• صفحه اصلی
  • تحلیل شاخصﻫﺎی سرمایه انسانی در تجارﻱسازی پژوهشﻫﺎی دانشگاهی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200428591 بازدید : 4749 صفحه: 21 - 34

نوع مقاله: پژوهشی