• فهرست مقالات ریسک پذیری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رابطه ویژگیهای کارآفرینی با موفقیت تعاونیهای تولیدی شهر یزد
    حامد سیارخلج
    امروزه، در کشورهای مختلف توجّه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می­شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه­ی کارآفرینی از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها و به­ویژه کشورهای در حال توسعه شمرده می­شود. این تحقیق با هدف بررسی رابطه­ی ویژگی­های کارآفرینی با موفقیت تعاو چکیده کامل
    امروزه، در کشورهای مختلف توجّه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان می­شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه­ی کارآفرینی از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها و به­ویژه کشورهای در حال توسعه شمرده می­شود. این تحقیق با هدف بررسی رابطه­ی ویژگی­های کارآفرینی با موفقیت تعاونیهای تولیدی شهر یزد انجام شد. جامعه­ی آماری این تحقیق تعاونیهای تولیدی فعال شهر یزد می­باشد که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 196 نفر تعیین شد. جهت اجرای تحقیق از روش پیمایشی استفاده‌شده و ابزار گردآوری داده­­ها پرسشنامه­ی استاندارد کارآفرینی و پرسشنامه­ی محقق­ساخته­ی موفقیت تعاونیها بوده است. اعتبار ابزار اندازه­گیری صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن بود که بین زنان و مردان در موفقیت تعاونیهای تولیدی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین ویژگیهای کارآفرینی (ریسک­پذیری، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلامت فکری، عمل‌گرایی، تحمّل ابهام، رؤیاپردازی و چالش­طلبی) با موفقیت تعاونیهای تولیدی رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد. امّا سن و وضع تأهل با موفقیت تعاونیهای تولیدی رابطه­ای ندارد. از بین متغیرهای مستقل پنج متغیر در معادله­ی رگرسیون باقی ماندند که به ترتیب تحمّل ابهام، سلامت فکری، عمل‌گرایی، ریسک­پذیری و جنس بیشترین تأثیر را بر موفقیت تعاونیهای تولیدی داشتند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان
    نسیم ایزدی
     پژوهش حاضر با هدف بررسی نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام نور همدان  و در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به انجام رسیده است. نمونه آماری این تحقیق را تعداد 370 نفر از دانشجویان دختر و پسر رشته های کشاورزی در مقطع تحصیلی ک چکیده کامل
     پژوهش حاضر با هدف بررسی نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام نور همدان  و در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به انجام رسیده است. نمونه آماری این تحقیق را تعداد 370 نفر از دانشجویان دختر و پسر رشته های کشاورزی در مقطع تحصیلی کارشناسی دانشکده کشاورزی تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه برای نیت کارآفرینی دانشجویان 85/0 محاسبه گردید که ضریب اعتبار مناسبی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در مجموع دانشجویان مورد مطالعه از روحیه و نیت کارآفرینی بالایی برخوردارند البته نیت کارآفرینی در دانشجویان پسر بیشتر می باشد. بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت، وضعیت اشتغال دانشجویان، ریسک پذیری و موانع اقتصادی  میزان درآمد و میزان علاقه با نیت کارآفرینی آن ها رابطه مثبت و معنی داری دیده می شود. و  نیز اختلاف معنادرای از نظر نیت کارافرینانه بین دانشگاه های مورد مطالعه وجود داشت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان
    نسیم ایزدی
    پژوهش حاضر با هدف بررسي نیت کارآفرینانه در بين دانشجويان رشته¬هاي كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام¬نور همدان و در چارچوب كلي پژوهش¬هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد 370 نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته¬هاي كشاورزي در مقطع تحصيلي كار چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسي نیت کارآفرینانه در بين دانشجويان رشته¬هاي كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام¬نور همدان و در چارچوب كلي پژوهش¬هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد 370 نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته¬هاي كشاورزي در مقطع تحصيلي كارشناسي دانشکده کشاورزي تشكيل دادند. براي جمع¬آوري اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و براي انتخاب نمونه از روش نمونه¬گیري تصادفي ساده استفاده شد. ضريب آلفاي كرونباخ به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه براي نیت کارآفريني دانشجويان 85/0 محاسبه گرديد که ضريب اعتبار مناسبي مي¬باشد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از دو روش آمار توصيفي و تحليلي استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه در مجموع دانشجويان مورد مطالعه از روحيه و نیت كارآفريني بالايي برخوردارند البته نیت کارآفرینی در دانشجویان پسر بیشتر می¬باشد. بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت، وضعیت اشتغال دانشجویان، ریسک¬پذیری و موانع اقتصادی میزان درآمد و میزان علاقه با نیت کارآفرینی آن¬ها رابطه مثبت و معنی¬داری دیده می¬شود و نیز اختلاف معناداری از نظر نیت کارافرینانه بین دانشگاه¬های مورد مطالعه وجود داشت. جزييات مقاله