• صفحه اصلی
  • فرهنگ نوآورانه، زمینه¬ساز بهبود یادگیری سازمانی با بهره گیری از برند سازمانی داخلی (پژوهشی در صنعت نفت ایران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : بازدید : 219 صفحه: 84 - 69

نوع مقاله: پژوهشی