آخرین شماره
15
شماره15   سال 1 بهار-تابستان 1398
|

فهرست مقالات زهرا محمدهاشمی


 • مقاله

  1 - چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه ها؛ یک رویکرد فراترکیب
  زهرا محمدهاشمی
  سیاستگذاران برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود ابزارهای سیاستی متنوعی را طراحی می­کنند که اجرای موفقیت ­آمیز این ابزارها نیازمند تحلیل و بررسی نتایج و اثرات آنها است. در این راستا، روش­های مختلفی برای بررسی اثربخشی مداخلات دولت به ­کارگرفته شده و ارزش و شایستگی آنها را متن کامل خلاصه
  سیاستگذاران برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود ابزارهای سیاستی متنوعی را طراحی می­کنند که اجرای موفقیت ­آمیز این ابزارها نیازمند تحلیل و بررسی نتایج و اثرات آنها است. در این راستا، روش­های مختلفی برای بررسی اثربخشی مداخلات دولت به ­کارگرفته شده و ارزش و شایستگی آنها را از ابعاد مختلف بر ذینفعان تعیین می­شود. هدف مقاله حاضر، بررسی عمیق فرآیند اثرگذاری ابزارهای سیاستی مشوق مالی و مشوق مالیاتی است که توسط دولت­ها در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط یا نوآور و بمنظور تحریک تحقیق و توسعه ارائه می­شوند. بدین منظور، بر اساس روش فراترکیب 279 مقاله و گزارش از پایگاه­های رسمی و معتبر شناسایی شده و پس از طی مراحل لازم 66 سند مورد تحلیل نهایی قرار گرفته است. با تجزیه و تحلیل و ترکیب کیفی نتایج مطالعات ارزیابی سیاست، 15 شاخص اثر­گذار بر عملکرد شرکت­ها شناسایی شد که این شاخص­ها در قالب سه دسته اثر افزودگی ورودی، افزودگی خروجی و افزودگی رفتاری در نگاشت تحقیق جایگذاری شدند. در پایان به ­منظور تعیین میزان اهمیت و پشتیبانی این مطالعات، با استفاده از روش آنتروپی شانون به تعیین ضریب اثر اجزای شناسایی شده در نگاشت پرداخته شد که شاخص هزینه­ کرد تحقیق و توسعه از دسته افزودگی ورودی و شاخص نوآوری از دسته افزودگی خروجی بیشترین تاثیر را دارا بودند. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه¬ها؛ یک رویکرد فراترکیب
  زهرا محمدهاشمی سپهر  قاضی نوری مهدی سجادی فر
  سیاستگذاران برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود ابزارهای سیاستی متنوعی را طراحی می¬کنند که اجرای موفقیت¬آمیز این ابزارها، نیازمند تحلیل و بررسی نتایج و اثرات آنها است. در این راستا، روش¬های مختلفی برای بررسی اثربخشی مداخلات دولت به¬کارگرفته شده و ارزش و شایستگی آنها را ا متن کامل خلاصه
  سیاستگذاران برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود ابزارهای سیاستی متنوعی را طراحی می¬کنند که اجرای موفقیت¬آمیز این ابزارها، نیازمند تحلیل و بررسی نتایج و اثرات آنها است. در این راستا، روش¬های مختلفی برای بررسی اثربخشی مداخلات دولت به¬کارگرفته شده و ارزش و شایستگی آنها را از ابعاد مختلف بر ذینفعان تعیین می¬شود. هدف مقاله حاضر، بررسی عمیق فرآیند اثرگذاری ابزارهای سیاستی مشوق مالی و مشوق مالیاتی است که توسط دولت¬ها در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط یا نوآور و بمنظور تحریک تحقیق و توسعه ارائه می¬شوند. بدین منظور، بر اساس روش فراترکیب 279 مقاله و گزارش از پایگاه¬های رسمی و معتبر شناسایی شده و پس از طی مراحل لازم 66 سند مورد تحلیل نهایی قرار گرفته است. با تجزیه و تحلیل و ترکیب کیفی نتایج مطالعات ارزیابی سیاست، 15 شاخص اثر¬گذار بر عملکرد شرکت¬ها شناسایی شد که این شاخص¬ها در قالب سه دسته اثر افزودگی ورودی، افزودگی خروجی و افزودگی رفتاری در نگاشت تحقیق جایگذاری شدند. در پایان به¬منظور تعیین میزان اهمیت و پشتیبانی این مطالعات، با استفاده از روش آنتروپی شانون به تعیین ضریب اثر اجزای شناسایی شده در نگاشت پرداخته شد که شاخص هزینه¬کرد تحقیق و توسعه از دسته افزودگی ورودی و شاخص نوآوری از دسته افزودگی خروجی بیشترین تاثیر را دارا بودند. جزييات مقاله

 • مقاله

  3 - چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه¬ها؛ یک رویکرد فراترکیب
  زهرا محمدهاشمی سپهر قاضی نوری مهدی  سجادی¬فر
  شماره 15 , سال 1 , بهار-تابستان 1398
  سیاستگذاران برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود ابزارهای سیاستی متنوعی را طراحی می¬کنند که اجرای موفقیت¬آمیز این ابزارها، نیازمند تحلیل و بررسی نتایج و اثرات آنها است. در این راستا، روش¬های مختلفی برای بررسی اثربخشی مداخلات دولت به¬کارگرفته شده و ارزش و شایستگی آنها را ا متن کامل خلاصه
  سیاستگذاران برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود ابزارهای سیاستی متنوعی را طراحی می¬کنند که اجرای موفقیت¬آمیز این ابزارها، نیازمند تحلیل و بررسی نتایج و اثرات آنها است. در این راستا، روش¬های مختلفی برای بررسی اثربخشی مداخلات دولت به¬کارگرفته شده و ارزش و شایستگی آنها را از ابعاد مختلف بر ذینفعان تعیین می¬شود. هدف مقاله حاضر، بررسی عمیق، شناسایی و دسته بندی شاخص های اثرگذاری ابزارهای سیاستی مالی و مالیاتی است که توسط دولت¬ها در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط یا نوآور و بمنظور تحریک تحقیق و توسعه ارائه می¬شوند. بدین منظور، بر اساس روش فراترکیب 279 مقاله و گزارش از پایگاه¬های رسمی و معتبر شناسایی شده و پس از طی مراحل لازم 67 سند مورد تحلیل نهایی قرار گرفته است. با تجزیه و تحلیل و ترکیب کیفی نتایج مطالعات ارزیابی سیاست، 15 شاخص اثر¬گذار بر عملکرد شرکت¬ها شناسایی شد که این شاخص¬ها در قالب سه دسته اثر افزونگی ورودی، افزونگی خروجی و افزونگی رفتاری در نگاشت تحقیق جایگذاری شدند. در پایان به¬منظور تعیین میزان اهمیت و پشتیبانی این مطالعات، با استفاده از روش آنتروپی شانون به تعیین ضریب اثر اجزای شناسایی شده در نگاشت پرداخته شد که شاخص هزینه¬کرد تحقیق و توسعه از دسته افزونگی ورودی و شاخص نوآوری از دسته افزونگی خروجی بیشترین تاثیر را دارا بودند. جزييات مقاله