• صفحه اصلی
  • چهارچوب اثربخشی مداخلات دولتیِ تحقیق و توسعه بر عملکرد بنگاه¬ها؛ یک رویکرد فراترکیب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202004226551 بازدید : 4143 صفحه: 1 - 26

1398

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط