• صفحه اصلی
  • تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر نوآوری در سازمان‌های خدماتی دولت الکترونیک با نقش میانجی مدیریت دانش مشتری (مطالعه موردی: دفاتر پیشخوان دولت استان سمنان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021040715923 بازدید : 1468 صفحه: 47 - 62

20.1001.1.27170454.1401.11.22.1.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط