• صفحه اصلی
  • بررسی اثر متغیرهای شرکتی و عملکردی بر انتخاب روش تامین مالی و اثر متقابل روش تامین مالی بر این متغیرها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202010028675 بازدید : 248 صفحه: 99 - 122

نوع مقاله: پژوهشی