• فهرست مقالات کارآفرینی سازمانی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مقایسه زمینه کارآفرینی سازمانی بین دانشگاه سیستان و بلوچستان و ودانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
    محمد قهرمانی
    امروزه کارآفرینی ضامن بقای سازمان ها و از جمله دانشگاه ها می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع ما در این تحقیق سعی داریم تا ضمن تعریفی روشن از مسأله تحقیق و ادبیات مربوط به آن، به بررسی زمینه کارآفرینی سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهد چکیده کامل
    امروزه کارآفرینی ضامن بقای سازمان ها و از جمله دانشگاه ها می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع ما در این تحقیق سعی داریم تا ضمن تعریفی روشن از مسأله تحقیق و ادبیات مربوط به آن، به بررسی زمینه کارآفرینی سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و مقایسه آنها با هم بپردازیم. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، توصیفی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان می باشد. برای اجرای این پژوهش تعداد 217 نفر از کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان و 169 نفر از دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از جدول مورگان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش بستر کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه ای که پایایی آن 86 % می باشد، استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بستر کارآفرینی سازمانی در دانشگاه سیستان و بلوچستان پایین تر از حد متوسط و در دانشگاه آزاد اسلامی بسیار پایین می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی رابطه ی کارآفرینی سازمانی و فرهنگ: یک مطالعه موردی
    مریم سلیمانی
    امروزه کارآفرینی سازمانی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای نقش کلیدی است. از طرف دیگر، در قلب فعالیت های کارآفرینی،   ارزش ها و فرهنگ سازمانی است که می تواند به عنوان موتور محرکه ی این فرایند، نقش مؤثری را ایفا نماید. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه ی کارآفرین چکیده کامل
    امروزه کارآفرینی سازمانی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار دارای نقش کلیدی است. از طرف دیگر، در قلب فعالیت های کارآفرینی،   ارزش ها و فرهنگ سازمانی است که می تواند به عنوان موتور محرکه ی این فرایند، نقش مؤثری را ایفا نماید. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه ی کارآفرینی سازمانی و فرهنگ سازمانی بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارشناسان و مدیران یکی از سازمان های دولتی در شهر تهران بوده است. حجم نمونه با استفاده از رویکرد فاصله اطمینان، تعداد 276 نفر تعیین گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و با نرم افزار Spss18 تحلیل گردید. ابعاد کارآفرینی سازمانی، با مرور ادبیات موضوع تعیین شد و فرهنگ سازمانی نیز با استفاده از مدل رابینز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کارآفرینی سازمانی و ابعاد آن (ایجاد واحدهای جدید، نوآوری در محصولات/خدمات و خودتجدیدی) با فرهنگ سازمانی رابطه ی معنادار مثبت دارد. بر این اساس، تقویت فرهنگ سازمان می تواند کارآفرینی سازمانی را تقویت نموده و از طرف دیگر قوی بودن ابعاد کارآفرینی سازمانی می تواند فرهنگ کارآفرینانه را در سازمان اشاعه نماید. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بکارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی
    حسین صمدی میارکلائی
    کارآفرینی سازمانی یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی است که نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌ها دارد؛ از سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند توسعه کارآفرینی سازمانی تأثیرگذارند که باید مطالعه و شناسایی شوند. در واقع هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی ساز چکیده کامل
    کارآفرینی سازمانی یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی است که نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌ها دارد؛ از سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند توسعه کارآفرینی سازمانی تأثیرگذارند که باید مطالعه و شناسایی شوند. در واقع هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شیلات استان مازندران می‌باشد. روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و خبرگان اداره کل شیلات استان مازندران در مسائل مدیریتی و کارآفرینی می‌باشند. در پژوهش حاضر پس از مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی شناسایی و در سه بُعد (عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی) سازماندهی گردید. داده‌های پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه‌های دلفی و مقایسات زوجی جمع‌آوری، و با استفاده از روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی- فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل‌های صورت گرفته حاکی از آن است که عوامل اصلی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی. می‌توان دریافت که کارآفرینی سازمانی از مفاهیم بسیار مهمی است که اهمیت و مزایای آن در سال‌های اخیر برای شمار زیادی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری در زیر بخش-های مختلف صنعتی، کشاورزی و شیلاتی کاملاً محسوس بوده است و توجه به آن می‌تواند بسیاری از منافع اقتصادی و اجتماعی را برای سازمان‌ها به‌بار آورد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی تأثیر بازارمحوری برعملکرد مالی با تأکید بر نقش قابلیت نوآوری، کارآفرینی سازمانی و قابلیت مدیریت
    سمیه زنگیان
    با وجود تأکیدی که در مبانی‌نظری مدیریت بر نقش بازار محوری شده است، الگویی که به صورت یکپارچه تأثیر بازارمحوری بر روی عملکرد مالی با تأکید بر نقش قابلیت نوآوری، کارآفرینی سازمانی و قابلیت مدیریت در شرکتهای کوچک و متوسط را بسنجد، برای شرکتهای کوچک و متوسط اندک است . با تو چکیده کامل
    با وجود تأکیدی که در مبانی‌نظری مدیریت بر نقش بازار محوری شده است، الگویی که به صورت یکپارچه تأثیر بازارمحوری بر روی عملکرد مالی با تأکید بر نقش قابلیت نوآوری، کارآفرینی سازمانی و قابلیت مدیریت در شرکتهای کوچک و متوسط را بسنجد، برای شرکتهای کوچک و متوسط اندک است . با توجه به نقش بازارمحوری در بهبود عملکرد مالی، پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر بازار-محوری بر روی عملکرد مالی با تأکید بر نقش قابلیت نوآوری، کارآفرینی سازمانی و قابلیت مدیریت در شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد . روش انجام پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است . جامعه آماری پژوهش در برگیرنده، کلیه کارکنان شرکت مواد غذایی تهران همبرگر است و ابزار اصلی گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد . نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد مالی در فضای رقابتی کنونی، تحت تأثیر بازارمحوری، قابلیت نوآوری، کارآفرینی سازمانی و قابلیت مدیریت در شرکت‌های کوچک و متوسط است . در این پژوهش قابلیت ‌نوآوری برعملکرد مالی، بازارمحوری بر قابلیت نوآوری، بازارمحوری برکارآفرینی سازمانی مؤثر است . جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسی رابطه رهبری معنوی و کارآفرینی سازمانی هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای
    محمد فرزانه
    ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ رهبری معنوی و اﺑﻌﺎد آن در کارآفرینی سازمانی هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران بوده اﺳﺖ. ﺷـﯿﻮه اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻣﺎهیت آن، ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. بر همین اساس، ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴه هنرآموزان ه چکیده کامل
    ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ رهبری معنوی و اﺑﻌﺎد آن در کارآفرینی سازمانی هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهر تهران بوده اﺳﺖ. ﺷـﯿﻮه اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮجه ﺑﻪ ﻫﺪف و ﻣﺎهیت آن، ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. بر همین اساس، ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴه هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای پسرانه شهر تهران بود. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 120 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﮔﻴﺮی ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮﺷﻪ‌ای ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ‌ای اﻧﺘﺨﺎب، ﺳﭙﺲ پرسشنامه رهبری‌ معنوی (فرای و همکاران، 2005) و کارآفرینی سازمانی (یدالهی‌فارسی و همکاران، 1388) ﺑﻪ دﺳﺖ آن‌ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ‌. پایایی و روایی ابزار‌های پژوهش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار محتوایی صورت گرفت. دادهﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊآوری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮال‌های ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن و رﮔﺮﺳـﯿﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن‌ داد، رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی هنرآموزان راﺑﻄه ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداری دارد. ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ رهبری معنوی و ﻣﺆﻟﻔﻪ‌ﻫﺎ‌ی آن، ﻳﻌﻨﻲ چشم‌انداز سازمانی، معنی‌داری در کار، عشق به نوع دوستی و ایمان به کار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻮرد ﺗأﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻣﺎ، ﻣﺆﻟﻔه عضویت در کار، بازخورد عملکرد و تعهد سازمانی ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﻴﻴﻦ ‌ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻮرد ﺗأﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ‌. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بازشناسی مفهوم و ابعاد سازمان کارآفرین از عوامل اساسی موفقیت (CSF) تا فرایند طراحی و اجرا
    احمد عربشاهی کریزی
    یکی از مشخصه های اصلی عصر حاضر تغییر و پویایی است و ما به عنوان مدیران سازمانها در جهت دستیابی به اهداف سازمانی خویش ناگزیر هستیم تا توجه لازم را به این مقوله مبذول داریم. به دیگر سخن اگر ما می خواهیم اهداف سازمانی و از جمله بقا و سودآوری را تضمین نماییم ناگزیر می باشیم چکیده کامل
    یکی از مشخصه های اصلی عصر حاضر تغییر و پویایی است و ما به عنوان مدیران سازمانها در جهت دستیابی به اهداف سازمانی خویش ناگزیر هستیم تا توجه لازم را به این مقوله مبذول داریم. به دیگر سخن اگر ما می خواهیم اهداف سازمانی و از جمله بقا و سودآوری را تضمین نماییم ناگزیر می باشیم تا واکنشهای مناسب را در مقابل تغییر و پویایی مورد مواجهه ارائه نماییم و از طرفی با توجه به چهره های مختلف سازمانی کمتر چهره ای را می توان یافت که این قابلیت را داشته باشد، یکی از چهره های جدیدی که در سالهای اخیر ارائه شده و برسر زبانها افتاده است سازمان کارآفرین می باشد که در این مقاله با مطرح نمودن مفاهیم کلیدی سازمان کارآفرین و مزایا و اهمیت این نوع سازمان، عوامل حیاتی موفقیت سازمان کارآفرین مورد اشاره قرار گرفته و مراحل و یا اقداماتی که برای طراحی سازمان کارآفرین باید صورت گیرد طرح شده و چالشها و آینده سازمان کارآفرین مورد بررسی واقع می گردد. سازمان کارآفرین این قابلیت را دارد تا با تکیه بر خلاقیت و نوآوری به نحوی موثر با تغییر و پویایی روزافزون مواجهه نموده و با استفاده صحیح و کارآمد از منابع، از فرصتهای بدست آمده بهره گرفته و زمینه محقق شدن اهداف والای سازمانی را فراهم آورد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تأثیر تفریح در کار بر کارآفرینی سازمانی: نقش میانجی خودکارآمدی خلاق (موردمطالعه: شرکت‌های داروسازی استان اصفهان)
    نبی اله کهن
    کارآفرینی عامل ایجاد ارزش اقتصادی و رشد و توسعه یک صنعت است. به همین جهت این پژوهش باهدف بررسی تأثیر تفریح در کار بر کارآفرینی سازمانی با اثر میانجی‌گری خودکارآمدی خلاق در شرکت‌های داروسازی استان اصفهان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، کاربرد چکیده کامل
    کارآفرینی عامل ایجاد ارزش اقتصادی و رشد و توسعه یک صنعت است. به همین جهت این پژوهش باهدف بررسی تأثیر تفریح در کار بر کارآفرینی سازمانی با اثر میانجی‌گری خودکارآمدی خلاق در شرکت‌های داروسازی استان اصفهان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت‌های داروسازی استان اصفهان به تعداد 843 نفر بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 265 نفر محاسبه شد. نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای متناسب با حجم جامعه بوده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه 45 سؤالی محقق ساخته بوده است که روایی آن به دو روش صوری و روایی همگرا و افتراقی تأیید شد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS 2.0 و به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تفریح در کار بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد. همچنین خودکارآمدی خلاق بر کارآفرینی سازمانی تأثیر داشته و تفریح در کار از طریق اثر میانجی‌گری خودکارآمدی خلاق بر کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی:شرکت بیمه البرز استان کرمان)
    عبداله طیاری
    امروزه با توجه به تغییرات شگفت انگیز محیطی که شاهد رقابت بیش از پیش سازمان ها در عرصه فناوری و قدرت هستیم، کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، می تواند به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات سازمان ها محسوب شود، به طوری که سازمان ها برای بقاء نیا چکیده کامل
    امروزه با توجه به تغییرات شگفت انگیز محیطی که شاهد رقابت بیش از پیش سازمان ها در عرصه فناوری و قدرت هستیم، کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از شاخه های اصلی کارآفرینی، می تواند به عنوان یکی از مزیت های اصلی برای حیات سازمان ها محسوب شود، به طوری که سازمان ها برای بقاء نیاز به ایده های نو و بدیع دارند که همچون روح در کالبد سازمان دمیده شده و نجات دهنده آنها از فنا و نابودی باشد. پژوهش حاضر به شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت بیمه البرز کرمان می پردازد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه AHP می باشد و جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل شرکت بیمه البرز کرمان می باشد. در این تحقیق از روش سلسله مراتبی AHP استفاده شده است و داده ها در نرم افزار EC(Expert Choice) وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.یافته ها نشان داد عوامل ساختاری با وزن (413/0 ) بالاترین اولویت را در میان معیارهای مدل سه شاخگی توسعه کارآفرینی را دارد.همچنین در بین عوامل ساختاری زیر معیار تحقیق و توسعه با وزن 534/0 و از میان عوامل زمینه ای زیر معیار محیط سیاسی/حکومتی با وزن 493/0 در رتبه اول قرار گرفته است،همچنین در بین عوامل رفتاری، زیرمعیار آموزش و رشد و یادگیری با وزن 391/0بیشترین رتبه را دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شهرک صنعتی شهرستان ساری
    محسن اکبرزاده
    مطالعه حاضر به بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شهرک صنعتی شهرستان ساری می پردازد تا از این رهیافت جایگاه کارآفرینی در طراحی الگوی مدیریت دانش برای سازمانهایی که قصد ورود به این حوزه را دارند، مشخص شود. در این تحقیق نخست، تئوری های مرتبط با مدیریت د چکیده کامل
    مطالعه حاضر به بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شهرک صنعتی شهرستان ساری می پردازد تا از این رهیافت جایگاه کارآفرینی در طراحی الگوی مدیریت دانش برای سازمانهایی که قصد ورود به این حوزه را دارند، مشخص شود. در این تحقیق نخست، تئوری های مرتبط با مدیریت دانش و کارآفرینی آورده شده است. در گامهای بعد فرضیات تحقیق در خصوص تاثیر عوامل مدیریت دانش شامل، گردآوری، تبدیل و بکارگیری دانش بر ایجاد کارآفرینی سازمانی آمده است که جهت تعیین پذیرش یا عدم پذیرش به آزمون گذاشته شده اند. جامعه آماری پژوهش، شهرک صنعتی شهرستان ساری بوده است و داده ها از طریق کارتهای مشاهده جمع آوری شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش که از طریق نرم افزار SPSS16 مورد آزمون قرار گرفت، نشان دهنده تاثیر زیاد متغیرهای گرداوری دانش، تبدیل و بکارگیری دانش بر کارآفرینی سازمانی می باشد. لذا کلیه فرضیات این پژوهش مورد تایید قرار گرفته است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - تأثیر کارآفرینی سازمانی بر پیاده سازی معماری مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: استانداری خراسان رضوی)
    محمود منفرد
    از جمله سازمان هایی که لزوم توجه به کارآفرینی سازمانی در آنها مشهود است، سازمان های بوروکرات دولتی است مخصوصاً سازمان هایی که بدنبال فضای مناسب جهت پیاده سازی مدل های مختلف تغییر می باشند، یکی از مدل های کلیدی جهت تغییر سازمانی معماری مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش چکیده کامل
    از جمله سازمان هایی که لزوم توجه به کارآفرینی سازمانی در آنها مشهود است، سازمان های بوروکرات دولتی است مخصوصاً سازمان هایی که بدنبال فضای مناسب جهت پیاده سازی مدل های مختلف تغییر می باشند، یکی از مدل های کلیدی جهت تغییر سازمانی معماری مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط کارآفرینی سازمانی و معماری مدیریت منابع انسانی در یکی از سازمانهای دولتی صورت گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی-پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه ای سه قسمتی شامل، قسمت اول اطلاعات جمعیت شناختی قسمت دوم مربوط به سنجش کارآفرینی سازمانی است که پرسش نامه استاندارد مارگریت هیل (2003) استفاده شده است و قسمت سوم پرسش نامه که برای سنجش معماری منابع انسانی است شامل سوالاتی برگرفته از مدل معماری مدیریت منابع انسانی ریدر و همکاران (2012) می باشد که پس از کسب اطمینان از روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری بین حجم نمونه تحقیق که از جامعه مدیران و کارشناسان استانداری خراسان رضوی بودند توزیع و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  صورت گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که کارآفرینی سازمانی با معماری مدیریت منابع انسانی رابطه مثبت و معنا داری داشته و در پیاده سازی آن نقش دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تاثیر نوآوری برآمیخته بازاریابی در جهت توسعه کارافرینی سازمانی
    سمیه مرادی
    هدف از این پژوهش تاثیر نوآوری برآمیخته بازاریابی در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی می باشد. نقش کارآفرینی حمایت از طرح های نوآورانه در سازمان ها است وبیشتر درگیر یافتن تسهیم وبه کارگیری اطلاعات است زمانی که کارآفرینی وبازاریابی با هم ترکیب شده وحداکثر تاثیر مثبت را بر عملک چکیده کامل
    هدف از این پژوهش تاثیر نوآوری برآمیخته بازاریابی در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی می باشد. نقش کارآفرینی حمایت از طرح های نوآورانه در سازمان ها است وبیشتر درگیر یافتن تسهیم وبه کارگیری اطلاعات است زمانی که کارآفرینی وبازاریابی با هم ترکیب شده وحداکثر تاثیر مثبت را بر عملکرد سازمان می گذارند . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات پژوهش، توصیفی-پیمایشی می‌باشد و  از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی برمدل معادلات ساختاری  است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان شعبه های بانک ملی استان اصفهان می­باشند که این شعبه ها طبق آمار سایت بانک ملی ایران 20 شعبه گزارش شده است. طبق جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی ساده 210 نمونه انتخاب گردید.  ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه می‌باشد . برای پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضرایب آلفای کرونباخ همه متغیرها ابعاد بزرگتر از 7/0 هستند که نشانگر تائید پایایی بالای پرسشنامه است. به منظور آزمون فرضیه‌  های پژوهش از روش معادلات ساختاری ( نرم افزار لیزرل)  استفاده شده است.با توجه به نتایج پژوهش بین نوآوری وآمیخته بازاریابی وهمچنین کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت ومعناداری برقرار است جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - رابطه بین هوشمندی کسب‌وکار مدیران و کارآفرینی سازمانی ( مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان)
    هادی تیموری
    بدون شک هوش کسب‌وکار رویکردی نوین در کسب‌وکار و معماری سازمان است که دسترسی سریع به داده­ها و تحلیل آن­ها را بر اساس نیاز­های کاربران فراهم می­نماید. از سوی دیگر کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه­ی اقتصادی و پایداری همه جوامع دارد. به‌طوری‌که امروزه یکی از شاخص­های توس چکیده کامل
    بدون شک هوش کسب‌وکار رویکردی نوین در کسب‌وکار و معماری سازمان است که دسترسی سریع به داده­ها و تحلیل آن­ها را بر اساس نیاز­های کاربران فراهم می­نماید. از سوی دیگر کارآفرینی نقش بسیار کلیدی در توسعه­ی اقتصادی و پایداری همه جوامع دارد. به‌طوری‌که امروزه یکی از شاخص­های توسعه در کشورهای رو به رشد محسوب می­شود. هدف از این پژوهش تحلیل رابطه­ی هوشمندی کسب‌وکار بر کارآفرینی سازمانی در شعب منتخب بانک ملی در شهر اصفهان است. جامعه­ی آماری که به روش نمونه­گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند، شامل200 نفر از کارشناسان و مدیران شعب بانک ملی می‌باشد که از این تعداد، داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ی تکمیل شده توسط140 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد.  جهت تجزیه‌وتحلیل داد­های حاصل، از نرم‌افزارهای Amos و Spss استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این واقعیت است که هوشمندی کسب‌وکار مدیران تأثیر بسزایی بر کارآفرینی سازمان دارد. طبق یافته های پژوهش، بانک ملی برای ادامه حیات خود و افزایش توان کارآفرینی سازمانی، باید هوشمندی کسب‌وکار خود را افزایش دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - ارائۀ چارچوبی برای تبیین اثر سطوح یادگیری برافزایش نوآوری و کارآفرینی سازمانی باتأکید بر نقش میانجی تسهیم دانش
