آخرین شماره
15
شماره15   سال 1 بهار-تابستان 1398
|

فهرست مقالات رضا بندریان


 • مقاله

  1 - الگوی اثربخش توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری
  رضا بندریان مهدی  بندریان
  شماره 1 , سال 5 , بهار 1393
  سازمان‌های پژوهش و فناوری رسالت توسعه فناوری و تمهید تجاری سازی آن به منظور ارتقاء و پشتیبانی از توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع مربوطه و مرتبط را برعهده دارند. پیچیدگی و ماهیت خاص فرایند توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری به منظور پاسخ اثربخش به نیاز صنعت متن کامل خلاصه
  سازمان‌های پژوهش و فناوری رسالت توسعه فناوری و تمهید تجاری سازی آن به منظور ارتقاء و پشتیبانی از توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع مربوطه و مرتبط را برعهده دارند. پیچیدگی و ماهیت خاص فرایند توسعه فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری به منظور پاسخ اثربخش به نیاز صنعت، نیازمند طراحی یک فرآیند توسعه و تجاری سازی فناوری است که الزامات مختلف برای پاسخگویی به چالش‌ها و مشکلات متعدد موجود در این مسیر را داشته و منجر به یکپارچگی و تطابق بین نوع و زمان نیازهای فناورانه صنعت و فرایند توسعه و تجاری سازی فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری گردد. به منظور پاسخگویی به این چالش‌ در این مقاله تلاش شده است یک الگوی تعدیل شده برای توسعه و تجاری سازی فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری ارائه گردد. این مدل براساس تعدیل ادبیات موجود با استفاده از مطالعه موردی (چند موردی) فرایند توسعه و تجاری سازی فناوری در نمونه‌های موفق با استفاده از تحلیل کیفی بدست آمده است. پس از تبیین مدل در نهایت به جمع‌بندی با اشاراتی تحلیلی از مدل پرداخته می‌شود. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - بررسی مدل‌های تجاری سازی فناوری و ارائه مدل بومی برای حمایت از تجاری سازی فناوری در کشور
  رضا بندریان علی حیدری  
  شماره 1 , سال 7 , زمستان 1394
  هدف از پژوهش و فناوری حصول به دستاوردهای فناورانه و نوآورانه مورد نیاز برای ارتقای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع کشور در راستای رقابت‌پذیری می‌باشد. بنابراین تولید ثروت از فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه نیازمند تجاری سازی دستاوردهای حاصل از آن می‌باشد. براین اسا متن کامل خلاصه
  هدف از پژوهش و فناوری حصول به دستاوردهای فناورانه و نوآورانه مورد نیاز برای ارتقای توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه صنایع کشور در راستای رقابت‌پذیری می‌باشد. بنابراین تولید ثروت از فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه نیازمند تجاری سازی دستاوردهای حاصل از آن می‌باشد. براین اساس و با توجه به جهت‌گیری کشور در راستای توسعه اقتصادی دانش بنیان، باید زیرساخت‌ها و نیازمندی‌های تجاری سازی دستاوردهای فناورانه‌ای که محصول توسعه علمی و اقتصاد دانش بنیان هستند فراهم گردد. در این مقاله پس از تعریف تجاری سازی فناوری براساس رویکردهای مختلف، به مدل‌های توسعه یافته براساس این رویکردها اشاره می‌شود. سپس به معرفی کشورهای پیشرو در زمینه تجاری سازی فناوری و اقدامات آنها برای حمایت از تجاری سازی فناوری پرداخته می‌شود و مدل‌های متنوع حمایت از تجاری سازی فناوری در برخی از آنها تشریح و تحلیل می‌شود. در نهایت با نگاهی ملی به توسعه و تجاری سازی فناوری در کشور به تشریح حمایت‌های مختلف مورد نیاز تجاری سازی فناوری و بخصوص حمایت‌های مالی و مدل‌های آن اشاره خواهد شد. در پایان عوامل کلیدی موفقیت تجاری سازی فناوری در سطح ملی و اقدامات مورد نیازی که باید در سطح ملی برای ارتقاء تجاری سازی فناوری انجام شود بیان می‌شود. جزييات مقاله

