• صفحه اصلی
  • بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکت های جدید فناورانه محور (NTBFs) شهر مشهد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 201902179835 بازدید : 632 صفحه: 105 - 123

نوع مقاله: پژوهشی