فهرست مقالات روح اله قابضی

 • دسترسی آزاد مقاله

  1 - بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در مراکز پژوهشی(مطالعه موردی:پژوهشگاه صنعت نفت
  روح اله قابضی
  چکیده بهبود بهره وری سازمانها یکی از ویژگیهای جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت راهبردی سرمایه های انسانی در موفقیت سازمانهای پژوهشی، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شام چکیده کامل
  چکیده بهبود بهره وری سازمانها یکی از ویژگیهای جوامع پیشرفته امروزی است. با توجه به اهمیت راهبردی سرمایه های انسانی در موفقیت سازمانهای پژوهشی، این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان رسمی شاغل در پژوهشگاه صنعت نفت می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از روشهای مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد شیوه های رهبری، آموزش، نظام پرداخت، ساختار سازمانی و گزینش و کاریابی صحیح بر بهره وری سرمایه های انسانی در پژوهشگاه صنعت نفت تاثیر دارند. در پایان نیز به منظور ارتقای بهره وری در این مرکز پژوهشی پیشنهاداتی ارایه گردیده است. جزييات مقاله
 • دسترسی آزاد مقاله

  2 - رابطه سرمایه فکری با بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
  روح اله قابضی سید محمود  موسوی شیری
  در این پژوهش تاثیر سرمایه فکری به عنوان یک دارایی با اهمیت و دارای مزیت های رقابتی پایدار بر بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد برسی قرار گرفته است. برای سنجش سرمایه فکری شرکت ها دو بعد کارایی(ضریب ارزش افزوده فکری و اجزای آن) و ارزش(ارزش ن چکیده کامل
  در این پژوهش تاثیر سرمایه فکری به عنوان یک دارایی با اهمیت و دارای مزیت های رقابتی پایدار بر بهره وری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد برسی قرار گرفته است. برای سنجش سرمایه فکری شرکت ها دو بعد کارایی(ضریب ارزش افزوده فکری و اجزای آن) و ارزش(ارزش نامشهود محاسبه شده) مورد توجه قرار گرفته است. اطلاعات مربوط به سال های 1386 الی1392 شرکت های مذکور جمع آوری و فرضیه های آزمون با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا موردآزمون قرار گرفته اند.نتایج به دست امده نشان می دهد که ضریب ارزش افزوده فکری و اجزای آن ( کارآیی سرمایه انسانی، کارآیی سرمایه ساختاریو کارآیی سرمایه بکار گرفته شده) با بهره وری رابطه مثبت و معنی داری دارند. همچنین، بین ارزش نامشهود محاسبه شده و بهره وری شرکت فقط در مدل های با اثر ثابت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در بررسی تأثیر همزمان ارزش نامشهود محاسبه شده و اجزای ضریب ارزش افزوده فکری بر بهره وری شرکت نیز نتایج آزمون های آماری حاکی از این بود که کارآیی سرمایه بکار گرفته شده تنها عامل تأثیرگذار بر بهره وری است. جزييات مقاله