• صفحه اصلی
  • تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : بازدید : 241 صفحه: 68 - 45

نوع مقاله: پژوهشی