• صفحه اصلی
  • نقش دانشگاه و صنعت در اکوسیستم نوآوری در راستای تحقق نوآوری پایداری در کشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 201805029840 بازدید : 16548 صفحه: 199 - 210

نوع مقاله: پژوهشی