• صفحه اصلی
  • نقش دانشگاه و صنعت در اکوسیستم نوآوری در راستای تحقق نوآوری پایداری در کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : بازدید : 351 صفحه: 210 - 199

نوع مقاله: پژوهشی