 • مقاله

  3 - کارکردهای تبلیغات در بازارگرایی سازمان‌های پژوهش و فناوری
  رضا بندریان
  کارآمدی سازمان‌های پژوهش و فناوری علاوه بر متاثر بودن از عوامل متعدد، در گرو بازارگرایی به عنوان یک عامل راهبردی بوده و سازمان‌های پژوهش و فناوری برتر در عرصه جهانی از شایستگی‌های بازارگرایی بالایی برخوردارند. بدون شک اثربخشی در اجرای ماموریت اساس بقای سازمان‌های پژوهش متن کامل خلاصه
  کارآمدی سازمان‌های پژوهش و فناوری علاوه بر متاثر بودن از عوامل متعدد، در گرو بازارگرایی به عنوان یک عامل راهبردی بوده و سازمان‌های پژوهش و فناوری برتر در عرصه جهانی از شایستگی‌های بازارگرایی بالایی برخوردارند. بدون شک اثربخشی در اجرای ماموریت اساس بقای سازمان‌های پژوهش و فناوری بوده و در پیش گرفتن راهکار و ابزار بازاریابی در راستای توسعه مشتری محوری و طراحی و توسعه سازمان براساس اهداف بازارگرایی، تامین‌کننده بقای این سازمان‌ها خواهد بود. در این شرایط سازمان‌های پژوهش و فناوریی که بتوانند از ابزارهای تعبیه شده در حوزه بازاریابی استفاده کنند، بستر مناسبی برای رویارویی با آینده متحول، فراهم خواهند کرد. تبلیغات یکی از عناصر مهم بازاریابی است که بررسی نقش این عنصر مهم در ارتباط با کارآمدی سازمان‌های پژوهش و فناوری، می‌تواند سبب بکارگیری مناسب تبلیغات در تقویت جایگاه این سازمان‌ها و دستاوردهای آنها گردد. در این مقاله برآنیم تا کارکردهای تبلیغات را در سازمان‌های پژوهش و فناوری با رویکردی بازارگرایانه مورد مطالعه قرار دهیم. در پایان نیز با جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات به نتیجه‌گیری پرداخته شده است. جزييات مقاله

 • مقاله

  4 - تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی در صنعت نفت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS)
  رضا بندریان مهدی  بندریان
  شماره 1 , سال 1 , پاییز 1392
  در این مطالعه که به منظور تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی صورت گرفته، ابتدا رویکردهای ارزش‌گذاری فناوری و سپس عوامل موثر بر ارزش فناوری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت 42 عامل موثر بر ارزش فناوری در 5 گروه شامل ارزش ذاتی فناوری، ارزش هزینه‌های فناو متن کامل خلاصه
  در این مطالعه که به منظور تعیین عوامل موثر بر ارزش نوآوری‌های فناورانه فرآیندی صورت گرفته، ابتدا رویکردهای ارزش‌گذاری فناوری و سپس عوامل موثر بر ارزش فناوری مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت 42 عامل موثر بر ارزش فناوری در 5 گروه شامل ارزش ذاتی فناوری، ارزش هزینه‌های فناوری، ارزش بازار فناوری، ارزش اجتماعی فناوری و ارزش سایر عوامل، شناسایی شد و در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان حوزه ارزش‌گذاری فناوری قرار گرفت. این پرسشنامه‌ها از طریق معادلات ساختاری و به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرار گرفته و پس از مشخص شدن وزن هر عامل و حذف عوامل کم اهمیت و نیز تعیین وزن هر شاخص، معادله خطی ارزش فناوری برای نوآوری‌های فناورانه فرایندی مشخص شد. جزييات مقاله

 • مقاله

  5 - ارائه مدل کسب وکار مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران
  رضا بندریان
  لزوم رقابت پذیری صنعت گاز و فناوری محور بودن این صنعت، توجه به مباحث پژوهش و فناوری را به منظور ایجاد توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه در این صنعت ضروری می‌سازد. با عنایت به اینکه این مسئولیت (حمایت فناورانه و نوآورانه از صنعت گاز) بر عهده مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی متن کامل خلاصه
  لزوم رقابت پذیری صنعت گاز و فناوری محور بودن این صنعت، توجه به مباحث پژوهش و فناوری را به منظور ایجاد توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه در این صنعت ضروری می‌سازد. با عنایت به اینکه این مسئولیت (حمایت فناورانه و نوآورانه از صنعت گاز) بر عهده مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران می‌باشد، در این تحقیق مدل کسب و کار این مدیریت به منظور ارزیابی و مقایسه میزان تطابق آن با ماموریت آن بررسی شده و سپس براساس نتایج حاصل به ارائه راهکارهایی برای بهبود و تکامل آن پرداخته می‌شود. بدین منظور ابتدا مدل جامع کسب و کار پژوهش و فناوری برمبنای استخراج ارکان و اجزای آن از ادبیات تدوین گردید و مکانیزم‌های پیاده سازی آن تبیین و تشریح شد. در مرحله بعد مدل کسب و کار فعلی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز با استفاده از بررسی مستندات و مدارک سازمانی و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با روسا و کارشناسان مدیریت مذکور در خصوص نحوه اجرای فعالیت‌ها به منظور درک چگونگی ایجاد ارزش در این مدیریت و تحویل آن به شرکت ملی گاز تدوین شد. در نهایت مدل کسب و کار فعلی مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز با مدل استخراج شده از ادبیات مقایسه و اصلاحات لازم برای بهبود عملکرد این مدیریت پیشنهاد گردید. جزييات مقاله

 • مقاله

  6 - توسعه دوسو توان محصول پیچیده، موردپژوهی نیروگاه غرب کارون
  محسن  حامدی زهرا گمار رضا بندریان
  شماره 15 , سال 1 , بهار-تابستان 1398
  محصولات پیچیده در همه صنایع فراگیر بوده و در زیرساخت های صنعتی کشورهای توسعه یافته نقشی اساسی ایفا می کنند. مشاهده شکست برخی شرکت‌های مطرح بین المللی در این حوزه، بررسی نمونه های موفق و تحلیل علل موفقیت آنها را ضروری می سازد. این نیاز در شرکت‌های مؤخر فعال در این حوزه ب متن کامل خلاصه
  محصولات پیچیده در همه صنایع فراگیر بوده و در زیرساخت های صنعتی کشورهای توسعه یافته نقشی اساسی ایفا می کنند. مشاهده شکست برخی شرکت‌های مطرح بین المللی در این حوزه، بررسی نمونه های موفق و تحلیل علل موفقیت آنها را ضروری می سازد. این نیاز در شرکت‌های مؤخر فعال در این حوزه به¬دلیل محدودیتهایی که این شرکت‌ها با آن مواجهند از جمله ساختار درحال توسعه کشورهای خاستگاه و عدم دسترسی به شبکه های پیشرو اهمیتی مضاعف پیدا می‌‌کند. تحقیق حاضر که با رویکرد کیفی انجام شده است به تحلیل توسعه موفق محصولات پیچیده در صنعت برق بر اساس الگوی دوسوتوانی می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که شرکتی موخر توانسته است پس از اکتساب برون¬زای فناوری، با اجرای طیفی از پروژه های مکرر منظور کاربرد اقتصاد تکرار و بازترکیب حاصل از توسعه و به¬کار‌گیری مکانیزمهای توسعه درون¬زا پروژه‌های پیشرو را به منظور دستیابی به پایه فناوری جدید و تأمین فناوری‌های پیچیده مورد نیاز خود با اتکا به دوسوتوانی طراحی، تأمین و اجرا کند. مکانیزم‌های به کارگرفته شده شامل توسعه ماژولار محصولات پیچیده، تعمیق دانش با بهره برداری و تدوین دانش درونی شده با تمرکز بر تأمین نیازهای پایش شده بازار هستند. این تجربه موفق در تحویل دستاوردهای پروژه، کارکرد دوسوتوانی را در عرصه مدیریت پروژه ها نیز به نمایش می‌گذارد. رویکرد ترکیبی دوسوتوانی در عرصه توسعه فناوری و محصول و مدیریت پروژه‌های پیچیده کاربردهای قابل توجهی برای سایر صنایع دیگر داشته و از سوی دیگر لزوم گسترش پژوهش‌ها در این عرصه را نشان می‌دهد. جزييات مقاله