• صفحه اصلی
  • بازاریابی کار آفرینانه: نظریه جدید در باب همکاری موثر دانشگاه با صنعت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400080932072 بازدید : 7653 صفحه: 15 - 36

20.1001.1.27170454.1400.10.19.2.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط