• صفحه اصلی
  • چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه¬ها؛ یک رویکرد فراترکیب
کد مقاله : 202004226551 بازدید : 1831 صفحه: 26 - 1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط