنین دریافت که علاوه برعوامل روانشناختی،باورها و مفروضات اعتقادی اسلامی افرادکه دربرگیرنده الگوهای ذهنی سوم،چهارم و پنجم است باید مورد توجه قرارگیرد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - بررسی نقش میانجی فرهنگ کارآفرینی سازمانی در تاثیر فنّاوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان مراکز رشد دانشگاه شهیدبهشتی و دانشگاه تهران)
    فرزاد فشارکی
    مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر فنّاوری اطّلاعات بر عملکرد کسب و کار، دو رویکرد متفاوت را اتّخاذ نموده اند. در حالی که صاحب نظران اوّلیه به تاثیر مستقیم و بی واسطه فنّاوری های اطّلاعاتی بر عملکرد بنگاه های تجاری معتقد بودند؛ پژوهشگران بعدی این تاثیر را غیر مستقیم و تو چکیده کامل
    مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر فنّاوری اطّلاعات بر عملکرد کسب و کار، دو رویکرد متفاوت را اتّخاذ نموده اند. در حالی که صاحب نظران اوّلیه به تاثیر مستقیم و بی واسطه فنّاوری های اطّلاعاتی بر عملکرد بنگاه های تجاری معتقد بودند؛ پژوهشگران بعدی این تاثیر را غیر مستقیم و توسط نقش میانجی قابلیّت(شایستگی)های سازمانی دانسته اند. تحقیق حاضر در پارادایم پسین قرار دارد و به بررسی نقش میانجی فرهنگ کارآفرینی سازمانی در تاثیر فنّاوری اطّلاعات بر عملکرد کسب و کار می پردازد. در اینجا فنّاوری اطّلاعات به دو دسته منابع فنّی فنّاوری اطّلاعات و منابع مدیریتی فنّاوری اطلاعات تقسیم شده است که تاثیر هر کدام به صورت جداگانه سنجیده می شود. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های دانش بنیان مراکز رشد واحدهای فنّاور و کارآفرین دانشگاه های شهیدبهشتی و تهران می باشد و حجم نمونه ۱۱۷ عدد است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و به منظور تحلیل آن ها از روش تحلیل مسیر با کمک نرم افزار SmartPLS v.3.2.1 بهره گرفته شد. نتایج حاصله از تحقیق گویای این مطلب است که منابع فنّاوری اطّلاعات از طریق فرهنگ کارآفرینی سازمانی برای شرکت مزیّت رقابتی پایدار به همراه می آورد که موجب ارتقای عملکرد کسب و کار خواهد شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    70 - کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک مطالعه داده بنیاد
    فریبا  کریمی
    كارآفريني اجتماعي بعنوان شاخه اي از كارآفريني، نقش كليدي در توسعه پايدار جامعه دارد. از سوي ديگر آموزش¬عالي دوره مناسبي جهت پرورش كارآفريني¬گرايي قلمداد مي¬گردد. در همين راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه¬های کارآفرینی اجتماعی در آموزش¬عالی بود. رويكرد پژوهش، کیفی و د چکیده کامل
    كارآفريني اجتماعي بعنوان شاخه اي از كارآفريني، نقش كليدي در توسعه پايدار جامعه دارد. از سوي ديگر آموزش¬عالي دوره مناسبي جهت پرورش كارآفريني¬گرايي قلمداد مي¬گردد. در همين راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه¬های کارآفرینی اجتماعی در آموزش¬عالی بود. رويكرد پژوهش، کیفی و در فرآیند پژوهش از راهبرد نظریه داده¬بنیاد استفاده شده است. مشاركت¬كنندگان، شامل صاحبنظران حوزه كارآفريني¬گرايي اجتماعي در آموزش¬عالی دولتي ايران بودند، که با استفاده از رویکرد نمونه¬گزيني هدفمند22 نفر انتخاب و پس از رسيدن به اشباع نظري، جهت اطمينان با 2 نمونه ديگر مصاحبه صورت گرفت كه داده¬هاي جديدي بدست نيامد، در نهايت با 24 نفر از اطلاع¬رسانان كليدي، چارچوب نمونه¬گزيني بسته شد. جهت بررسي روايي و پايايي داده¬ها، به ترتيب از روايي سازه¬اي، روايي دروني و روايي بيروني و جهت بررسي پايايي از روش بررسي اعضا، همكار پژوهشي و ناظر بيروني استفاده گرديد. داده¬يابي با استفاده از مصاحبه نیمه¬ساختار و تحليل داده¬ها با روش مقایسه مداوم و کدگذاری نظری صورت گرفت. مشاركت¬كنندگان در پژوهش، عواملي مانند سفارش¬پذيري اجتماعي، محرك-هاي تغييرپذي و كارآفريني¬گرايي را به عنوان عوامل علي توجيه¬كننده الگو، ارزش آفرینی اجتماعی را به عنوان پدیده محوری و شكل¬دهنده و سامان¬بخش ساير عناصر الگو، استقلال نهادي و آزادي آكادميك را به عنوان عوامل مداخله¬گر بر راهبردهاي پديده مورد نظر، مديريت مسئولانه و بسته¬هاي حمايتي را به عنوان راهبردهاي راه حل¬محور براي مواجهه با پديده مورد مطالعه و شايستگي پروري و پاسخگويي در برابر اجتماع را، به عنوان پيامدهاي گسترش الگوي كارآفريني اجتماعي در آموزش عالي برشمردند. بدين ترتيب مولفه¬ها و عناصر الگوي مورد نظر، استخراج و ارايه گرديد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    71 - طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران
