آخرین شماره
15
شماره15   سال 1 بهار-تابستان 1398
|

فهرست مقالات حسن نادعلی پور پلکی


 • مقاله

  1 - کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک مطالعه داده بنیاد
  حسن نادعلی پور پلکی
  کارآفرینی اجتماعی بعنوان شاخه ای از کارآفرینی، نقش کلیدی در توسعه پایدار جامعه دارد. از سوی دیگر آموزش عالی دوره مناسبی جهت پرورش کارآفرینی گرایی قلمداد می گردد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی بود. رویکرد پژوهش، کیفی و د متن کامل خلاصه
  کارآفرینی اجتماعی بعنوان شاخه ای از کارآفرینی، نقش کلیدی در توسعه پایدار جامعه دارد. از سوی دیگر آموزش عالی دوره مناسبی جهت پرورش کارآفرینی گرایی قلمداد می گردد. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی بود. رویکرد پژوهش، کیفی و در فرآیند پژوهش از راهبرد نظریه داده بنیاد استفاده شده است. مشارکت کنندگان، شامل صاحبنظران حوزه کارآفرینی گرایی اجتماعی در آموزش عالی دولتی ایران بودند، که با استفاده از رویکرد نمونه گزینی هدفمند22 نفر انتخاب و پس از رسیدن به اشباع نظری، جهت اطمینان با 2 نمونه دیگر مصاحبه صورت گرفت که داده های جدیدی بدست نیامد، در نهایت با 24 نفر از اطلاع رسانان کلیدی، چارچوب نمونه گزینی بسته شد. جهت بررسی روایی و پایایی داده ها، به ترتیب از روایی سازه ای، روایی درونی و روایی بیرونی و جهت بررسی پایایی از روش بررسی اعضا، همکار پژوهشی و ناظر بیرونی استفاده گردید. داده یابی با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار و تحلیل داده ها با روش مقایسه مداوم و کد گذاری نظری صورت گرفت. مشارکت کنندگان در پژوهش، عواملی مانند سفارش پذیری اجتماعی، محرک های تغییر پذی و کارآفرینی گرایی را به عنوان عوامل علی توجیه کننده الگو، ارزش آفرینی اجتماعی را به عنوان پدیده محوری و شکل دهنده و سامان بخش سایر عناصر الگو، استقلال نهادی و آزادی آکادمیک را به عنوان عوامل مداخله گر بر راهبردهای پدیده مورد نظر، مدیریت مسئولانه و بسته های حمایتی را به عنوان راهبردهای راه حل محور برای مواجهه با پدیده مورد مطالعه و شایستگی پروری و پاسخگویی در برابر اجتماع را، به عنوان پیامدهای گسترش الگوی کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی برشمردند. بدین ترتیب مولفه ها و عناصر الگوی مورد نظر، استخراج و ارایه گردید.   جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک مطالعه داده بنیاد
  حسن نادعلی پور پلکی فریبا  کریمی محمدعلی  نادی
  شماره 15 , سال 1 , بهار-تابستان 1398
  كارآفريني اجتماعي بعنوان شاخه اي از كارآفريني، نقش كليدي در توسعه پايدار جامعه دارد. از سوي ديگر آموزش¬عالي دوره مناسبي جهت پرورش كارآفريني¬گرايي قلمداد مي¬گردد. در همين راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه¬های کارآفرینی اجتماعی در آموزش¬عالی بود. رويكرد پژوهش، کیفی و د متن کامل خلاصه
  كارآفريني اجتماعي بعنوان شاخه اي از كارآفريني، نقش كليدي در توسعه پايدار جامعه دارد. از سوي ديگر آموزش¬عالي دوره مناسبي جهت پرورش كارآفريني¬گرايي قلمداد مي¬گردد. در همين راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه¬های کارآفرینی اجتماعی در آموزش¬عالی بود. رويكرد پژوهش، کیفی و در فرآیند پژوهش از راهبرد نظریه داده¬بنیاد استفاده شده است. مشاركت¬كنندگان، شامل صاحبنظران حوزه كارآفريني¬گرايي اجتماعي در آموزش¬عالی دولتي ايران بودند، که با استفاده از رویکرد نمونه¬گزيني هدفمند22 نفر انتخاب و پس از رسيدن به اشباع نظري، جهت اطمينان با 2 نمونه ديگر مصاحبه صورت گرفت كه داده¬هاي جديدي بدست نيامد، در نهايت با 24 نفر از اطلاع¬رسانان كليدي، چارچوب نمونه¬گزيني بسته شد. جهت بررسي روايي و پايايي داده¬ها، به ترتيب از روايي سازه¬اي، روايي دروني و روايي بيروني و جهت بررسي پايايي از روش بررسي اعضا، همكار پژوهشي و ناظر بيروني استفاده گرديد. داده¬يابي با استفاده از مصاحبه نیمه¬ساختار و تحليل داده¬ها با روش مقایسه مداوم و کدگذاری نظری صورت گرفت. مشاركت¬كنندگان در پژوهش، عواملي مانند سفارش¬پذيري اجتماعي، محرك-هاي تغييرپذي و كارآفريني¬گرايي را به عنوان عوامل علي توجيه¬كننده الگو، ارزش آفرینی اجتماعی را به عنوان پدیده محوری و شكل¬دهنده و سامان¬بخش ساير عناصر الگو، استقلال نهادي و آزادي آكادميك را به عنوان عوامل مداخله¬گر بر راهبردهاي پديده مورد نظر، مديريت مسئولانه و بسته¬هاي حمايتي را به عنوان راهبردهاي راه حل¬محور براي مواجهه با پديده مورد مطالعه و شايستگي پروري و پاسخگويي در برابر اجتماع را، به عنوان پيامدهاي گسترش الگوي كارآفريني اجتماعي در آموزش عالي برشمردند. بدين ترتيب مولفه¬ها و عناصر الگوي مورد نظر، استخراج و ارايه گرديد. جزييات مقاله