    مرتضی ملکی مین باش رزگاه
    هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری یادگیری فردی برافزایش نوآوری و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیر تسهیم دانش در مراکز رشد دانشگاهی است، جامعه آماری پژوهش شامل 210 نفر از کارکنان شرکت‌های موجود در مراکز رشد دانشگاه‌های صنعتی شریف، تربیت مدرس و علم و صنعت تهر چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری یادگیری فردی برافزایش نوآوری و کارآفرینی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی متغیر تسهیم دانش در مراکز رشد دانشگاهی است، جامعه آماری پژوهش شامل 210 نفر از کارکنان شرکت‌های موجود در مراکز رشد دانشگاه‌های صنعتی شریف، تربیت مدرس و علم و صنعت تهران است؛ که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه¬گیری تصادفی 136 نفر به‌عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. فرضیات پژوهش با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار Smart Pls2 در دو بخش مدل اندازه¬گیری و بخش ساختاری انجام گرفت. پایایی، روایی همگرا و روایی واگرای گویه¬های پرسشنامه در بخش مدل اندازه¬گیری بررسی شد و در بخش دوم، ضرایب معناداری و استاندارد برای فرضیه¬های پژوهش سنجیده شد. مطابق نتایج به دست آمده، یادگیری فردی تأثیری مستقیم، مثبت و معنادار بر یادگیری گروهی و نوآوری دارد، همچنین در پژوهش حاضر یادگیری فردی تأثیر منفی بر تسهیم دانش دارد و تسهیم دانش با ضریب تأثیر 674/0 بیشترین تأثیر را نسبت به یادگیری سازمانی و نوآوری بر کارآفرینی سازمانی دارد. نتایج این پژوهش گامی نو در جهت ارتباط بین تسهیم دانش به منظور افزایش نوآوری و کارآفرینی سازمانی برای کارکنان در سازمان یادگیرنده برمی‌دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - اولویت بندی عوامل موثر بر موانع کارآفرینی سازمانی در مراکز تجاری-تفریحی تهران
    سحر امیرانی
    هدف اصلی این مقاله، بررسی اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در مراکز تجاری- تفریحی استان تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ پارادایم، کمی است و از لحاظ جهت گیری و هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و مدیران مراکز تجاری-تفریحی تهران 170 ب چکیده کامل
    هدف اصلی این مقاله، بررسی اولویت بندی موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در مراکز تجاری- تفریحی استان تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ پارادایم، کمی است و از لحاظ جهت گیری و هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و مدیران مراکز تجاری-تفریحی تهران 170 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نمونه ها انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه بود که روایی آن بوسیله پانل متخصصان و پایایی بوسیله ضریب آلفای کرونباخ 0.96 احراز گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که مهمترین موانع کارآفرینی سازمانی «نداشتن شرایط عمومی»، «عدم ریسک‌پذیری»،«عدم حمایت مدیریت ارشد»، «فقدان رهبری کارآفرینانه»، «توجه به سودهای کوتاه‌مدت»، «فرهنگ سازمانی محافظه‌کارانه»، «نبود سرعت در تصمیم‌گیری»، «عدم انعطاف‌پذیری ساختاری»، «عدم تمرکز بر فرصت‌های مهم‌تر» و «فقدان هوشمندی بازار»  می باشد. در دسته بندی این موانع با استفاده از تحلیل عاملی، هفت عامل در کل  76.6 درصد از موانع سازمانی در مراکز خرید تجاری- تفریحی را تبیین می نماید. نتایج این تحقیق نشان می دهد همه ابعاد شناسایی شده  بر موانع کارآفرینی سازمانی تاثیر دارد.در پایان پیشنهاداتی برای توسعه نوآوری باز ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - تحلیـل نقـش میانجیگــری سرمایـه فکــری و کارآفرینـی سازمـانی در تأثیرگذاری مدیریـت منابع انسانـی بر عملکـرد سازمـانی مورد مطالعه
    پیمان اکبری
    هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمـانی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند. لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسشنامه استان چکیده کامل
    هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمـانی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند. لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسشنامه استاندارد، استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه‏ها از روایی محتوایی (تایید پرسشنامه‏ها توسط جمعی از اساتید دانشگاهی) و از روایی همگرا (میانگین واریانس‏های خروجی (AVE)) استفاده شد که خود گویای این واقعیت است که پرسشنامه‏ها از روایی مناسبی برخوردار هستند. پایایی پرسشنامه‏ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‏ها به ترتیب (86/0، 80/0، 87/0 و 70/0) بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضـــیات توسط نرم‏افـزار SMART-PLS (ورژن2) و با استفاده از آماره آزمون t  و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری تأثیر قوی، مستقیم و معنادار اما بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی به ترتیب تأثیری قوی و متوسط، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد؛ در ادامه نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر متوسط، مستقیم و معنادار اما بر عملکرد سازمانی تأثیری ضعیف، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد، در نهایت کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر ضعیف، مستقیم و معنادار دارد؛ در نتیجه نقش میانجی‏گری سرمایـه فکــری و کارآفرینـی سازمـانی در رابطه مدیریت منابع انسانی بر عملکـرد سازمـانی مورد حمایت قرار گرفت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - ارزیابی ابعاد توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ( مورد مطالعه: انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن استان تهران)
    علیرضا سلوکدار
    توسعه کارآفرینی، افزایش ادراکات، گرایشات، فعالیتها و اشتیاق کارآفرینانه در جامعه است. اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع های اساسی اقتصاد همه ی کشورهاست هدف پژوهش حاضر ارزیابی ابعاد توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب گردآور چکیده کامل
    توسعه کارآفرینی، افزایش ادراکات، گرایشات، فعالیتها و اشتیاق کارآفرینانه در جامعه است. اشتغال و بیکاری، از جمله موضوع های اساسی اقتصاد همه ی کشورهاست هدف پژوهش حاضر ارزیابی ابعاد توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک و متوسط است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 210 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده، 136 نفر برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با استفاده از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تائید شد. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار Smart pls 2 استفاده شد. نتایج پژوهشگر بیانگر آن است که عوامل شخصی، سازمانی و محیطی بر توسعه کارآفرینی تاثیر دارند. از میان ابعاد عوامل شخصی، مؤلفه کنترل درونی ، در میان ابعاد عوامل سازمانی،آزادی عمل کاری و  ابعاد محیطی نیز شرایط قانونی بیشترین تاثیر را بر  توسعه کارآفرینی داشتند. لذا در سطح اطمینان 99 درصد رابطه معناداری بین عوامل شخصی، عوامل سازمانی ، عوامل محیطی، کنترل درونی و توسعه کارآفرینی وجود داشته و تاثیر مستقیم و معناداری بین آزادی عمل کاری، شرایط قانونی و توسعه کارآفرینی وجود دارد. شرایط اقتصادی ، شرایط اجتماعی، تشویق نوآوری، تقویت پاداش، استقلال طلبی، حمایت مدیریت ، تمایل به خلاقیت و ریسک نیز دارای ضریب مسیر و تاثیر کمتری بر توسعه کارآفرینی بوده و رابطه معناداری بین این متغیرها و توسعه کارآفرینی وجود ندارد.    جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - بررسی تاثیر روش های تامین مالی اسلامی برکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی:بانک ملی)
    سمیه یوسفی طوین
    امروزه کارآفرینی سازمانی در جوامع بسیار مورد اهمیت واقع شده است و یکی از مهمترین عوامل موثر برآن رو تامین مالی می باشد .هدف این تحقیق بررسی تاثیر روش های تامین مالی اسلامی برکارآفرینی سازمانی می باشد روش تحقیق حاضر از از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلی چکیده کامل
    امروزه کارآفرینی سازمانی در جوامع بسیار مورد اهمیت واقع شده است و یکی از مهمترین عوامل موثر برآن رو تامین مالی می باشد .هدف این تحقیق بررسی تاثیر روش های تامین مالی اسلامی برکارآفرینی سازمانی می باشد روش تحقیق حاضر از از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات تحقیق توصیفی - پیمایشی می باشد و برای  نرمال بودن توزیع داده ها ازآزمون کولموگروف-اسمیرنوف و برای تحزیه و تحلیل دادها از ضریب همبستگی پیرسون و از نرم افزار   SPSSاستفاده شده است.جامعه تحقیق شامل شعب بانک های ملی ناحیه 4استان البرز می باشد که شامل 100نفر پرسنل می باشند با استفاده از فرمول کوکران تعداد حجم نمونه 80نفر به دست آمده است.پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان دادروش های تامین مالی اسلامی برکارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و همچنین  روش های مالی از جمله اوراق مشارکت  ، استصناع، مضاربه، سلف، مرابحه، مشارکت کاهنده واجاره برکارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارند.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - تاثیر طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی بر کارآفرینی آنان در خوزستان
    محمد رشیدی
    در این پژوهش، تاثیر طرح کارورزی فارغ‏التحصیلان دانشگاهی بر کارآفرینی آنان در استان خوزستان بررسی گردید. جامعه این تحقیق شامل کلیه فارغ التحصیلان دانشگاهی (460نفر) است که این طرح را در استان خوزستان در سال 1389 گذرانده‏اند، نمونه‌ها به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدو چکیده کامل
    در این پژوهش، تاثیر طرح کارورزی فارغ‏التحصیلان دانشگاهی بر کارآفرینی آنان در استان خوزستان بررسی گردید. جامعه این تحقیق شامل کلیه فارغ التحصیلان دانشگاهی (460نفر) است که این طرح را در استان خوزستان در سال 1389 گذرانده‏اند، نمونه‌ها به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 210 نفر تعیین گردید. در این پژوهش، از پرسش‌نامه بررسی عوامل مختلف کارآفرینی متاثر از اجرای طرح کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (محقق ساخته) استفاده گردید. پژوهش حاضر، تحقیقی از نوع توصیفی بوده و از روش‏های آمار استنباطی(آزمونt تک متغیره، آزمون فریدمن، آزمون t  گروه‎‏های مستقل) استفاده شد، تحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه هفدهم انجام گرفت. یافته‏هاپژوهش نشان داد از نظر فارغ‏التحصیلان دانشگاهی اجرای طرح کارورزی فارغ‏التحصیلان دانشگاهی بر کارآفرینی آنان در دو بُعد فردی با مولفه‌های (ریسک‌پذیری، اعتماد به نفس، خلاقیت و نوآوری و مسئوولیت پذیری)  و کارآفرینی سازمانی با مولفه‌های (خلاقیت و نوآوری، اعتماد‌به‌نفس و انعطاف‌پذیری) تاثیر دارد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - رابطه یادگیری و حمایت ادراک‌شده سازمانی باکارآفرینی سازمانی: آزمون نقش میانجی خودکارآمدی شغلی
    لیلی شریفی
    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه یادگیری و حمایت ادراک‌شده سازمانی با کارآفرینی سازمانی و آزمون نقش میانجی خودکارآمدی شغلی بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه­ی کارکنان شرکت ایران‌خودرو، با تعداد 20830 نفر می‌باشد که از این تعداد 377 نفر بر اساس جدول تعی چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه یادگیری و حمایت ادراک‌شده سازمانی با کارآفرینی سازمانی و آزمون نقش میانجی خودکارآمدی شغلی بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه­ی کارکنان شرکت ایران‌خودرو، با تعداد 20830 نفر می‌باشد که از این تعداد 377 نفر بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شد. برای اندازه­گیری متغیرهای یادگیری سازمانی، حمایت ادراک‌شده سازمانی، کارآفرینی سازمانی، خودکارآمدی شغلی، به ترتیب پرسشنامه 14 سؤالی گومژ (2005)، پرسشنامه 8 سؤالی آیزنبرگر (1986)، پرسشنامه 27 سؤالی هیل (2003) و پرسشنامه 5 سؤالی ماسلی (2008) به کار گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه­ها، توسط صاحب­نظران تأیید و برای تعیین پایایی پرسشنامه­های یادگیری سازمانی، حمایت ادراک‌شده و کارآفرینی سازمانی، خودکارآمدی شغلی، ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 87/. 87/. 95/. 89/. بدست آمد. تجزیه‌ و تحلیل داده­ها، با استفاده از نرم‌افزار Spss19 و Amos Graphics انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین متغیرهای حمایت ادراک شده، یادگیری سازمانی وخودکارآمدی شغلی با کار­آفرینی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد همچنین  بین متغیر­های یادگیری سازمانی و حمایت ادراک­شده با خودکارآمدی شغلی رابطه معنی دار وجود دارد. اثر تعاملی بین یادگیری و حمایت ادراک شده سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تأیید شد. همچن کارآفرینی سازمانی را می توان از طریق یادگیری و حمایت ادراک شده سازمانی و خودکارآمدی شغلی پیش بینی کرد و یافته­های حاصل از مدل معادلات ساختاری نشان از تأیید مدل مفهومی پژوهش با استفاده از داده های تجربی گرد­آوری شده بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - رابطه توانمند‌ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه
    بهرنگ اسماعیلی شاد
    هدف پژوهش حاضر، شناسایی رابطه توانمند‌ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصت های کارآفرینانه می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی از نوع همبستگی می باشد.  جامعه آماری شامل کلیه 150 نفر کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفا چکیده کامل
    هدف پژوهش حاضر، شناسایی رابطه توانمند‌ی روانشناختی و کارآفرینی سازمانی با آزمون نقش میانجی شناسایی فرصت های کارآفرینانه می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، توصیفی از نوع همبستگی می باشد.  جامعه آماری شامل کلیه 150 نفر کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 108 نفر به شیوه تصادفی ساده به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر (1995)، پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مقیمی (1390) و پرسشنامه شناسایی فرصتهای کارآفرینانه پوهاکا (2006) بود. روایی  ابزار از نوع صوری و محتوایی بود که مورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفت. پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 75/0، 81/0 و 82/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش معادلات ساختاری با نرم افزار lisrel نسخه 8 استفاده گردید. یافته ها نشان داد بین توانمند‌ی روان شناختی کارکنان و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه رابطه مثبت معناداری وجود دارد. توسعه کارآفرینی سازمانی نیازمند شناسایی راهکارهای مؤثری است که بتوانند شرایط لازم برای تحقق آن  را فراهم آورند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، با توانمندی روانشناختی کارکنان و ارتقای توانایی تشخیص فرصتهای کارآفرینانه می توان کارآفرینی سازمانی را بهبود بخشید.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - سرمایه انسانی، جو سازمانی نوآورانه و کارآفرینی در اعضای هیات علمی دانشگاه قم
    رضا جعفری هرندی
    امروزه سازمانها بخوبی دریافته‌اند که سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفه ای درکارکنان، توانایی های رهبری، ریسک ناپذیری و به عنوان یک منبع نوآوری میتواند در ایجاد جو سازمانی نوآورانه و کارافرینی سازمانی تاثیر بسزایی ایفا نماید. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه شاخصهای سرم چکیده کامل
    امروزه سازمانها بخوبی دریافته‌اند که سرمایه انسانی حاصل جمع دانش حرفه ای درکارکنان، توانایی های رهبری، ریسک ناپذیری و به عنوان یک منبع نوآوری میتواند در ایجاد جو سازمانی نوآورانه و کارافرینی سازمانی تاثیر بسزایی ایفا نماید. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه شاخصهای سرمایه انسانی، جو سازمانی نوآورانه و کارافرینی سازمانی در دانشگاه است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش توصیفی، همبستگی چندمتغیره  و جامعه آماری شامل کل اعضای هیئت علمی  دانشگاه قم و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای- تصادفی  متناسب با حجم بود. ابزار تحقیق،  پرسشنامه های استاندارد بودند که روایی و پایایی آنها محاسبه گردید. از میان شاخصهای سرمایه انسانی، میزان دسترسی به دانش، بهینه سازی نیروی کار و ظرفیت یادگیری در دانشگاه کمتر از سطح متوسط بوده، از میان دو حیطه جو سازمانی نوآورانه، میزان حمایت از خلاقیت و تامین منابع لازم برای به اجرا در آوردن ایده های خلاقانه در دانشگاه کمتر از سطح متوسط و کلیه شاخصهای کارآفرینی سازمانی در دانشگاه کمتر از سطح متوسط بود. ضریب همبستگی ساده بین نمرات شاخصهای سرمایه انسانی و جو سازمانی نوآورانه با کارآفرینی سازمانی معنادار بوده و نتایج رگرسیون چندمتغیره نیز نشان داد که رابطه  شاخصهای سرمایه انسانی و جو سازمانی نوآورانه با کارآفرینی سازمانی معنادار بوده است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - تبیین تأثیر توانمندسازی کارکنان بر ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه: گروه صنعتی بارز)
    هادی تیموری
    هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل250 نفر از کارکنان ستادی گروه صنعتی بارز است که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 122 نفر محاسبه گردید و اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بر چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل250 نفر از کارکنان ستادی گروه صنعتی بارز است که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 122 نفر محاسبه گردید و اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و تشخیصی از شاخصAVE استفاده گردید. برای بررسی پایایی نیز از روش پایایی ترکیبی CR استفاده شد. برای آزمون سوالات پژوهش از الگوی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SMART-PLS استفاده شد. نتایج  نشان می­دهد توانمندسازی کارکنان بر ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی تأثیر دارد. نتایج نشان داد، توانمندسازی کارکنان با مقدار ضریب مسیر 798/0 و مقدارT , 342/3 بر ویژگی های شخصیتی کارکنان، با ضریب مسیر789/0 و مقدارT , 238/3 بر تضاد سازمانی، با ضریب مسیر 784/0 و مقدار T, 256/2 بر فرهنگ سازمانی، با ضریب مسیر768/0و مقدار T ,  658/2 بر سبک رهبری و با ضریب مسیر756/0 و مقدار T, 452/2 بر ویژگی­های­ شخصیتی­مدیران تأثیر معناداری دارد. نتایج نشان داد که توانمندسازی کارکنان در بین ابعاد رفتاری کارآفرینی سازمانی، بیشترین تأثیر را بر ویژگی های شخصیتی کارکنان با مقدار798/0 و کمترین تأثیر را بر ویژگی های شخصیتی مدیران با مقدار756/0 دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض مدیران و ابعاد کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
    ازاده تقوی راد
    عصر ما عصر تغییرات ودگرگونی هاست و با توجه به اینکه سازمانها خرده سیستم هایی از نظام جامعه هستند و تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند، لذا لازمه همگام شدن با این تحولات محیطی، ایجاد بستر و محیطی مطلوب ومناسب برای بروز افکار تازه وکارآفرینی در سازمانها می باشد.از کارآفر چکیده کامل
    عصر ما عصر تغییرات ودگرگونی هاست و با توجه به اینکه سازمانها خرده سیستم هایی از نظام جامعه هستند و تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند، لذا لازمه همگام شدن با این تحولات محیطی، ایجاد بستر و محیطی مطلوب ومناسب برای بروز افکار تازه وکارآفرینی در سازمانها می باشد.از کارآفرینی می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین موتورهای رشد و توسعه یاد کرد. طبیعی است، هدف از اجزای این پژوهش بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت تعارض مدیران وکارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیشابوراست، در این مطالعه مقطعی اطلاعات مورد نیاز با استفاده ازدو پرسشنامه استاندارد ومعتبر مدیریت تعارض مقیمی وکارآفرینی سازمانی مارگارت هیل ازیک جامعه آماری مشتمل بر دو گروه مدیران اداری (60نفر) وکارکنان اداری(3000نفر) و با روش نمونه گیری از جدول مورگان52 نفر از مدیران و341 نفرا زکارکنان زیر نظر مدیران جمع آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها،از نرم­افزار آماری21  SPSSاستفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که بین سبک های مدیریت تعارض وابعادکارآفرینی سازمانی رابطه ای معنا دار وجود دارد، بین برخی ابعاد کارآفرینی سازمانی کارکنان ومشخصات دموگرافیک(جنس،سن،مدرک تحصیلی وسابقه کار) تفاوت معنی دار وجود دارد. ونیز بین سبک های تعارض و ومشخصات دموگرافیک تفاوت معنی دار وجود دارد. میتوان با توجه به نتایج تحقیق نتیجه گرفت که در جهت افزایش کارآفرینی سازمانی کارکنان باید  استفاده کمتراز سبک های اجبار استفاده گردد.     جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - ارائه چارچوبی برای کارآفرینی سازمانی
    حمیدرضا قاسمی
    امروزه کارآفرینی یکی از دغدغه‏های اصلی بسیاری از مدیران سازمان‏ها محسوب می‏شود. بدون تردید سازمان‏های سده بیست و یکم با تحولات پر شتاب و تهدیدهای گسترده منطقه ای، ملی و بین المللی روبه رو هستند و تضمین و تداوم حیات و بقای سازمان‏ها نیازمند یادگیری سازمانی و کارکنان و یا چکیده کامل
    امروزه کارآفرینی یکی از دغدغه‏های اصلی بسیاری از مدیران سازمان‏ها محسوب می‏شود. بدون تردید سازمان‏های سده بیست و یکم با تحولات پر شتاب و تهدیدهای گسترده منطقه ای، ملی و بین المللی روبه رو هستند و تضمین و تداوم حیات و بقای سازمان‏ها نیازمند یادگیری سازمانی و کارکنان و یافتن راه حلها و روشهای جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات یا خدمات، فرایندها و روشهای جدید بستگی زیادی دارد. ابزار کلیدی در این مسیر کارآفرینی سازمانی به عنوان پدیده ای نوین در اقتصاد، است. کارآفرینی سازمانی راهی برای بازآفرینی قابلیت های اقتصادی و سازمانی محسوب شده و نقش مهمی در تثبیت موقعیت رقابتی دارند و باعث حفظ یا افزایش مزیت رقابتی سازمان می‏شود. کارآفرینی نقشی تعیین کننده و راهبردی در زندگی نوین سازمانی دارد. هدف این مقاله مروری بر ادبیات و الگوها و مدل‏های کارآفرینی سازمانی و موانع تأثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی و ارائه یک چارچوب نسبتاً جامع برای کارآفرینی سازمانی است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - مدل سازی و ارزیابی جهت گیری کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نوآوری و یادگیری سازمانی بر صادرات کارآفرینانه با استفاده الگوریتم شبکه های عصبی
