• صفحه اصلی
  • بررسی مهارتهای عمومی مرتبط با کیفی سازی آموزش های فنی و حرفه ای از منظر ذینفعان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200505258 بازدید : 14641 صفحه: 23 - 42

نوع مقاله: پژوهشی