• صفحه اصلی
  • اثرمشتری مداری و قابلیت های زیرساختی مدیریت ارتباط با مشتری با رفتار نوآورانه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 00000 بازدید : 266 صفحه: 37 - 56

نوع مقاله: پژوهشی