    سیدمجتبی سجادی
    کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در چکیده کامل
    کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در جامعه محسوب می‏شوند زیرا، توانایی استفاده از فرصت‏ها را دارا بوده و قادر به ایجاد ابتكار و خلاقیت در سازمان می‏باشند. کارآفرینی در صنایع مختلف اهمیت بسزایی در ارتقاء و پیشرفت آن سازمان دارد، با توجه به اهمیت بسیار زیاد البسه و منسوجات در جامعه و اقتصاد مردم در کشورهای مختلف و نقش بسیار مهم آن در کشور ایران، بررسی کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق در قالب مصاحبه عمیق از چندین شرکت مختلف نساجی و خبرگان این صنعت و خبرگان دانشگاهی صورت گرفت و شناسائی مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی از طریق مصاحبه هایی در قالب 46 پرسش مختلف طراحی و مطالعه گردید، که پس از 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه‏های صورت گرفته از طریق نرم‏افزار اطلس کدگذاری گردیدند و بر اساس کدهای به دست آمده، مدل کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی ایران ارائه شد. نتایج این مطالعه نمایانگر نقش شگرف عوامل ساختاری و محیطی موجود در صنایع نساجی و نیز استراتژی و مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی بر صنایع نساجی بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    72 - شناسایی و تحلیل موانع مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری
    فائزه اسدیان
    گردشگری به عنوان بخش اصلی در اقتصاد جهانی، نیاز به مشارکت بالای کارآفرینان در جامعه دارد. در اين تحقیق با استفاده از تکنيک آزمايشگاه آزمون و ارزيابي تصميم‌گيري (DEMATEL) فازي به بررسی ارتباط علت و معلولی میان موانع مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری پرداخته شده است. به ا چکیده کامل
    گردشگری به عنوان بخش اصلی در اقتصاد جهانی، نیاز به مشارکت بالای کارآفرینان در جامعه دارد. در اين تحقیق با استفاده از تکنيک آزمايشگاه آزمون و ارزيابي تصميم‌گيري (DEMATEL) فازي به بررسی ارتباط علت و معلولی میان موانع مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری پرداخته شده است. به این منظور پس از بررسی جامع ادبیات تحقیق در این حوزه، موانع مورد استفاده در این تحقیق مشخص شدند. پس از آن به منظور تبیین و ارزیابی روابط بین این موانع از رویکرد دیماتل فازی استفاده شده است. با استفاده از این رویکرد موانع اثرگذار و اثرپذیر مشخص شدند و بر اساس آن پیشنهادهایی برای توسعه کارآفرینی گردشگری ارائه شده است. نتایج نشان داد که موانع تأثيرگذار بر توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری شامل «عدم استفاده از ابزارهای تبلیغات و بازاریابی»، «کمبود تسهیلات و زیرساخت»، «نبود امنیت شغلی» و «بالا بودن مالیات» می‌باشد. توجه به این موانع و تلاش در راستای رفع آن‌ها، نقش مؤثری در توسعه اشتغال و کاهش بیکاری و افزایش مشارکت اجتماعی در جامعه خواهد شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    73 - الگوی توانمند سازی دانشگاه فنی و حرفه ای در جهت بکارگیری ویژگی های دانشگاه کارآفرین(دانشگاه فنی و حرفه ای بندرعباس)
    آزاده آریانا
    این پژوهش از نظر نتیجه، جزء تحقیقات توسعه‌ای قلمداد می‌گردد زیرا به دنبال چارچوبی از الگوی توانمند سازی دانشگاه فنی و حرفه ای در جهت بکارگیری ویژگی های دانشگاه کارآفرین می‌باشد. از لحاظ هدف انجام، این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی است. در واقع رویکرد پژوهشی این مطالعه به لح چکیده کامل
    این پژوهش از نظر نتیجه، جزء تحقیقات توسعه‌ای قلمداد می‌گردد زیرا به دنبال چارچوبی از الگوی توانمند سازی دانشگاه فنی و حرفه ای در جهت بکارگیری ویژگی های دانشگاه کارآفرین می‌باشد. از لحاظ هدف انجام، این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی است. در واقع رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق گردآوری داده‌ها از نوع استقراء- قیاسی است. جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی خبرگان حوزه سیاستگذاران، مدیران، محققان و خبرگان فعال در زمینه توانمندسازی و کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای تشکیل می¬دهد. در