• صفحه اصلی
  • تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر بر سرآمدی عملیاتی و میل به نوآوری خدمات
کد مقاله : 202006178167 بازدید : 1090 صفحه: 30 - 17

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط