• صفحه اصلی
  • شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهها براساس نظریه داده بنیاد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 20200503391 بازدید : 12095 صفحه: 33 - 48

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط