• صفحه اصلی
  • شناسایی و بررسی عوامل سازمانی برای پیاده سازی نوآوری باز در دانشگاه های ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : بازدید : 322 صفحه: 162 - 149

نوع مقاله: پژوهشی