• صفحه اصلی
  • تأثیر آمادگی فناوری و سرمایه خارجی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401030437487 بازدید : 6293 صفحه: 85 - 100

20.1001.1.27170454.1401.11.22.4.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط