• صفحه اصلی
  • دانشگاه صنعتی امیرکبیر به‌مثابه دانشگاه نوآور و ارزش‌آفرین: دستاوردها و چالش‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401100640572 بازدید : 1860 صفحه: 59 - 76

20.1001.1.27170454.1402.12.23.5.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط