• فهرست مقالات همدان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تاثیر عوامل محیطی بر قصد کارآفرینانه دیجیتالی دانشجویان علوم کامپیوتر (مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی استان همدان)
    احمد یعقوبی فرانی
    ظهور اینترنت و توسعه روزافزون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، روش‌های کسب و کار را در جهان به طور بنیادی تغییر داده است. ولیکن توجه خیلی کمی به عوامل موثر بر قصد و تمایل افراد برای راه اندازی کسب و کار جدید در فضای دیجیتالی شده است و این عدم توجه، به ویژه در کشور ما محسو چکیده کامل
    ظهور اینترنت و توسعه روزافزون فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، روش‌های کسب و کار را در جهان به طور بنیادی تغییر داده است. ولیکن توجه خیلی کمی به عوامل موثر بر قصد و تمایل افراد برای راه اندازی کسب و کار جدید در فضای دیجیتالی شده است و این عدم توجه، به ویژه در کشور ما محسوس‌تر است. از جمله عواملی که می‌تواند قصد و تمایل افراد را در زمینه شروع کسب و کارهای دیجیتالی تحت تاثیر قرار دهد، عوامل محیطی می‌باشد. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر آن بود که با ادغام عوامل محیطی درون تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به مطالعه تاثیر این عوامل بر قصد کارآفرینانه دیجیتالی دانشجویان رشته علوم کامپیوتر بپردازد. داده‌های مورد نیاز از 150 دانشجوی رشته علوم کامپیوتر از چهار دانشگاه دولتی در استان همدان (بوعلی سینا، صنعتی همدان، سید جمال‌الدین اسدآبادی و ملایر) جمع‌آوری گردید. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هر سه متغیر انگیزشی یعنی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده رابطه مثبت و معنی‌داری با قصدکارآفرینانه دانشجویان دارند هرچند که کنترل رفتار درک شده قوی‌ترین نقش را در این زمینه ایفا می‌نمود. نتایج همچنین نشان داد که بین متغیرهای فرهنگ کارآفرینی و سیاست دولت با متغیر قصد کارآفرینی دیجیتالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، ولیکن نتایج حاصله بیانگر آن بود که محیط دانشگاهی اثر مستقیم معناداری بر قصد کارآفرینی دیجیتالی دانشجویان ندارد. نتایج و اطلاعات کسب شده در این مطالعه کمک می‌کند تا درک کامل‌تری از نقش عوامل انگیزشی و محیطی در تبیین قصد کارآفرینی دیجیتالی فراهم شود و همچنین می‌تواند به سیاستگزاران و آموزشگران کمک نماید تا راهبردهای اثربخشی برای بهبود و ارتقای کارآفرینی دیجیتال تدوین نمایند. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینیانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نوراستان همدان
    صیدمهدی ویسه
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا ودانشگاه پیام نور همدان ودر چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی -همبستگی به انجام رسیده است.نمونه آماری این تحقیق را تعداد 370 نفر از دانشجویان دختر وپسر رشته های کشاورزی در مقطع تحصیل چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا ودانشگاه پیام نور همدان ودر چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی -همبستگی به انجام رسیده است.نمونه آماری این تحقیق را تعداد 370 نفر از دانشجویان دختر وپسر رشته های کشاورزی در مقطع تحصیلی کارشناسی دانشکده کشاورزی تشکیل دادند..برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه وبرای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.ضریب الفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه برای نیت کارآفرینی دانشجویان 0/85 محاسبه گردیدکه ضریب اعتبار مناسبی می باشد جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ،از دو روش آمار توصیفی وتحلیلی استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان داد که در مجموع دانشجویان مورد مطالعه از روحیه وونیت کارآفرینی بالایی برخوردارند البته نیت کارآفرینی در دانشجویان پسر بیشتر می باشد.بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت ،وضعیت اشتغال دانشجویان ،ریسک پذیری وموانع اقتصادی میزان درآمد ومیزان علاقه با نیت کارآفرینی آن ها رابطه مثبت ومعنی داری دیده می شود . ونیز اختلاف معناداری از نیت کار آفرینانه بین دانشگاه های مورد مطالعه وجود دارد.   جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان
    نسیم ایزدی
     پژوهش حاضر با هدف بررسی نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام نور همدان  و در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به انجام رسیده است. نمونه آماری این تحقیق را تعداد 370 نفر از دانشجویان دختر و پسر رشته های کشاورزی در مقطع تحصیلی ک چکیده کامل
     پژوهش حاضر با هدف بررسی نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام نور همدان  و در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به انجام رسیده است. نمونه آماری این تحقیق را تعداد 370 نفر از دانشجویان دختر و پسر رشته های کشاورزی در مقطع تحصیلی کارشناسی دانشکده کشاورزی تشکیل دادند. برای جمع آوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه برای نیت کارآفرینی دانشجویان 85/0 محاسبه گردید که ضریب اعتبار مناسبی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از دو روش آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در مجموع دانشجویان مورد مطالعه از روحیه و نیت کارآفرینی بالایی برخوردارند البته نیت کارآفرینی در دانشجویان پسر بیشتر می باشد. بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت، وضعیت اشتغال دانشجویان، ریسک پذیری و موانع اقتصادی  میزان درآمد و میزان علاقه با نیت کارآفرینی آن ها رابطه مثبت و معنی داری دیده می شود. و  نیز اختلاف معنادرای از نظر نیت کارافرینانه بین دانشگاه های مورد مطالعه وجود داشت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی میزان اثرگذاری مؤلفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر گسترش بازاریابی الکترونیکی (مورد: پایگاه خبری همدان‌نیوز)
    اشکان یوسفی
    هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اثرگذاری مؤلفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر گسترش بازاریابی الکترونیکی در پایگاه خبری همدان‌نیوز می‌باشد. روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها یک چکیده کامل
    هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اثرگذاری مؤلفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر گسترش بازاریابی الکترونیکی در پایگاه خبری همدان‌نیوز می‌باشد. روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها یک تحقیق کمی می‌باشد. جامعه آماری به دلیل عدم دسترسی به کل جامعه، نامحدود در نظر گرفته شد. نمونه آماری در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 384 نفر  برآورد گردید. ابزار اندازه‌گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، پرسشنامه 20 سوالی دیویس (2002) و ابزار اندازه¬گیری بازاریابی الکترونیکی، پرسشنامه 16 سوالی بوساکورن و دیتر (2005) می¬باشد. روش‌های آماری شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی (کولموگروف – اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون) بوده است. یافته‌ها: مولفه نگرش به کاربرد فناوری اطلاعات و سپس تمایل به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین میانگین را در بین ابعاد استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات به خود اختصاص داده و کمترین آن مربوط به مولفه سهولت درک شده است. از طرفی مولفه مدرن بودن و سپس مولفه ایمن بودن بیشترین میانگین را در بین ابعاد بازاریابی الکترونیکی کسب کرده‌‌‌اند و کمترین میانگین مربوط به مولفه کاربردی بودن است. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در کل نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات بر گسترش بازاریابی الکترونیکی تاثیر دارد و ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله سودمندی درک شده، سهولت درک شده، نگرش به کاربرد و تمایل به استفاده سبب افزایش سطح بازاریابی الکترونیکی شدند و بعد سهولت درک شده بیشترین تاثیر را بر بازاریابی الکترونیکی داشت. جزييات مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان
    نسیم ایزدی
    پژوهش حاضر با هدف بررسي نیت کارآفرینانه در بين دانشجويان رشته¬هاي كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام¬نور همدان و در چارچوب كلي پژوهش¬هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد 370 نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته¬هاي كشاورزي در مقطع تحصيلي كار چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف بررسي نیت کارآفرینانه در بين دانشجويان رشته¬هاي كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام¬نور همدان و در چارچوب كلي پژوهش¬هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد 370 نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته¬هاي كشاورزي در مقطع تحصيلي كارشناسي دانشکده کشاورزي تشكيل دادند. براي جمع¬آوري اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و براي انتخاب نمونه از روش نمونه¬گیري تصادفي ساده استفاده شد. ضريب آلفاي كرونباخ به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه براي نیت کارآفريني دانشجويان 85/0 محاسبه گرديد که ضريب اعتبار مناسبي مي¬باشد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از دو روش آمار توصيفي و تحليلي استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه در مجموع دانشجويان مورد مطالعه از روحيه و نیت كارآفريني بالايي برخوردارند البته نیت کارآفرینی در دانشجویان پسر بیشتر می¬باشد. بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت، وضعیت اشتغال دانشجویان، ریسک¬پذیری و موانع اقتصادی میزان درآمد و میزان علاقه با نیت کارآفرینی آن¬ها رابطه مثبت و معنی¬داری دیده می¬شود و نیز اختلاف معناداری از نظر نیت کارافرینانه بین دانشگاه¬های مورد مطالعه وجود داشت. جزييات مقاله