• فهرست مقالات دانشجویان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل تفاوت‌ها در نگرش به موانع کارآفرینی با توجه به مولفه‌های زمینه‌ای در میان دانشجویان کشور
    اسدالله  کردنانیچ سارا  شمس‌الهی
    کارآفرینان در خلأ عمل نمی کنند، آن‌ها به محیط های کارآفرینی که آنان را احاطه کرده است واکنش نشان می دهند. هدف تحقیق حاضر تحلیل تفاوت جایگاه موانع از نگاه دانشجویان با شاخص‌های زمینه‌ای متفاوت می‌باشد. پرسشنامه طراحی شده با در نظر گرفتن پرسشنامه‌ای از 25 مانع استخراجی که چکیده کامل
    کارآفرینان در خلأ عمل نمی کنند، آن‌ها به محیط های کارآفرینی که آنان را احاطه کرده است واکنش نشان می دهند. هدف تحقیق حاضر تحلیل تفاوت جایگاه موانع از نگاه دانشجویان با شاخص‌های زمینه‌ای متفاوت می‌باشد. پرسشنامه طراحی شده با در نظر گرفتن پرسشنامه‌ای از 25 مانع استخراجی که روایی محتوایی آن بصورت صوری و پایایی آن با رقم 87/ مورد تایید قرار گرفته‌است. جامعه آماری کل دانشجویان کشور و با نمونه‌ی 2500 نفری و با روش خوشه بندی بین دانشجویان استان‌های تهران، اصفهان، یزد و زنجان تقسیم گردید. از نظر تعداد و شدت تغیر پذیری در رتبه‌ها، نتایج نشان داد در جنسیت تفاوت بسیار زیادی بین مردان و زنان دیده ندارد، اما در بین قومیت‌ها؛ لرها، در میزان تحصیلات؛ دانشجویان دکترا، در بین دانشگاه‌ها؛ غیرانتفاعی‌ها و برای شغل پدر و نوع رشته؛ پدران با شغل دولتی و دانشجویان هنر تفاوت زیادی در رتبه‌بندی خود نسبت به بقیه در گروه مورد نظر دارند. در مورد میزان تغیر پذیری بر اساس موانع در بین تقسیم‌بندی‌های ایجاد شده می‌توان به موانعی چون؛ فقدان بینش در مورد کسب و کار یا خود اشتغالی، محافظه‌کاری بالا، دولتی بودن اقتصاد و عدم رشد حقوق مالکیت خصوصی و وجود راهکارهای سرمایه گذاری با سود بیشتر(بورس، بانک ها و مسکن، طلا و.... ) اشاره کرد. در مجموع همه این تغییرات و تفاوت‌ها نشان از مفید بودن استفاده از رویکردهای زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی و سیاستگزاری دارد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شایستگی‏های اعضای هیات‏علمی جهت تحقق رسالت دانشگاهی ؛ تامّلی بر ادراکات و انتظارات دانشجویان دکتری
    قاسم سلیمی الهام  حیدری فهیمه  کشاورزی
    تحوّلات دانشگاه‏های آینده به شایستگی‏ها، ابتکارات، سیاست‏گذاری‏ها وبرنامه‏های امروز توسعه حرفه‏ای اعضای هیات‏علمی بستگی دارد. دراین مطالعه تلاش می‏شود تا از منظر دانشجویان، شایستگی‏های مورد انتظار اعضای هیات علمی برای یک دهه آینده مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش چکیده کامل
    تحوّلات دانشگاه‏های آینده به شایستگی‏ها، ابتکارات، سیاست‏گذاری‏ها وبرنامه‏های امروز توسعه حرفه‏ای اعضای هیات‏علمی بستگی دارد. دراین مطالعه تلاش می‏شود تا از منظر دانشجویان، شایستگی‏های مورد انتظار اعضای هیات علمی برای یک دهه آینده مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 93- 92 می‌باشد. نمونه‌ای با حجم 214 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی نسبتی بر اساس جنسیت و رشته تحصیلی انتخاب شد. ابزار این پژوهش،پرسشنامه محقق‏ساخته شایستگی‌های اعضای هیئت علمی(با اقتباس از پژوهش کیفی هیات و ویلیامز(2011)) می‏باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان دکتری،مهم‏ترین شایستگی اعضای هیئت علمی در یک دهه آینده، شایستگی پژوهش خواهد بود، این در حالی است کهدر شرایط موجود، شایستگی تدریس اعضای هیات علمی از وضعیت مطلوب‏تری برخوردار است. بعلاوه این مطالعه آشکار نمود‏که بین وضعیت موجود و مطلوبشایستگی‏های تدریس، پژوهش، مشاوره، ارائه خدمات و همکاری و همیاری اعضای هیات‏علمی با همکاران شکاف زیادی وجود دارد. در پایان بین ابعاد مختلف شایستگی ارتباط معناداری یافت شد. باتوجه به اینکه مشابه این مطالعه درایران کاری انجام نشده است، این مقاله به دانش موجود درزمینه دانش توسعه و بالندگی اعضای هیات علمی و سیاست‏گذاری در این زمینه درکشور می‏افزاید، همچنین مقاله پیشنهاد‏هایی راجهت سیاستگذاری بالندگی اعضای هیات علمی ارائه می‏دهد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان
    محمد مهدی مردانشاهی حسنعلی آقاجانی
    افزایش جمعیت، تحولات و دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند آموزش و هدایت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحولات جهانی از وظایف اساسی دولت ها در جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد. از این رو این پژوهش به چکیده کامل
    افزایش جمعیت، تحولات و دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند آموزش و هدایت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحولات جهانی از وظایف اساسی دولت ها در جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد. از این رو این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های غیر انتفاعی ساری بود که مجاز بودند درس کارآفرینی را انتخاب کنند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 25 نفر (یک کلاس) به عنوان نمونه انتخاب شدند. سطح خلاقیت گروه تجربی و کنترل از طریق پرسشنامه در ابتدا و انتهای ترم سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS وآزمون های t مستقل و وابسته استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سلاست فکری، رویاپردازی و خلاقیت گروه تجربی در پس آزمون و بعد از آموزش کارآفرینی افزایش یافته است، در حالی که در گروه کنترل افزایش نداشته است. اما عمل گرایی گروه تجربی در پس آزمون و بعد از آموزش کارآفرینی افزایش نیافته است. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر بهبود و افزایش ویژگی های سلاست فکری، رویاپردازی و خلاقیت و عدم تغییر در ویژگی عمل گرایی و نیز مشخص بودن اثر آموزش بر تقویت خلاقیت و زیر مجموعه های آن بازنگری و برنامه ریزی های نوین آموزشی مبتنی بر عمل گرایی ضروری می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مقایسه روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و علوم باغبانی دانشگاه شیراز
    کورش رضائی مقدم
    کارآفرینی فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده­های نو و خلاق و شناسایی فرصت­های جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت­های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده می­نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و ع چکیده کامل
    کارآفرینی فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده­های نو و خلاق و شناسایی فرصت­های جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت­های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده می­نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شده است. جامعه آماری را دانشجویان سال دوم و چهارم این دو رشته تشکیل میدهند. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده تعداد 96 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و به کمک نرم افزار SPSS19 تجزیه و تحلیل شد. میانگین چهار خصیصه کارآفرینی از میانگین بیشتر است. یافته­ها نشان داد دانشجویان دو رشته از نظر روحیه کارآفرینی تفاوت معنی­داری ندارند. دانشجویان سال چهار میانگین روحیه کارآفرینی بیشتری نسبت به دانشجویان سال دوم داشته و روحیه کارآفرینی دانشجویانی که دوره­های کارآفرینی بیشتری گذرانده­اند به طور معنی­داری بیشتر است. مقایسه خصیصه­های کارآفرینی دانشجویان در بین دو جنس مختلف نشان داد در حالیکه نیاز به موفقیت، اعتماد به نفس و ریسک پذیری در بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری ندارد، لیکن دانشجویان پسر کنترل درونی بیشتری نسبت به دانشجویان دختر دارا می­باشند. در پایان پیشنهادات کاربردی برای بهبود روحیه کارآفرینی دانشجویان ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - رابطه جهانی شدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان
    سکینه جعفری نازنین زهرا یامینی
    هدف این پژوهش، بررسی رابطه جهانی شدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان می باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده¬ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می¬شود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کار چکیده کامل
    هدف این پژوهش، بررسی رابطه جهانی شدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان می باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده¬ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می¬شود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان (13000 نفر) در سال 97-1396 می¬باشد. شرکت‌کنندگان 230 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان (162 نفر کارشناسی، 68 نفر کارشناسی ارشد) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه¬ای متناسب انتخاب شدند. همه شرکت¬کنندگان پرسشنامه های جهانی¬شدن علمی آموزش عالی و دستاورد¬های تحصیلی را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که میانگین میزان اهمیت ابعاد جهانی¬شدن علمی آموزش عالی در سطح مطلوب و میانگین دستاورد تحصیلی دانشجویان در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. بین دستاورد تحصیلی دانشجویان با همکاری¬های علمی بین المللی، اجتماع علمی جهانی، افزایش سرعت توسعه علمی، شکل‌گیری تفکر جهانی و رشد اجتماعی دانشگاهیان رابطه¬ی معناداری وجود دارد. جهانی¬شدن علمی آموزش عالی با ضریب رگرسیون 33/0 بر میزان دستاورد تحصیلی دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارد. یافته دیگر پژوهش نشان داد به‌منظور افزایش دستاورد تحصیلی دانشجویان در راستای جهانی شدن علمی آموزش عالی ابتدا باید تفکر جهانی در آموزش عالی شکل گیرد و سپس به یک اجتماع علمی جهانی رسید و همچنین سرعت توسعه علمی را افزایش و درنهایت به همکاری علمی بین¬المللی با آموزش عالی خارج از کشور پرداخت. جزييات مقاله