    پروانه قلی پور
    با گسترش رقابت و تحولات در محیط کسب و کارها در سال های اخیر، کارآفرینی سازمانی یک ابزار توسعه اقتصادی مطرح در اکثر کشورها می باشد. همچنین، صادرات به عنوان یک راهبرد کلیدی جهت توسعه بازار، عرضه کالا داخلی به بازارهای بزرگ خارجی از اهمیت بسیار بالای برخوردار ست. اطلاعات ف چکیده کامل
    با گسترش رقابت و تحولات در محیط کسب و کارها در سال های اخیر، کارآفرینی سازمانی یک ابزار توسعه اقتصادی مطرح در اکثر کشورها می باشد. همچنین، صادرات به عنوان یک راهبرد کلیدی جهت توسعه بازار، عرضه کالا داخلی به بازارهای بزرگ خارجی از اهمیت بسیار بالای برخوردار ست. اطلاعات فعلی در رابطه با شاخص های تاثیرگذار بر صادرات کارآفرینانه کم و نامنسجم می باشد. جهت رفع این خلا پژوهشی تحقیق حاضر به ارزیابی جهت گیری کارآفرینی سازمانی بر صادرات کارآفرینانه در بنگاه های کوچک و متوسط پرداخته است. در تحقیق حاضر، از مدل پرسپترون چند لایه از شبکه های عصبی و رگرسیون خطی استفاده شده است. حجم نمونه شامل390 نفر از مدیران و کارکنان آشنا به این حوزه از 10 بنگاه کوچک و متوسط متفاوت صنعت مواد بهداشتی در استان قزوین با روش نمونه گیری تصادفی می باشد. جهت تعیین پرسشنامه روایی از نظرات خبرگان و کارشناسان در این حوزه ، تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان داد که شبکه های عصبی مصنوعی یک تکنیک موثر جهت ارزیابی فاکتورهای جهت گیری کارآفرینی سازمانی بر صادرات کارآفرینانه می باشند. نوآوری و یادگیری سازمانی به عنوان پیش بینی کننده های مهم هستند. طبق نتایج به مدیران بنگاه های کوچک و متوسط جهت گسترش صادرات کارآفرینانه و کسب مزیتهای رقابتی در بازارهای بین المللی که منجربه افزایش درآمد، اشتغال زایی و سرمایه گذاری، غلبه بر رقیبان توصیه می گردد به تقویت توا جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران
    سید مجتبی سجادی
    چکیده   کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتکار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می ‏آید. به عبارتی می‏توان کارآفرینی را عامل و زمینه اصلی موفقیت در امور تجاری دانست، در نتیجه این چکیده کامل
    چکیده   کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتکار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می ‏آید. به عبارتی می‏توان کارآفرینی را عامل و زمینه اصلی موفقیت در امور تجاری دانست، در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏ های تجاری در جامعه محسوب می‏شوند زیرا، توانایی استفاده از فرصت‏ها را دارا بوده و قادر به ایجاد ابتکار و خلاقیت در سازمان می‏باشند. کارآفرینی در صنایع مختلف اهمیت بسزایی در ارتقاء و پیشرفت آن سازمان دارد، با توجه به اهمیت بسیار زیاد البسه و منسوجات در جامعه و اقتصاد مردم در کشورهای مختلف و نقش بسیار مهم آن در کشور ایران، بررسی کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی مورد مطالعه قرار گرفت. روش: این تحقیق در قالب مصاحبه عمیق از چندین شرکت مختلف نساجی و خبرگان این صنعت و خبرگان دانشگاهی صورت گرفت و بررسی کارآفرینی سازمانی از طریق مصاحبه هایی در قالب 46 پرسش مختلف طراحی و مطالعه گردید، که پس از 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه‏ های صورت گرفته از طریق نرم‏افزار اطلس کدگذاری گردیدند و بر اساس کدهای به دست آمده، مدل کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی ایران ارائه شد. یافته ‏ها: نتایج این مطالعه نمایانگر نقش شگرف عوامل ساختاری و محیطی موجود در صنایع نساجی و نیز استراتژی و مؤلفه‏ های کارآفرینی سازمانی بر صنایع نساجی بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - برازش مدل قابلیت های راهبردی مؤثر بر یادگیری و کارآفرینی سازمانی
    علیرضا امینی
    کارآفرینی سازمانی، فرآیندی است که طی آن سازمان فرصت‌های رشد و توسعه را تشخیص داده و با نوآوری و تخصیص مجدد منابع، ارزش‌های جدیدی را برای مشتری ایجاد می‌نماید. در این تحقیق نقش عوامل راهبردی بر کارآفرینی سازمانی با توجه به اثر میانجی یادگیری سازمانی موردبررسی قرار گرفت. چکیده کامل
    کارآفرینی سازمانی، فرآیندی است که طی آن سازمان فرصت‌های رشد و توسعه را تشخیص داده و با نوآوری و تخصیص مجدد منابع، ارزش‌های جدیدی را برای مشتری ایجاد می‌نماید. در این تحقیق نقش عوامل راهبردی بر کارآفرینی سازمانی با توجه به اثر میانجی یادگیری سازمانی موردبررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان شعب بانک ملت شهرستان گرگان تشکیل می‌دهد که تعداد آن‌ها 230 نفر می‌باشد. با توجه به محدود بودن جامعه، محقق اقدام به سرشماری کرده است که نهایتاً موفق به جمع‌آوری 210 پرسشنامه تکمیل‌شده، گردیده است. روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار آن پرسشنامه‌ استاندارد می باشد. برای پاسخ به فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش، نشان می‌دهد عوامل راهبردی،  تسلط شخصی، رهبری تحول‌آفرین، و محیط بر یادگیری سازمانی اثرگذار است. یادگیری سازمانی بر عملکرد کارآفرینی سازمانی اثرگذار است. چشم‌انداز مشترک و پیشگامی بر یادگیری سازمانی اثرگذار نیست. در نتیجه پیشنهاد می گردد مدیران تمرکزشان را بر عوامل راهبردی سازمان از طریق تأکید بر تسلط شخصی، رهبری تحول آفرین، ترسیم چشم انداز مشترک، پیشگامی و شرایط محیطی قرار دهند تا فرهنگ یادگیری سازمانی را اشاعه دهند تا به کارآفرینی سازمانی دست یابند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - بررسی نقش میانجی فرهنگ کارآفرینی سازمانی در تاثیر فنّاوری اطلاعات بر عملکرد کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان مراکز رشد دانشگاه شهیدبهشتی و دانشگاه تهران)
    فرزاد فشارکی
    مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر فنّاوری اطّلاعات بر عملکرد کسب و کار، دو رویکرد متفاوت را اتّخاذ نموده اند. در حالی که صاحب نظران اوّلیه به تاثیر مستقیم و بی واسطه فنّاوری های اطّلاعاتی بر عملکرد بنگاه های تجاری معتقد بودند؛ پژوهشگران بعدی این تاثیر را غیر مستقیم و تو چکیده کامل
    مطالعات صورت گرفته در زمینه تاثیر فنّاوری اطّلاعات بر عملکرد کسب و کار، دو رویکرد متفاوت را اتّخاذ نموده اند. در حالی که صاحب نظران اوّلیه به تاثیر مستقیم و بی واسطه فنّاوری های اطّلاعاتی بر عملکرد بنگاه های تجاری معتقد بودند؛ پژوهشگران بعدی این تاثیر را غیر مستقیم و توسط نقش میانجی قابلیّت(شایستگی)های سازمانی دانسته اند. تحقیق حاضر در پارادایم پسین قرار دارد و به بررسی نقش میانجی فرهنگ کارآفرینی سازمانی در تاثیر فنّاوری اطّلاعات بر عملکرد کسب و کار می پردازد. در اینجا فنّاوری اطّلاعات به دو دسته منابع فنّی فنّاوری اطّلاعات و منابع مدیریتی فنّاوری اطلاعات تقسیم شده است که تاثیر هر کدام به صورت جداگانه سنجیده می شود. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های دانش بنیان مراکز رشد واحدهای فنّاور و کارآفرین دانشگاه های شهیدبهشتی و تهران می باشد و حجم نمونه ۱۱۷ عدد است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید و به منظور تحلیل آن ها از روش تحلیل مسیر با کمک نرم افزار SmartPLS v.3.2.1 بهره گرفته شد. نتایج حاصله از تحقیق گویای این مطلب است که منابع فنّاوری اطّلاعات از طریق فرهنگ کارآفرینی سازمانی برای شرکت مزیّت رقابتی پایدار به همراه می آورد که موجب ارتقای عملکرد کسب و کار خواهد شد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران
