آخرین شماره

16
شماره16   سال 8 پاییز-زمستان 1398
|

فهرست مقالات منصوره حورعلی


 • مقاله

  1 - تعیین راهبرهای پابرجا برای دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیک ایران
  منصوره حورعلی
  پی گیری و پیاده سازی راهبرد، مستلزم صرف سرمایه و زمان است  لذا انتخاب راهبرد مناسب از اولویت زیادی برخوردار است. هدف از این مقاله تعیین راهبردهای پابرجا برای دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیک ایران در افق سال 1404 هجری است. در این مقاله برای استخراج راهبردها ا متن کامل خلاصه
  پی گیری و پیاده سازی راهبرد، مستلزم صرف سرمایه و زمان است  لذا انتخاب راهبرد مناسب از اولویت زیادی برخوردار است. هدف از این مقاله تعیین راهبردهای پابرجا برای دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیک ایران در افق سال 1404 هجری است. در این مقاله برای استخراج راهبردها از مرور اسناد موجود در ایران در حوزه دولت الکترونیک استفاده می شود. راهبردهای تحقیق از ادبیات استخراج و با نظر خبرگان تکمیل شده است. سناریوهای استخراج شده با روش پس نگری به عنوان سناریوهای بدیلی که باید این راهبردها باعث تخقق آنها شود، مورد استفاده قرار می گیرد. سپس برمبنای نظر خبرگان دولت الکترونیکی، راهبرد پابرجا برای ارائه خدمات بهتر دولت الکترونیک که بتواند در اکثر سناریوها پاسخگو باشد، تعیین می شود. مبنای اعتبار راهبردهای برنامه ریزی پابرجا، حداقل سازی تاسف نسبی در نظر گرفته شد. در این تحقیق برای گردآوری داده­ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد و پاسخها با نظر 50 خبره تکمیل ونتایج  ارزیابی شد. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار از پنل خبرگان بهره گرفته شد. نتایج نشان داد راهبرد توسعه و گسترش زیرساخت­های ارتباطی و نرم افزاری پایه در اولویت اول و راهبرد حضور فعال و سازنده در عرصه منطقه­ای و بین المللی به منظور ایفای نقش محوری و تأثیرگذار در حوزه فناوری اطلاعات در اولویت دوم قراردارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که پروژه هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، موتور جستجوی بومی و سیتم عامل باید در اولویت قرار گیرند. جزييات مقاله

 • مقاله

  2 - تعیین راهبرهای پابرجا برای دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیک ایران
  منصوره حورعلی  
  پی گیری و پیاده سازی راهبرد، مستلزم صرف سرمایه و زمان است  لذا انتخاب راهبرد مناسب از اولویت زیادی برخوردار است. هدف از این مقاله تعیین راهبردهای پابرجا برای دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیک ایران در افق سال 1404 هجری است. در این مقاله برای استخراج راهبردها ا متن کامل خلاصه
  پی گیری و پیاده سازی راهبرد، مستلزم صرف سرمایه و زمان است  لذا انتخاب راهبرد مناسب از اولویت زیادی برخوردار است. هدف از این مقاله تعیین راهبردهای پابرجا برای دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیک ایران در افق سال 1404 هجری است. در این مقاله برای استخراج راهبردها از مرور اسناد موجود در ایران در حوزه دولت الکترونیک استفاده می شود. راهبردهای تحقیق از ادبیات استخراج و با نظر خبرگان تکمیل شده است. سناریوهای استخراج شده با روش پس نگری به عنوان سناریوهای بدیلی که باید این راهبردها باعث تخقق آنها شود، مورد استفاده قرار می گیرد. سپس برمبنای نظر خبرگان دولت الکترونیکی، راهبرد پابرجا برای ارائه خدمات بهتر دولت الکترونیک که بتواند در اکثر سناریوها پاسخگو باشد، تعیین می شود. مبنای اعتبار راهبردهای برنامه ریزی پابرجا، حداقل سازی تاسف نسبی در نظر گرفته شد. در این تحقیق برای گردآوری داده­ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد و پاسخها با نظر 50 خبره تکمیل ونتایج  ارزیابی شد. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار از پنل خبرگان بهره گرفته شد. نتایج نشان داد راهبرد توسعه و گسترش زیرساخت­های ارتباطی و نرم افزاری پایه در اولویت اول و راهبرد حضور فعال و سازنده در عرصه منطقه­ای و بین المللی به منظور ایفای نقش محوری و تأثیرگذار در حوزه فناوری اطلاعات در اولویت دوم قراردارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که پروژه هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، موتور جستجوی بومی و سیتم عامل باید در اولویت قرار گیرند. جزييات مقاله

 • مقاله

  3 - طراحی مدل مفهومی شبکه مدیریت لجستیک معکوس با بر رویکرد نوآوری زنجیره تامین
  محمدرضا  خسروی رضا همایی منصوره حورعلی
  شماره 17 , سال 8 , پاییز-زمستان 1398
  در سال‌های اخیر تغییرات سریع بازارها با تکیه بر نوآوری در زنجیرههای تامین مواد افزایش یافته و اتخاذ رویکردی پایدار به الگوهای مصرف اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این مسئله به خصوص در حوزه‌ تامین و در نتیجه مصرف کالاها در زنجیره تامین نمود بیشتری داشته است. هدف مقاله حاضر ط متن کامل خلاصه
  در سال‌های اخیر تغییرات سریع بازارها با تکیه بر نوآوری در زنجیرههای تامین مواد افزایش یافته و اتخاذ رویکردی پایدار به الگوهای مصرف اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این مسئله به خصوص در حوزه‌ تامین و در نتیجه مصرف کالاها در زنجیره تامین نمود بیشتری داشته است. هدف مقاله حاضر طراحی مدل مفهومی شبکه لجستیک معکوس در راستای بکارگیری بهتر از مواد خام و کاهش ضایعات در زنجیره تامین کالا است. جامعه آماری تحقیق خبرگان دانشگاهی و مدیران زنجیره تامین حوزه دفاع در نظر گرفته شدند. نمونه آماری شامل 143 نفر میباشد که پرسشنامه نیمه ساختاریافته در قالب مصاحبه تکمیل و جمعآوری شد. نتایج تحقیق با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری و نرمافزار و تکنیکlizrel تحلیل و ابعاد و مولفههای مدل لجستیک معکوس را در سه مرحله تامین، جمعآوری و بکارگیری مجدد شناسایی و در قالب مدل مفهومی شبکه مدیریت لجستیک معکوس ارائه شد. پایایی و روایی تحقیق نیز در نهایت پیشنهاد میشود مدیران و تصمیمگیران حوزههای دفاعی با تمرکز بر این سه بعد نسبت به برنامهریزی معکوس تامین مواد مورد نیاز خود اقدام نمایند. جزييات مقاله