فهرست مقالات کیومرث  نیاز آذری

  • دسترسی آزاد مقاله

    1 - توانایی های تعیین کننده جهت ایجاد زمینه ی انتقال تکنولوژی آموزشی دردانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران در سال 1392
    مریم فقیه نصیری کیومرث  نیاز آذری
    چکیده تکنولوژی آموزشی ،روش سیستماتیک طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرآیند تدریس ویادگیری که مبنای اهداف ویژه برای فراهم کردن آموزش مؤثرتر در جهت دانش آفرینی تنظیم و اجرا می شود. و استفاده ازاین تکنولوژی در مکانی بجز مکان اولیه خلق آن ،انتقال تکنولوژی است.اپژوهش با هدف بررس چکیده کامل
    چکیده تکنولوژی آموزشی ،روش سیستماتیک طراحی، اجرا و ارزشیابی کل فرآیند تدریس ویادگیری که مبنای اهداف ویژه برای فراهم کردن آموزش مؤثرتر در جهت دانش آفرینی تنظیم و اجرا می شود. و استفاده ازاین تکنولوژی در مکانی بجز مکان اولیه خلق آن ،انتقال تکنولوژی است.اپژوهش با هدف بررسی توانایی های تعیین کننده برای ساخت زمینه ی انتقال تکنولوژی آموزشی در دانشگاه های آزاد مازندران انجام شد. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی است. جامعه 1700 نفر از اساتید دانشگاه های مازندران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای تعیین نمونه از جدول جرسی ومورگان تعداد 313 به عنوان نمونه استفاده شده است.ابزار گرد آوری دادهها، پرسشنامه محقق ساخته و برای تعیین روایی ، از روایی محتوا و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ بررسی ومقدار819/0محاسبه گردید. داده های در دو سطح آمار توصیفی جهت تعیین فراوانی و درصد میانگین ، انحراف استاندارد ، کمترین و بیشترین و در سطح آمار استنباطی از آزمون رگرسیون چند متغیره ، تحلیل عاملی و همسانی درونی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داد میزان واریانسی که توانایی واسطه گر شامل اکتساب اطلاعات و دانش، یادگیری ، یادگیری زدایی است برای انتقال تکنولوژی تبیین می کند بیشتر از سایر توانایی ها با سطح معناداری(05/0>α) است. پیشنهاد مهم این است توانایی های یادگیری، یادگیری زدایی ، اکتساب اطلاعات و ظرفیت وبنیان دانش،ترکیب و حل مساله نقش مهمی در بستر سازی انتقال تکنولوژی نوین آموزشی در نظام آموزش عالی دارا هستند. جزييات مقاله