این پژوهش از روش‌های نمونه¬گیری قضاوتی هدفمند استفاده شده است. در این پژوهش با 10 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی دانشگاهی مصاحبه میشود که تصویری از همه الگوها، مفاهیم، مقوله¬ها، ویژگی¬ها و ابعاد مربوط به مدل پژوهش را روشن ساختندنتایج نشان می دهد که 18 عامل به عنوان شاخص های الگوی توانمندسازی دانشگاه کارآفرین شناسایی شدند که عبارتند از: توسعه ارزش ها، ذهن گرایی خلاق، فرهنگ کارآفرینی، توسعه ذهنی دانشجویان، توانمند سازی دانشجویان، قابلیت های دانشجویان، درک و انتظارات دانشجویان از امکانات دانشگاه، ارزش آفرینی چند گانه برای دانشجویان، تعاملات سازنده، حمایت گرایی، ایجاد سودآوری، بهبود قابلیت های ارتباطی با دانشجویان، افزایش قدرت پیش بینی در آینده، ارتقاء کیفیت امکانات آموزشی، پیشرفت کاری، ایجاد سرمایه اقتصادی و اجتماعی. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    74 - تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه
    پیمان اکبری
    هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمـانی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند. لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسشنامه استان چکیده کامل
    هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمـانی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند. لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسشنامه استاندارد، استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه‏ها از روایی محتوایی (تایید پرسشنامه‏ها توسط جمعی از اساتید دانشگاهی) و از روایی همگرا (ميانگين واریانس‏های خروجی (AVE)) استفاده شد که خود گویای این واقعیت است که پرسشنامه‏ها از روایی مناسبی برخوردار هستند. پایایی پرسشنامه‏ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‏ها به ترتیب (86/0، 80/0، 87/0 و 70/0) بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضـــیات توسط نرم‏افـزار SMART-PLS (ورژن2) و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری تأثیر قوی، مستقیم و معنادار اما بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی به ترتیب تأثیری قوی و متوسط، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد؛ در ادامه نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر متوسط، مستقیم و معنادار اما بر عملکرد سازمانی تأثیری ضعیف، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد، در نهایت کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر ضعیف، مستقیم و معنادار دارد؛ در نتیجه نقش میانجی‏گری سرمایـه فکــری و کارآفرینـی سازمـانی در رابطه مدیریت منابع انسانی بر عملکـرد سازمـانی مورد حمایت قرار گرفت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    75 - تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای داده¬های GEM
    محسن محمدی خیاره
    محققان زیادی اهمیت اکوسیستم کارآفرینی در بهبود فعالیت‌های کارآفرینانه را گوشزد کرده‌اند؛ باوجوداین، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارتباط متقابل بین اکوسیستم کارآفرینی و تأثیر آن بر افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی پرداخته باشند بسیار محدود است. چکیده کامل
    محققان زیادی اهمیت اکوسیستم کارآفرینی در بهبود فعالیت‌های کارآفرینانه را گوشزد کرده‌اند؛ باوجوداین، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارتباط متقابل بین اکوسیستم کارآفرینی و تأثیر آن بر افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی پرداخته باشند بسیار محدود است. لذا، هدف مطالعه حاضر، پر کردن شکاف موجود در ادبیات کارآفرینی و نیز بررسی تأثیر این دو متغیر در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی کشورها است. در این راستا، با استفاده از داده‌های 107 کشور عضو دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) برای سال¬های 2017- 2008 و از طریق الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم¬یافته (GMM)، رابطه بین اجزاء اکوسیستم کارآفرینانه و میزان فعالیت های کارآفرینانه انجام شده است. نتایج این مقاله نشان داد كه تأثیر محیط مالی بر مراحل کارآفرینی در کشورهای منبع محور منفی و معنادار بوده است. بااین‌حال، تأثیر آموزش کارآفرینی در سطوح پایه، پویایی بازار داخلی، منزلت اجتماعی کارآفرینان (فرهنگ کارآفرینی) و رشد تولید ناخالص داخلی بر روند رشد کارآفرینی در کشورهای منبع محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است. همچنین نتایج بیانگر آن است که عوامل اکوسیستم مانند سیاست ها و برنامه‌های دولت، مالیات و بروکراسی، آموزش کارآفرینی در سطح پایه و دانشگاهی، انتقال تحقیق‌وتوسعه، زیرساخت‌ها، پویایی بازار و محیط کسب‌وکار مناسب بر روند ترویج و رشد فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی در کشورهای کارایی و نوآوری محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است. درمجموع نتایج این مطالعه نشان می دهد که در یک اکوسیستم کارآفرینانه با ویژگی موانع ورود به بازار کم، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها برای کارآفرینان، تحصیلات پایه‌ای و دانشگاهی در زمینه کارآفرینی، زیرساخت‌های بازرگانی و قانونی توسعه یافته، وجود فرهنگ هنجاری حمایت¬کننده کارآفرینی و محیط کسب‌وکار مناسب، فعالیت‌های کارآفرینانه افزایش می‌یابد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    76 - تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان
    نسیم ایزدی
    پژوهش حاضر با هدف بررسي نیت کارآفرینانه در بين دانشجويان رشته¬هاي كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام¬نور همدان و در چارچوب كلي پژوهش¬هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد 370 نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته¬هاي كشاورزي در مقطع تحصيلي كار چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسي نیت کارآفرینانه در بين دانشجويان رشته¬هاي كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام¬نور همدان و در چارچوب كلي پژوهش¬هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد 370 نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته¬هاي كشاورزي در مقطع تحصيلي كارشناسي دانشکده کشاورزي تشكيل دادند. براي جمع¬آوري اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و براي انتخاب نمونه از روش نمونه¬گیري تصادفي ساده استفاده شد. ضريب آلفاي كرونباخ به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه براي نیت کارآفريني دانشجويان 85/0 محاسبه گرديد که ضريب اعتبار مناسبي مي¬باشد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از دو روش آمار توصيفي و تحليلي استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه در مجموع دانشجويان مورد مطالعه از روحيه و نیت كارآفريني بالايي برخوردارند البته نیت کارآفرینی در دانشجویان پسر بیشتر می¬باشد. بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت، وضعیت اشتغال دانشجویان، ریسک¬پذیری و موانع اقتصادی میزان درآمد و میزان علاقه با نیت کارآفرینی آن¬ها رابطه مثبت و معنی¬داری دیده می¬شود و نیز اختلاف معناداری از نظر نیت کارافرینانه بین دانشگاه¬های مورد مطالعه وجود داشت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    77 - بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز: سهم متغیر نیت کارآفرینی
    محمد  رزاقی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز با تأکید بر نقش میانجی نیت کارآفرینی در نیمسال دوم 99-98 انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت،کاربردی و از لحاظ گردآوری داده¬ها، توصیفی از نوع همبستگی بوده¬است. جامعه آمار چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز با تأکید بر نقش میانجی نیت کارآفرینی در نیمسال دوم 99-98 انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت،کاربردی و از لحاظ گردآوری داده¬ها، توصیفی از نوع همبستگی بوده¬است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه شیراز به تعداد 558 نفر بودند. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده و جدول مورگان 200 نفر در نظر گرفته¬شد. برای گردآوری داده¬ها از پرسشنامه¬های استاندارد سرمایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی و نیت کارآفرینی استفاده¬شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه¬ها مورد تایید محققان و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه¬ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0، 71/ . ، 94/0 و 90/0 برآورد گردید. داده¬های بدست آمده با استفاده از روش همبستگی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای،SPSS و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی، سرمایه