• صفحه اصلی
  • ارائه مدل زنجیره تأمین سبز محصولات لبنی با تأکید بر رضایت مشتریان: ترکیب رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202012179913 بازدید : 525 صفحه: 179 - 196

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط