• فهرست مقالات نازنین زهرا یامینی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رابطه جهانی شدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان
    سکینه جعفری نازنین زهرا یامینی
    هدف این پژوهش، بررسی رابطه جهانی شدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان می باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده¬ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می¬شود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کار چکیده کامل
    هدف این پژوهش، بررسی رابطه جهانی شدن علمی آموزش عالی با دستاوردهای تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان می باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده¬ها از نوع تحقیقات توصیفی ـ همبستگی محسوب می¬شود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان (13000 نفر) در سال 97-1396 می¬باشد. شرکت‌کنندگان 230 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان (162 نفر کارشناسی، 68 نفر کارشناسی ارشد) بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه¬ای متناسب انتخاب شدند. همه شرکت¬کنندگان پرسشنامه های جهانی¬شدن علمی آموزش عالی و دستاورد¬های تحصیلی را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که میانگین میزان اهمیت ابعاد جهانی¬شدن علمی آموزش عالی در سطح مطلوب و میانگین دستاورد تحصیلی دانشجویان در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شده است. بین دستاورد تحصیلی دانشجویان با همکاری¬های علمی بین المللی، اجتماع علمی جهانی، افزایش سرعت توسعه علمی، شکل‌گیری تفکر جهانی و رشد اجتماعی دانشگاهیان رابطه¬ی معناداری وجود دارد. جهانی¬شدن علمی آموزش عالی با ضریب رگرسیون 33/0 بر میزان دستاورد تحصیلی دانشجویان اثر مثبت و معناداری دارد. یافته دیگر پژوهش نشان داد به‌منظور افزایش دستاورد تحصیلی دانشجویان در راستای جهانی شدن علمی آموزش عالی ابتدا باید تفکر جهانی در آموزش عالی شکل گیرد و سپس به یک اجتماع علمی جهانی رسید و همچنین سرعت توسعه علمی را افزایش و درنهایت به همکاری علمی بین¬المللی با آموزش عالی خارج از کشور پرداخت. جزييات مقاله