اجتماعی بر نیت کارآفرینی، نیت کارآفرینی بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی، کارکنان دانشگاه شیراز تأثیر مستقیم، مثبت و معنی¬داری دارد. سرمایه اجتماعی با نقش میانجی نیت کارآفرینی بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز تاثیر دارد. همچنین بیشترین اثر کل مربوط به اثر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی می¬باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    78 - طراحی مدل رفتار کارآفرینانه در کارآفرینی پیشه وری (مورد مطالعه: جامعه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی شهر تهران)
    جعفر هزارجریبی
    برای حفظ و احیا میراث فرهنگی، آداب، سنن و دانش های بومی ملل، دولت ها باید تلاش کنند تا کارآفرینان پیشه ور در جامعه رشد کمی و کیفی پیدا کنند. برای دستیابی به این مهم نیاز است تا ویژگی های شخصیتی و شرایط محیطی تاثیرگذار بر این نوع از کارآفرینی مورد بررسی قرار گیرد. لذا هد چکیده کامل
    برای حفظ و احیا میراث فرهنگی، آداب، سنن و دانش های بومی ملل، دولت ها باید تلاش کنند تا کارآفرینان پیشه ور در جامعه رشد کمی و کیفی پیدا کنند. برای دستیابی به این مهم نیاز است تا ویژگی های شخصیتی و شرایط محیطی تاثیرگذار بر این نوع از کارآفرینی مورد بررسی قرار گیرد. لذا هدف این پژوهش شناسایی مولفه های رفتارکارآفرینانه در کارآفرینی پیشه وری است. روش پژوهش، کمی و به لحاظ ماهیت، جنبه اکتشافی و تبینی دارد. با استفاده از مصاحبه با هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی، عناصر تاثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه پیشه وری شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس آن طراحی و داده های کمی جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار SPSSنسخه 24 استفاده شد. جامعه آماری، شامل 531 نفر از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی شهر تهران است که در 5 سال گذشته پروانه کارگاه خود را اخذ و یا تمدید نمودند. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، 223 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و فرمول کوکران انتخاب شدند. با روش تحلیل عاملی، عوامل «زیرساخت های حمایتی جامعه»، «اشتیاق به کار هنری»، «نیاز به موفقیت»، «دستیابی به جایگاه اجتماعی»، «مهارت های ارتباطی»، «هوش فرهنگی»، «مدیریت دانش شخصی»، «عوامل فرهنگی»، «مربیگری»، «سختکوشی» و «رضایت شغلی» شناسایی شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    79 - طراحی مدل مفهومی نحوه اثرگذاری کارآفرینی شرکتی بر توسعه پایدار شهری با استفاده از الگوی شهرکارآفرین
    بابک ضیاء
    با افزایش پدیده شهرنشینی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی بروز کرده است، لذا نظام مدیریت شهری با استفاده از ابزارها و سیاست¬های مختلف درصدد ایجاد توسعه پایدار در کلان¬شهرها هستند. یکی از این سیاست¬ها توسعه شهرکارآفرین است. هدف از انجام این تحقیق تبیین نقش کارآفرینی شرکتی چکیده کامل
    با افزایش پدیده شهرنشینی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی بروز کرده است، لذا نظام مدیریت شهری با استفاده از ابزارها و سیاست¬های مختلف درصدد ایجاد توسعه پایدار در کلان¬شهرها هستند. یکی از این سیاست¬ها توسعه شهرکارآفرین است. هدف از انجام این تحقیق تبیین نقش کارآفرینی شرکتی در فرآیند شکل¬گیری شهرکارآفرین به عنوان راهکار توسعه پایدار در کلان¬شهرها می¬باشد. همچنین نقش کارآفرینی شرکتی در ایجاد زیرساخت¬های لازم برای ایجاد شهرکارآفرین، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع کیفی است، بطوریکه ابتدا داده های کیفی با بررسی پیشینه تحقیق و با بهره¬گیری از روش مرور سیستماتیک و نیز با استفاده از ابزارهای تحلیل محتوا، گردآوری و ساختار اولیه دسته¬بندی متغیرها بدست آمد. در ادامه با توجه به تجربه¬ی زیسته¬ی نگارندگان تحقیق که هر کدام در زمینه¬ی این تحقیق، دارای تخصص علمی و عملی می¬باشند، متغیرها و مؤلفه¬های اصلی پژوهش احصا گردید و نهایتاً مدل مفهومی تحقیق بدست آمد. یافته¬های پژوهش نشان داد که شهرکارآفرین به عنوان یک سیاست جدید در توسعه پایدار کلان¬شهرها مطرح می¬باشد و یکی از راهکارهای ایجاد آن، توسعه کارآفرینی شرکتی است بطوریکه کارآفرینی شرکتی و عملکرد اقتصادی کلان¬شهرها رابطه مثبت و معنی¬داری با یکدیگر دارند. جزييات مقاله