• صفحه اصلی
  • عوامل سازمانی مؤثّر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200505283 بازدید : 12302 صفحه: 5 - 22

نوع مقاله: پژوهشی