• فهرست مقالات مدیریت کیفیت فراگیر

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری و مزیت رقابتی در شرکت ملی حفاری ایران
    حسن مهرمنش
    مدیریت کیفیت فراگیر در همه سازمان ها از قبیل دانشگاه ها، موسسات آموزش، سازمان های خدماتی و غیره قابل بکارگیری است. این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع  بر عملکرد نوآوری و مزیت رقابتی با بررسی نقش واسطه­گری یادگیری سازمانی در شرکت ملی حفاری ایران پرداخته است. 66   چکیده کامل
    مدیریت کیفیت فراگیر در همه سازمان ها از قبیل دانشگاه ها، موسسات آموزش، سازمان های خدماتی و غیره قابل بکارگیری است. این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع  بر عملکرد نوآوری و مزیت رقابتی با بررسی نقش واسطه­گری یادگیری سازمانی در شرکت ملی حفاری ایران پرداخته است. 66  نفر نمونه از مدیران سازمان انتخاب شدند و داده ها به وسیله پرسشنامه جمع آوری و به کمک نرم افزار  Smart PLS  تحلیل شدند. نتایج بیانگر مناسب بودن مدل می باشند. مدیریت کیفیت جامع بر یادگیری سازمانی موثر و از آن پشتیبانی می کند. اثر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری رد شده است. یادگیری سازمانی روی نوآوری موثر و نقش واسطه گری یادگیری سازمانی رد شده است.  نوآوری نیز در رقابت پذیری موثر است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات
    اسماعیل قادری فر
    مطالعه ساز و کارهای سرآمدی، کارایی نهادهای مالی، کیفیت ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان یکی از الزامات رشد اقتصادی هر جامعه خواهدبود. به همین منطور پژوهش حاضر با تاکید بر نوآوری سازمانی به بررسی تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و نوآوری سازمانی پرداخته ا چکیده کامل
    مطالعه ساز و کارهای سرآمدی، کارایی نهادهای مالی، کیفیت ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان یکی از الزامات رشد اقتصادی هر جامعه خواهدبود. به همین منطور پژوهش حاضر با تاکید بر نوآوری سازمانی به بررسی تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و نوآوری سازمانی پرداخته است. پژوهش حاضر پژوهشی‌ توصیفی پیمایشی است که ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است که بین کارمندان و مدیران شرکت های استارت آپی فین تک(خدمات مالی) که عضو انجمن استارت آپ های فین تک بودند پخش و تعداد 120 نفر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند. پس از جمع اوری داده های حاصل از پرسشنامه، با استفاده از آزمون های استنباطی تحلیل همبستگی  و تحلیل رگرسیون  فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود ارتباط معنادار میان کیفیت خدمات و مشتری محوری در سرآمدی در سازمان مورد نظر بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهدکه: بین سرآمدی عملیاتی و ابعاد آن با تمایل به نوآوری در سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بعد  تعهد حمایت مدیران تعالی سازمان تمایل به نوآوری را پیش بینی می نمایند و ابعاد مشارکت کنان و بهبود مستمر نمی تواند پیش بینی کننده مناسبی برای تمایل به نوآری در شرکت های باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات
    محسن حمیدی
    مطالعه ساز و کارهای سرآمدی، کارایی نهادهای مالی، کیفیت ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان یکی از الزامات رشد اقتصادی هر جامعه خواهدبود. به همین منطور پژوهش حاضر با تاکید بر نوآوری سازمانی به بررسی تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و نوآوری سازمانی پرداخته ا چکیده کامل
    مطالعه ساز و کارهای سرآمدی، کارایی نهادهای مالی، کیفیت ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان یکی از الزامات رشد اقتصادی هر جامعه خواهدبود. به همین منطور پژوهش حاضر با تاکید بر نوآوری سازمانی به بررسی تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و نوآوری سازمانی پرداخته است. پژوهش حاضر پژوهشی‌ توصیفی پیمایشی است که ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است که بین کارمندان و مدیران شرکت های استارت آپی فین تک(خدمات مالی) که عضو انجمن استارت آپ های فین تک بودند پخش و تعداد 120 نفر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند. پس از جمع¬اوری داده های حاصل از پرسشنامه، با استفاده از آزمون های استنباطی تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون فرضیه¬های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان¬دهنده وجود ارتباط معنادار میان کیفیت خدمات و مشتری محوری در سرآمدی در سازمان مورد نظر بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬ها نشان می¬دهدکه: بین سرآمدی عملیاتی و ابعاد آن با تمایل به نوآوری در سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بعد تعهد حمایت مدیران تعالی سازمان تمایل به نوآوری را پیش¬بینی می¬نمایند و ابعاد مشارکت کنان و بهبود مستمر نمی¬تواند پیش¬بینی کننده مناسبی برای تمایل به نوآری در شرکت¬های باشد. نوآوری و اصیل بودن مقاله با بررسی شرکت¬های دانش¬بنیان حوزه خدمات مالی در کشور و بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و سرآمدی عملیاتی با میل به نوآوری در خدمات ارائه شده است. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات
    جهانبخش اسدنیا
    مطالعه ساز و کارهای سرآمدی، کارایی نهادهای مالی، کیفیت ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان یکی از الزامات رشد اقتصادی هر جامعه خواهدبود. به همین منطور پژوهش حاضر با تاکید بر نوآوری سازمانی به بررسی تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و نوآوری سازمانی پرداخته ا چکیده کامل
    مطالعه ساز و کارهای سرآمدی، کارایی نهادهای مالی، کیفیت ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان یکی از الزامات رشد اقتصادی هر جامعه خواهدبود. به همین منطور پژوهش حاضر با تاکید بر نوآوری سازمانی به بررسی تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و نوآوری سازمانی پرداخته است. پژوهش حاضر پژوهشی‌ توصیفی پیمایشی است که ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است که بین کارمندان و مدیران شرکت های استارت آپی فین تک(خدمات مالی) که عضو انجمن استارت آپ های فین تک بودند پخش و تعداد 120 نفر نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند. پس از جمعاوری داده های حاصل از پرسشنامه، با استفاده از آزمون های استنباطی تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشاندهنده وجود ارتباط معنادار میان کیفیت خدمات و مشتری محوری در سرآمدی در سازمان مورد نظر بود. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان میدهدکه: بین سرآمدی عملیاتی و ابعاد آن با تمایل به نوآوری در سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بعد تعهد حمایت مدیران تعالی سازمان تمایل به نوآوری را پیشبینی مینمایند و ابعاد مشارکت کنان و بهبود مستمر نمیتواند پیشبینی کننده مناسبی برای تمایل به نوآری در شرکتهای باشد. نوآوری و اصیل بودن مقاله با بررسی شرکتهای دانشبنیان حوزه خدمات مالی در کشور و بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و سرآمدی عملیاتی با میل به نوآوری در خدمات ارائه شده است. جزييات مقاله