    سیدمجتبی سجادی
    کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در چکیده کامل
    کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در جامعه محسوب می‏شوند زیرا، توانایی استفاده از فرصت‏ها را دارا بوده و قادر به ایجاد ابتكار و خلاقیت در سازمان می‏باشند. کارآفرینی در صنایع مختلف اهمیت بسزایی در ارتقاء و پیشرفت آن سازمان دارد، با توجه به اهمیت بسیار زیاد البسه و منسوجات در جامعه و اقتصاد مردم در کشورهای مختلف و نقش بسیار مهم آن در کشور ایران، بررسی کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق در قالب مصاحبه عمیق از چندین شرکت مختلف نساجی و خبرگان این صنعت و خبرگان دانشگاهی صورت گرفت و شناسائی مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی از طریق مصاحبه هایی در قالب 46 پرسش مختلف طراحی و مطالعه گردید، که پس از 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه‏های صورت گرفته از طریق نرم‏افزار اطلس کدگذاری گردیدند و بر اساس کدهای به دست آمده، مدل کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی ایران ارائه شد. نتایج این مطالعه نمایانگر نقش شگرف عوامل ساختاری و محیطی موجود در صنایع نساجی و نیز استراتژی و مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی بر صنایع نساجی بود. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - الگوی توانمند سازی دانشگاه فنی و حرفه ای در جهت بکارگیری ویژگی های دانشگاه کارآفرین(دانشگاه فنی و حرفه ای بندرعباس)
    آزاده آریانا
    این پژوهش از نظر نتیجه، جزء تحقیقات توسعه‌ای قلمداد می‌گردد زیرا به دنبال چارچوبی از الگوی توانمند سازی دانشگاه فنی و حرفه ای در جهت بکارگیری ویژگی های دانشگاه کارآفرین می‌باشد. از لحاظ هدف انجام، این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی است. در واقع رویکرد پژوهشی این مطالعه به لح چکیده کامل
    این پژوهش از نظر نتیجه، جزء تحقیقات توسعه‌ای قلمداد می‌گردد زیرا به دنبال چارچوبی از الگوی توانمند سازی دانشگاه فنی و حرفه ای در جهت بکارگیری ویژگی های دانشگاه کارآفرین می‌باشد. از لحاظ هدف انجام، این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی است. در واقع رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق گردآوری داده‌ها از نوع استقراء- قیاسی است. جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی خبرگان حوزه سیاستگذاران، مدیران، محققان و خبرگان فعال در زمینه توانمندسازی و کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای تشکیل می¬دهد. در این پژوهش از روش‌های نمونه¬گیری قضاوتی هدفمند استفاده شده است. در این پژوهش با 10 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی دانشگاهی مصاحبه میشود که تصویری از همه الگوها، مفاهیم، مقوله¬ها، ویژگی¬ها و ابعاد مربوط به مدل پژوهش را روشن ساختندنتایج نشان می دهد که 18 عامل به عنوان شاخص های الگوی توانمندسازی دانشگاه کارآفرین شناسایی شدند که عبارتند از: توسعه ارزش ها، ذهن گرایی خلاق، فرهنگ کارآفرینی، توسعه ذهنی دانشجویان، توانمند سازی دانشجویان، قابلیت های دانشجویان، درک و انتظارات دانشجویان از امکانات دانشگاه، ارزش آفرینی چند گانه برای دانشجویان، تعاملات سازنده، حمایت گرایی، ایجاد سودآوری، بهبود قابلیت های ارتباطی با دانشجویان، افزایش قدرت پیش بینی در آینده، ارتقاء کیفیت امکانات آموزشی، پیشرفت کاری، ایجاد سرمایه اقتصادی و اجتماعی. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه
    پیمان اکبری
    هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمـانی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند. لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسشنامه استان چکیده کامل
    هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمـانی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند. لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسشنامه استاندارد، استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه‏ها از روایی محتوایی (تایید پرسشنامه‏ها توسط جمعی از اساتید دانشگاهی) و از روایی همگرا (ميانگين واریانس‏های خروجی (AVE)) استفاده شد که خود گویای این واقعیت است که پرسشنامه‏ها از روایی مناسبی برخوردار هستند. پایایی پرسشنامه‏ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‏ها به ترتیب (86/0، 80/0، 87/0 و 70/0) بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضـــیات توسط نرم‏افـزار SMART-PLS (ورژن2) و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری تأثیر قوی، مستقیم و معنادار اما بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی به ترتیب تأثیری قوی و متوسط، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد؛ در ادامه نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر متوسط، مستقیم و معنادار اما بر عملکرد سازمانی تأثیری ضعیف، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد، در نهایت کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر ضعیف، مستقیم و معنادار دارد؛ در نتیجه نقش میانجی‏گری سرمایـه فکــری و کارآفرینـی سازمـانی در رابطه مدیریت منابع انسانی بر عملکـرد سازمـانی مورد حمایت قرار گرفت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز: سهم متغیر نیت کارآفرینی
    محمد  رزاقی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز با تأکید بر نقش میانجی نیت کارآفرینی در نیمسال دوم 99-98 انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت،کاربردی و از لحاظ گردآوری داده¬ها، توصیفی از نوع همبستگی بوده¬است. جامعه آمار چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز با تأکید بر نقش میانجی نیت کارآفرینی در نیمسال دوم 99-98 انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت،کاربردی و از لحاظ گردآوری داده¬ها، توصیفی از نوع همبستگی بوده¬است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه شیراز به تعداد 558 نفر بودند. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده و جدول مورگان 200 نفر در نظر گرفته¬شد. برای گردآوری داده¬ها از پرسشنامه¬های استاندارد سرمایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی و نیت کارآفرینی استفاده¬شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه¬ها مورد تایید محققان و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه¬ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0، 71/ . ، 94/0 و 90/0 برآورد گردید. داده¬های بدست آمده با استفاده از روش همبستگی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای،SPSS و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی، سرمایه اجتماعی بر نیت کارآفرینی، نیت کارآفرینی بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی، کارکنان دانشگاه شیراز تأثیر مستقیم، مثبت و معنی¬داری دارد. سرمایه اجتماعی با نقش میانجی نیت کارآفرینی بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز تاثیر دارد. همچنین بیشترین اثر کل مربوط به اثر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی می¬باشد. جزييات مقاله