• فهرست مقالات خلاقیت

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت
    علیرضا یوزباشی سیدمحمد  میرکمالی علی  کرمپور
    زمینه: پژوهش ها حاکی از آن است که خلاقیت یکی از مهمترین عوامل در موفقیت سازمان بوده و برای سازمان به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید و در این راستا خلاقیت کارکنان می تواند، به عنوان یک مزیت رقابتی مهم، در سایه ی رهبری تحول آفرین پدیدار گردد هدف: هدف اصلی مورد بررسی چکیده کامل
    زمینه: پژوهش ها حاکی از آن است که خلاقیت یکی از مهمترین عوامل در موفقیت سازمان بوده و برای سازمان به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید و در این راستا خلاقیت کارکنان می تواند، به عنوان یک مزیت رقابتی مهم، در سایه ی رهبری تحول آفرین پدیدار گردد هدف: هدف اصلی مورد بررسی در این پژوهش؛ بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین با خلاقیت معلمان می باشد. روش: روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان شهرستان دره شهر می باشد که حجم آن بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 450 نفر می باشد که تعداد نمونه برآورده شده با عنایت به فرمول لوی و لمشو (1999) برابر با 135 نفر از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از دو پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه سنجش خلاقیت کارکنان رندسیپ(1979) و هم چنین پرسشنامه باس و آوالیو(2000) برای سنجش رهبری تحول آفرین به بررسی متغیرهای فوق پرداخته شد. سوالات پژ‍وهش در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که بین رهبری تحول آفرین و ابعاد آن(ترغیب ذهنی، نفوذ آرمانی، ملاحظه فردی و انگیزش الهام بخش) با خلاقیت معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که از بین ابعاد چهار گانه رهبری تحول آفرین(متغیرهای پیش بین)؛ متغیرهای پیش بین ترغیب ذهنی و انگیزش الهام بخش به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات خلاقیت (متغیر ملاک)، را دارا بوده اند. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق می توان اذعان داشت که هر چه میزان گرایش مدیران به سبک رهبری تحول آفرین بیشتر باشد، معلمان خلاقیت بیشتری از خود نشان می دهند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان
    محمد مهدی مردانشاهی حسنعلی آقاجانی
    افزایش جمعیت، تحولات و دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند آموزش و هدایت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحولات جهانی از وظایف اساسی دولت ها در جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد. از این رو این پژوهش به چکیده کامل
    افزایش جمعیت، تحولات و دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند آموزش و هدایت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحولات جهانی از وظایف اساسی دولت ها در جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد. از این رو این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های غیر انتفاعی ساری بود که مجاز بودند درس کارآفرینی را انتخاب کنند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 25 نفر (یک کلاس) به عنوان نمونه انتخاب شدند. سطح خلاقیت گروه تجربی و کنترل از طریق پرسشنامه در ابتدا و انتهای ترم سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS وآزمون های t مستقل و وابسته استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سلاست فکری، رویاپردازی و خلاقیت گروه تجربی در پس آزمون و بعد از آموزش کارآفرینی افزایش یافته است، در حالی که در گروه کنترل افزایش نداشته است. اما عمل گرایی گروه تجربی در پس آزمون و بعد از آموزش کارآفرینی افزایش نیافته است. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر بهبود و افزایش ویژگی های سلاست فکری، رویاپردازی و خلاقیت و عدم تغییر در ویژگی عمل گرایی و نیز مشخص بودن اثر آموزش بر تقویت خلاقیت و زیر مجموعه های آن بازنگری و برنامه ریزی های نوین آموزشی مبتنی بر عمل گرایی ضروری می باشد. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - نقش واسطه ای انگیزش درونی در تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت نیروی انسانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه کاشان)
    حمید رحیمی
    رهبران اصیل از طریق تلاش های خاص سبک شان در آموزش عالی، می توانند انگیزش درونی نیروی کار را برانگیخته نمایند تا آنها بتوانند رفتارهای خلاقانه از خود بروز دهند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای انگیزش درونی در تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت نیروی انسانی (مورد مطالعه: ک چکیده کامل
    رهبران اصیل از طریق تلاش های خاص سبک شان در آموزش عالی، می توانند انگیزش درونی نیروی کار را برانگیخته نمایند تا آنها بتوانند رفتارهای خلاقانه از خود بروز دهند. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای انگیزش درونی در تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت نیروی انسانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه کاشان) بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه کاشان به تعداد 547 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از سه پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل، پرسشنامه استاندارد خلاقیت و پرسشنامه انگیزش درونی بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی سازه پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی تاییدی، تایید شد. پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای رهبری اصیل 88/0، خلاقیت 85/0 و انگیزش درونی 94/0 برآورد گردید. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Spss و آموس در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از متغیرها و مولفه های رهبری اصیل، خلاقیت و انگیزش درونی بالاتر از حد متوسط است. ضریب همبستگی نشان داد که رهبری اصیل به میزان 49/0 و انگیزش درونی به میزان 34/0 روی خلاقیت کارکنان تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نقش میانجی انگیزش درونی در تاثیر رهبری اصیل روی خلاقیت کارکنان، مثبت و معنادار است.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت کارکنان: با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار تسهیم دانش و نقش تعدیل‌گر تکنولوژی اطلاعات
    مریم احمدی زهرانی
    هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت با در نظر گرفتن نقش میانجی­گری رفتار تسهیم دانش و تعدیل­گری تکنولوژی اطلاعات می­باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت از پژوهش­های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 90=N نفر از کا چکیده کامل
    هدف این پژوهش بررسی تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت با در نظر گرفتن نقش میانجی­گری رفتار تسهیم دانش و تعدیل­گری تکنولوژی اطلاعات می­باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت از پژوهش­های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 90=N نفر از کارکنان شرکت بیمه کارآفرین شهر اصفهان تشکیل می­دهند. که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان وکرجسی تعداد 73=n نفر به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به­­عنوان نمونه انتخاب شده­اند و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­های محقق ساخته برمبنای پرسشنامه­های استاندارد صاحبنظران، استفاده شد. پایایی پرسشنامه­ها بوسیله آزمون آلفای کرونباخ به تایید رسید. سپس این داده­ها از طریق نرم افزار Spss24 تجزیه و تحلیل شدند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه­ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با بهره­گیری از نرم افزار Smart Pls2 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که: تاثیر مستقیم رهبری اصیل بر خلاقیت (فرضیه اصلی) و همچنین نقش میانجی­گری متغیر تسهیم دانش را در این رابطه (فرضیه فرعی 1) مورد تایید قرار گرفت. ولی نقش تعدیل­گری فناوری اطلاعات (فرضیه فرعی2) مورد تایید قرار نگرفت. براساس یافته­های تحقیق الگوی رفتاری رهبری اصیل به­عنوان ریشه تمام سبک­های نوین رهبری و جامع­ترین و کاربرد­ی­ترین نظریه رهبری، می­تواند راه­گشای بسیاری از معضلات سازمان­ها و پیامدهای مثبت اعم از خلاقیت و تمایل به اشتراک دانش در محیط کار گردد و مدیران و مسئولان سازمان­ها باید به تقویت مشخصه­­های این الگوی رفتاری بکوشند تا از مزایای آن بهره­مند گردند.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تاثیر خلاقیت و سرمایه اجتماعی بر بلوغ مدیریت دانش سازمانی در حوزه فناوری اطلاعات
    محمدحسین رونقی
    مدیریت دانش یک مزیت رقابتی برای سازمان به حساب می آید. مدل های بلوغ مدیریت دانش به سازمان ها جهت ارزیابی پروژه های مدیریت دانش و اخذ راهبرد مناسب برای پیشرفت کمک می کند. دانش نقش مهمی در دستیابی به اهداف سازمان ایفا می کند. دانش به افراد و روابط بین آنها مربوط می شود. ا چکیده کامل
    مدیریت دانش یک مزیت رقابتی برای سازمان به حساب می آید. مدل های بلوغ مدیریت دانش به سازمان ها جهت ارزیابی پروژه های مدیریت دانش و اخذ راهبرد مناسب برای پیشرفت کمک می کند. دانش نقش مهمی در دستیابی به اهداف سازمان ایفا می کند. دانش به افراد و روابط بین آنها مربوط می شود. از همین رو در این پژوهش تاثیر سرمایه اجتماعی بر بلوغ مدیریت دانش با نقش میانجی خلاقیت ارزیابی می شود. این مطالعه پیمایشی توصیفی است که در آن از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از بین مدیران و کارکنان فعال در حوزه فناوری اطلاعات به طور تصادفی 378 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد که تاثیر معناداری سرمایه اجتماعی بر خلاقیت و بلوغ مدیریت دانش دارد.   جزييات مقاله