آخرین شماره
15
شماره15   سال 1 بهار-تابستان 1398
|

فهرست مقالات سیامک نوری


 • مقاله

  1 - بررسی موانع درک شده توسط صنایع کوچک و متوسط ( SMEs ) در همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها
  سیامک نوری یزدان مرادی
  شماره 15 , سال 1 , بهار-تابستان 1398
  توسعه ارتباط بین دانشگاه و صنایع کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل پیامدهای مثبتی که در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد اخیرا توجه سیاست گذاران را به خود جلب کرده و تلاش‌هایی نیز در جهت ایجاد پیوندی اثربخش بین این دو صورت گرفته است. علي رغم اين تلاش‌ها، به نظر مي رسد وضعيت متن کامل خلاصه
  توسعه ارتباط بین دانشگاه و صنایع کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل پیامدهای مثبتی که در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد اخیرا توجه سیاست گذاران را به خود جلب کرده و تلاش‌هایی نیز در جهت ایجاد پیوندی اثربخش بین این دو صورت گرفته است. علي رغم اين تلاش‌ها، به نظر مي رسد وضعيت فعلي اين رابطه مطلوب نيست، لذا تحقیق پیش رو به بررسی موانع درک شده در این زمینه می پردازد. بدین منظور پس از بررسی ادبیات موضوع و شناسایی برخی از این موانع، پرسشنامه ای طراحی و بین صنعتگران/کارآفرینان شرکت کننده در "بیستمین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی" توزیع گردید تا اهمیت هر یک از این موانع در ایجاد همکاری موثر بین دانشگاه و SMEها از دیدگاه آنان مشخص گردد. همچنین با انجام مصاحبه‌های عمیق با 10 نفر از کارشناسان فعال در این زمینه و تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها ضمن دستیابی به اشباع نظری و توقف مصاحبه‌ها، تحقیقات تکمیل گردید. یافته‌ها نشان می دهد که فقدان ساختار حمایتی و نهادهای واسطه ای، تفاوت دیدگاه و موانع فرهنگی و نیز موانع مرتبط با فرآیندهای اداری و مکانیزم‌های اجرایی و آموزشی در دانشگاه به ترتیب از مهم ترین موانع در توسعه همکاری‌های فناورانه دانشگاه و SMEها می باشند. همچنین برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و برای مقایسه ی موانع همکاری از آزمون آماری تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است جزييات مقاله